Programmas mērķis:

  • korupcijas apkarošana un  novēršana.

Galvenās aktivitātes:

  1. realizēt pirmstiesas izmeklēšanu koruptīvos, noziedzīgos darījumos;
  2. nodrošināt politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansiālās darbības kontroli;
  3. valsts amatpersonas saukt pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā;
  4. izskatīt iesniegumus un sūdzības, veikt pārbaudes;
  5. organizēt sabiedrības izglītošanas pasākumus;
  6. veikt normatīvo aktu analīzi un izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, lai novērstu iespējamo korupciju, kā arī sniegt atzinumus par interešu konflikta situācijām.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšana un izmeklēšana

Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits)

56

60

60

60

60

Krimināllietas, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (skaits)

14

15

15

15

15

Pārkāpumu atklāšana korupcijas novēršanas, politisko partiju finansēšanas un aģitācijas jomās

Konstatētie pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits)

36

20

20

20

20

Konstatētie pārkāpumi interešu konfliktu novēršanas jomā (skaits)

285

300

300

300

300

Pretkorupcijas politikas izstrāde un ieviešana, sabiedrības izglītošana un informēšana

Izstrādāti Biroja darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī (skaits)

4

4

4

4

4

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā (skaits)

127

80

80

80

80

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

  4 470 301

4 879 573

4 824 595

 4 824 595

 4 824 595

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

409 272 

-54 978

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,2

-1,1

-

-

Atlīdzība, euro

2 843 961

2 888 732

3 059 966

3 059 966

3 059 966

Vidējais amata vietu skaits gadā

150

150

150

150

150

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 580

1 605

1 670

1 670

1 670

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

 404 130

 349 152

-54 978

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

­-

171 234

171 234

Biroja kapacitātes stiprināšana – atlīdzības palielināšana

­­-

168 386

168 386

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

2 848

2 848

Vienreizēji pasākumi

392 374

-

-392 374

Samazināti izdevumi Korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīkla (EPAC/EACN) gadskārtējās profesionālās konferences organizēšanai

23 000

-

-23 000

Samazināti  izdevumi pārcelšanās uz nekustamo īpašumu Citadeles ielā 1, Rīgā un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai, kā arī nekustamā īpašuma Brīvības ielā 104, k-2, 106, k-3, Rīgā, nomas maksai līdz 2016.gada 1.oktobrim

369 374

-

-369 374

Ilgtermiņa saistības

8 964

8 964

-

Iemaksas Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) budžetā

8 964

8 964

-

Citas izmaiņas

2 792

168 954

166 162

Samazināti izdevumi specifiskas lietošanas preču iegādei (drošības uzlīmes, drošības iepakojums, drošības somas)

1 565

-

-1 565

Palielināti izdevumi  nekustamā īpašuma Citadeles ielā 1, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” 

-

 

 137 954

137 954

Palielināti izdevumi pašvaldību vēlēšanu monitoringa nodrošināšanai

-

31 000

31 000

 Precizēti un samazināti izdevumi politisko organizāciju (partiju) finansēšanai saskaņā ar  Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.panta pirmajā daļā noteikto atbilstoši 12. Saeimas vēlēšanu  rezultātiem

1 227

-

-1 227