Programmas mērķis:

programmai plānotie finanšu līdzekļi ir finansējums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, lai nodrošinātu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildi. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds īsteno gan ieņēmumu kapacitātes, gan izdevumu nepieciešamības izlīdzināšanu. Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam paredzēta, lai nodrošinātu pašvaldībām izmaksājamo dotāciju no fonda apmēru, kuru veido pašvaldību iemaksas fondā un valsts budžeta dotācija. Finansējums paredzēts arī dotācijas pārskaitīšanai pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs – veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt pašvaldības ar finanšu resursiem, lai tām radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei;
  2. pārskaitīt dotāciju pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs – veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām.

Programmas izpildītājs: FM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināta pašvaldību finanšu izlīdzināšana, lai radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei

Pašvaldības, kurām, piešķirot valsts budžeta dotāciju, nodrošināta autonomo funkciju izpilde (skaits)

108

35

35

35

35

Nodrošināta sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto personu uzturēšana

Veco ļaužu pansionātos un centros ievietotie iemītnieki (skaits)

102

84

77

77

77

Bērnu namos ievietotie bērni (skaits)

1

0

0

0

0

Nodrošināts atbalsts pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir zemāki par 90% no vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem un izlīdzināto ieņēmumu pieaugums ir zemāks par 80% no pašvaldību vidējā izlīdzināto ieņēmumu pieauguma

Pašvaldības ar ierobežotiem resursiem, kurām, piešķirot papildu valsts budžeta dotāciju, nodrošināts lielāks finansējums autonomu funkciju īstenošanai (skaits)

0

0

7

0

0

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

204 255 807

188 059 821

82 638 689

36 525 543

36 525 543

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-16 195 986

-105 421 132

-46 113 146

 

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,9

-56,1

-55,8

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-106 367 089

945 957

-105 421 132

t. sk.:

Citas izmaiņas

-106 367 089

945 957

-105 421 132

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda speciālās dotācijas korekcija (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts, informatīvā ziņojuma 1.pielikums).

-41 536 778

-

-41 536 778

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda speciālās dotācijas korekcija (MK 13.01.2022. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts, informatīvā ziņojuma 1.pielikums).

-64 830 311

-

-64 830 311

Līdzekļu pārdale no 74.resora programmas 02.00.00 “Līdzekļi

neparedzētiem gadījumiem”, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas

piešķiršanu pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir zemāki par 90% no vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem un izlīdzināto ieņēmumu pieaugums ir zemāks par 80% no pašvaldību vidējā izlīdzināto ieņēmumu pieauguma atbilstoši MK 28.02.2023. sēdes protokola Nr.12, 60.§.

 

945 957

945 957