Programmas mērķis:

apkarot un novērst korupciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. izmeklēt noziedzīgus nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju, veikt operatīvo darbību, novēršot un izmeklējot noziedzīgus nodarījumus, kā arī īstenot preventīvus pasākumus korupcijas risku mazināšanai, kas pamatoti uz analīzes rezultātā izdarītajiem secinājumiem;
  2. nodrošināt politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas darbības kontroli, kā arī kontrolēt priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu izpildi;
  3. valsts amatpersonas saukt pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā;
  4. izskatīt iesniegumus un sūdzības, kā arī veikt pārbaudes;
  5. organizēt sabiedrības informēšanas pasākumus, kā arī izglītot valsts amatpersonas un darbiniekus par ētikas, interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumiem;
  6. veikt normatīvo aktu analīzi un izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem, lai novērstu iespējamos korupcijas riskus, kā arī sniegt atzinumus par iespējamajiem interešu konflikta un korupcijas riskiem, tostarp sagatavot analītiski pamatotus politikas plānošanas dokumentus.

Programmas izpildītājs: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada    plāns

2023. gada
plāns

2024. gada
prognoze

2025. gada
prognoze

Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšana un izmeklēšana

Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits)

115

90

90

90

90

Krimināllietas, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (skaits)

27

18

18

18

18

Birojā uzsāktie kriminālprocesi pēc operatīvās darbības laikā iegūtās informācijas (skaits)

15

15

12

12

12

Pārkāpumu atklāšana korupcijas novēršanas, politisko partiju finansēšanas un aģitācijas jomās

Konstatēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits)

80

25

25

25

25

Konstatēti pārkāpumi interešu konflikta novēršanas jomā (skaits)

295

255

255

255

255

Pretkorupcijas politikas izstrāde un ieviešana, sabiedrības izglītošana un informēšana

Izstrādāti Biroja darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī (skaits)

4

3

3

3

3

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā (skaits)

101

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

2025. gada
plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 413 610

13 988 231

16 156 194

16 542 776

16 537 776

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 574 620

2 167 963

386 582

-8 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,7

15,5

2,4

-

Atlīdzība, euro

5 978 827

7 056 218

8 111 436

8 122 647

8 122 647

Vidējais amata vietu skaits gadā

140

171

171

171

171

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 559

3 439

3 953

3 958

3 958

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

845 386

3 013 349

2 167 963

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

504 887

504 887

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā nomas maksas palielinājums

-

93 500

93 500

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja analītisko spēju stiprināšana, iegādājoties Maltego Enterprise un pievienojumprogrammas

-

31 192

31 192

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja analītisko spēju stiprināšana, iegādājoties Tableau lietojumprogrammu

-

16 530

16 530

Biroja informācijas aizsardzība

-

20 831

20 831

Interaktīvas pretkorupcijas spēles izstrāde un integrēšana 10.-12. klašu mācību saturā

-

65 000

65 000

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vienotas informācijas sistēmas papildfunkcionalitātes nodrošināšana

-

37 000

37 000

Mobilo iekārtu analīzes veikšanas tehniskais nodrošinājums un lietošanas tiesības

-

98 052

98 052

Vienvirziena datu plūsmas nodrošināšanas tehniskā ierīce un programmatūras lietošanas tiesības

-

109 150

109 150

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

33 632

33 632

Vienreizēji pasākumi

-

 58 122

58 122

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 6. punkts)

-

58 122

58 122

Ilgtermiņa saistības

431 617

432 037

420

Iemaksas Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) budžetā

8 964

9 384

420

KNAB ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai

422 653

422 653

-

Citas izmaiņas

413 349

2 018 303

1 604 954

Palielināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Biroja amatpersonu (darbinieku) konkurētspējīgs atalgojums” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam

-

1 000 200

 1 000 200

Finansējuma palielinājums partiju finansēšanai saistībā ar minimālās mēneša darba algas pieaugumu atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27. punktam

-

996 717

996 717

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.pantā noteiktajam

-

21 386

21 386

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Biroja pirmstiesas izmeklēšanas tehnisko iespēju un kapacitātes celšana” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam

233 500

-

-233 500

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Interaktīvas pretkorupcijas spēles izstrāde un integrēšana 7.-9. klašu mācību saturā” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam

55 000

-

-55 000

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Pētījums “Interešu konflikta novēršanas tiesiskā regulējuma problēmjautājumi un to modernizācijas nepieciešamība””

20 000

-

-20 000

Samazināti izdevumi plānā “Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam” paredzētā pasākuma īstenošanai 2023. gadā (MK 29.09.2020. sēdes prot.Nr.56)

104 849

-

-104 849

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmā

420

 

-420

Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu Eiropas Padomes valstu grupas pret korupciju (GRECO) ikgadējās budžeta iemaksas pieaugumu

420

-

-420