Programmas mērķis:

  • apkarot un novērst korupciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. realizēt pirmstiesas izmeklēšanu par noziedzīgiem nodarījumiem saistītiem ar korupciju, veikt operatīvo darbību noziedzīga nodarījuma izmeklēšanai un novēršanai, kā arī realizēt preventīvus pasākumus korupcijas novēršanai, kas pamatoti uz stratēģiskās analīzes rezultātā iegūtajiem secinājumiem;
  2. nodrošināt  politisko  organizāciju  (partiju)  un  to  apvienību  finansiālās  darbības kontroli;
  3. valsts amatpersonas saukt pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā;
  4. izskatīt iesniegumus un sūdzības, veikt pārbaudes;
  5. organizēt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus;
  6. veikt normatīvo aktu analīzi un izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, lai novērstu iespējamo korupciju, sniegt atzinumus par iespējamiem korupcijas riskiem un interešu konflikta situācijām, kā arī sagatavot analītiski pamatotus politikas plānošanas dokumentus.

Programmas izpildītājs: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšana un izmeklēšana

Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits)

65

80

85

85

90

Krimināllietas, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (skaits)

15

15

16

17

18

Pārkāpumu atklāšana korupcijas novēršanas, politisko partiju finansēšanas un aģitācijas jomās

 Konstatēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits)

65

25

25

25

25

 Konstatēti pārkāpumi interešu konflikta novēršanas jomā (skaits)

297

300

300

300

300

Pretkorupcijas politikas izstrāde un ieviešana, sabiedrības izglītošana un informēšana

 Izstrādāti Biroja darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī (skaits)

2

4

3

3

3

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā (skaits)

124

80

90

95

100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 425 340

5 786 326

6 151 127

6 327 185

6 327 185

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

360 985

364 801

176 058

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,7

6,3

2,9

-

Atlīdzība, euro

2 998 229

3 671 099

4 221 099

4 421 099

4 421 099

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

150

150

150

150

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 666

2 039

2 345

2 456

2 456

 

1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

699 172

1 063 973

364 801

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

319 098

-

-319 098

Samazināti pārcelšanās izdevumi uz nekustamo īpašumu Citadeles ielā 1, Rīgā, un aprīkojuma iegādes izdevumi

224 855

-

-224 855

Samazināti izdevumi nekustamā īpašuma Brīvības ielā 102., 104. un 106, Rīgā, nomas maksai 2018.gadā

94 243

-

-94 243

Ilgtermiņa saistības

349 434

462 923

113 489

Iemaksas Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) budžetā

8 964

8 964

-

KNAB ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai

340 470

453 959

113 489

Citas izmaiņas

30 640

601 050

570 410

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Biroja kapacitātes stiprināšana” 2019.gadam paredzēto finansējuma apmēru

-

200 000

200 000

Palielināti izdevumi KNAB amatpersonu izdienas piemaksu nodrošināšanai (MK 05.02.2019. sēdes prot. Nr.5 30.§ 13.punkts)

-

350 000

350 000

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu VAS  “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (MK 28.08.2018. sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)

1 188

-

-1 188

Samazināti izdevumi politisko organizāciju (partiju) finansēšanai, ņemot vērā 13. Saeimas vēlēšanās nobalsojušo vēlētāju skaitu

29 452

 

-29 452

Palielināti izdevumi KNAB Operatīvo pasākumu nodaļas un Stratēģiskās analīzes un politikas plānošanas nodaļas tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, izmantojot no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonda saņemto līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri 

-

23 800

23 800

Palielināti izdevumi nekustamā īpašuma Citadeles ielā 1, Rīgā, apkures izdevumu un apsardzes pakalpojumu segšanai (MK 29.06.2015. rīk. Nr. 334 1.1 4.apakšpunkts)

-

27 250

27 250