Programmas mērķis:

  • apkarot un novērst korupciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. izmeklēt noziedzīgus nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju, veikt operatīvo darbību, novēršot un izmeklējot noziedzīgus nodarījumus, kā arī īstenot preventīvus pasākumus korupcijas risku mazināšanai, kas pamatoti uz analīzes rezultātā izdarītajiem secinājumiem;
  2. nodrošināt politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas darbības kontroli, kā arī kontrolēt priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu izpildi;
  3. valsts amatpersonas saukt pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā;
  4. izskatīt iesniegumus un sūdzības, kā arī veikt pārbaudes;
  5. organizēt sabiedrības informēšanas pasākumus, kā arī izglītot valsts amatpersonas un darbiniekus par ētikas, interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumiem;
  6. veikt normatīvo aktu analīzi un izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem, lai novērstu iespējamos korupcijas riskus, kā arī sniegt atzinumus par iespējamajiem interešu konflikta un korupcijas riskiem, tostarp sagatavot analītiski pamatotus politikas plānošanas dokumentus.

Programmas izpildītājs: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšana un izmeklēšana

Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits)

131

85

90

90

90

Krimināllietas, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (skaits)

22

16

17

18

18

Pārkāpumu atklāšana korupcijas novēršanas, politisko partiju finansēšanas un aģitācijas jomās

Konstatēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits)

33

25

25

25

25

Konstatēti pārkāpumi interešu konflikta novēršanas jomā (skaits)

347

300

300

300

300

Pretkorupcijas politikas izstrāde un ieviešana, sabiedrības izglītošana un informēšana

Izstrādāti Biroja darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī (skaits)

3

3

3

3

3

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā (skaits)

107

90

95

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

5 644 335

6 151 127

10 962 456

10618 190

10978 190

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

506 792

4811 329

-344 266

360 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,0

78,2

-3,1

3,4

Atlīdzība, euro

3 671 099

4 221 099

4 479 960

4482 412

4482 412

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

150

152

152

152

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 039

2 345

2 456

2 457

2 457

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

486 865

5298 194

4811 329

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

4582 131

4582 131

Biroja ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā apsardze

-

130 540

130 540

Biroja jaunu automobiļu pilna servisa nomas nodrošināšana

-

37 095

37 095

Elektronisko datu ievades sistēmas papildfunkcionalitātes izveide un sistēmas uzturēšana

-

15 000

15 000

Pratināšanas/pārrunu telpas aprīkošana ar audio - video tehniku

-

15 000

15 000

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja analītiskās kapacitātes stiprināšana

-

368 778

368 778

Jaunais politisko organizāciju (partiju) finansēšanas modelis

-

4 015 718

4015718

Ilgtermiņa saistības

462 923

431 617

-31 306

Iemaksas Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) budžetā

8 964

8 964

-

KNAB ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai

453 959

422 653

-31306

Citas izmaiņas

23 942

284 446

260 504

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Biroja kapacitātes stiprināšana”2020.gadam paredzēto finansējuma apmēru

-

200 000

200 000

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (MK 28.08.2018. sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)

142

-

-142

Samazināti izdevumi tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, kas segti no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda līdzekļiem

23 800

-

-23 800

Palielināti izdevumi mutvārdu un procesuālo dokumentu tulkošanai, nekustamā īpašuma Citadeles 1, Rīgā apdrošināšanai un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi nomaksai, vienlaikus samazinot telpu nomas maksas izdevumus

-

31 306

31 306

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

53 140

53 140

Palielināti izdevumi, veicot līdzekļu pārdali no budžeta programmas 02.00.00 “Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana” (MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 26.§ 7.punkts)

-

53 140

53 140