Programmas mērķis:

programmai plānotie finanšu līdzekļi ir finansējums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, lai nodrošinātu Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu izpildi. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds īsteno gan ieņēmumu kapacitātes, gan izdevumu nepieciešamības izlīdzināšanu. Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam paredzēta, lai nodrošinātu pašvaldībām izmaksājamo dotāciju no fonda apmēru, kuru veido pašvaldību iemaksas fondā un valsts budžeta dotācija. Finansējums paredzēts arī dotācijas pārskaitīšanai pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs – veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt pašvaldības ar finanšu resursiem, lai tām radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei;
  2. pārskaitīt dotāciju pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs – veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998. gada 1. janvārim ievietotām personām.

Programmas izpildītājs: FM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada

prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta pašvaldību finanšu izlīdzināšana, lai radītu līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei

Pašvaldības, kurām, piešķirot valsts budžeta dotāciju, nodrošināta autonomo funkciju izpilde (skaits)

108

108

35

35

35

Nodrošināta sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998. gada 1. janvārim ievietoto personu uzturēšana

Veco ļaužu pansionātos un centros ievietotie iemītnieki (skaits)

116

102

84

84

84

Bērnu namos ievietotie bērni (skaits)

2

1

0

0

0

Nodrošināts atbalsts pašvaldībām ar zemākiem ieņēmumiem (līdz 800 euro) un mazāko ieņēmumu pieaugumu (zem 3,1% salīdzinot ar 2021. gadu) 

Pašvaldības, kurām, piešķirot papildu valsts budžeta dotāciju, nodrošināti izlīdzinātie ieņēmumi ne mazāk kā 2021. gadā, iekļaujot Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai 2021. gadā piešķirto finansējumu (skaits)

0

0

6

0

0

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada

plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

184 476 184

199 345 789

188 059 821

146 523 043

64 025 543

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14 869 605

-11 285 968

-41 536 778

-82 497 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,1

-5,7

-22,1

-56,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-31 141 886

19 855 918

-11 285 968

t. sk.:

Citas izmaiņas

-31 141 886

19 855 918

-11 285 968

Speciālās dotācijas palielinājums  par 10% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2.punkts, informatīvā ziņojuma 1.pielikums)

-

16 286 640

16 286 640

Speciālās dotācijas palielinājums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam (MK 29.09.2021. sēdes prot. Nr.65 12.§ 4.4.apakšpunkts)

-

2 700 000

2 700 000

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda speciālās dotācijas korekcija (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts, informatīvā ziņojuma 1.pielikums)

-31 141 886

-

-31 141 886

Līdzekļu pārdale no 74.resora programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām ar zemākiem ieņēmumiem (līdz 800 euro) un mazāko ieņēmumu pieaugumu (zem 3,1%, salīdzinot ar 2021. gadu) atbilstoši MK 02.11.2021. sēdes protokola Nr.73, 26.§

 

869 278

869 278