Programmas mērķis:

programmai plānotie finanšu līdzekļi ir finansējums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, lai nodrošinātu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildi. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds īsteno gan ieņēmumu kapacitātes, gan izdevumu nepieciešamības izlīdzināšanu. Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam paredzēta, lai nodrošinātu pašvaldībām izmaksājamo dotāciju no fonda apmēru, kuru veido pašvaldību iemaksas fondā un valsts budžeta dotācija. Finansējums paredzēts arī dotācijas pārskaitīšanai pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošinātas pašvaldības ar finanšu resursiem, lai tām radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei;
  2. pārskaitīta dotācija pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām.

Programmas izpildītājs: FM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta pašvaldību finanšu izlīdzināšana, lai radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei

Pašvaldības, kurām, piešķirot valsts budžeta dotāciju,  nodrošināta autonomo funkciju izpilde (skaits)

107

108

108

108

108

Nodrošināta sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietoto personu uzturēšana

Veco ļaužu pansionātos un centros ievietotie iemītnieki (skaits)

123

116

102

102

102

Bērnu namos ievietotie bērni (skaits)

2

2

1

0

0

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

122 906 987

184 539 752

199 345 789

215 632 429

223 676 477

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

61 632 765

14 806 037

16 286 640

8 044 047

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

50,1

8,0

8,2

3,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-24 330 688

39 136 725

14 806 037

t. sk.:

Citas izmaiņas

-24 330 688

39 136 725

14 806 037

Kompensācija pašvaldībām saistībā ar nodokļu reformas ietekmi uz pašvaldību budžetiem

-

39 136 725

39 136 725

Speciālā dotācija tiek samazināta, nodrošinot palielinājumu par 10% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2.punkts, informatīvā ziņojuma 1.pielikums)

-24 330 688

-

-24 330 688