Programmas mērķis:

apkarot un novērst korupciju.

Galvenās aktivitātes:

  1. izmeklēt noziedzīgus nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju, veikt operatīvo darbību, novēršot un izmeklējot noziedzīgus nodarījumus, kā arī īstenot preventīvus pasākumus korupcijas risku mazināšanai, kas pamatoti uz analīzes rezultātā izdarītajiem secinājumiem;
  2. nodrošināt politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas darbības kontroli, kā arī kontrolēt priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu izpildi;
  3. valsts amatpersonas saukt pie administratīvās atbildības par pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā;
  4. izskatīt iesniegumus un sūdzības, kā arī veikt pārbaudes;
  5. organizēt sabiedrības informēšanas pasākumus, kā arī izglītot valsts amatpersonas un darbiniekus par ētikas, interešu konflikta un korupcijas novēršanas jautājumiem;
  6. veikt normatīvo aktu analīzi un izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem, lai novērstu iespējamos korupcijas riskus, kā arī sniegt atzinumus par iespējamajiem interešu konflikta un korupcijas riskiem, tostarp sagatavot analītiski pamatotus politikas plānošanas dokumentus.

Programmas izpildītājs: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada
plāns

2023. gada
prognoze

2024. gada
prognoze

Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu atklāšana un izmeklēšana

Konstatēti noziedzīgie nodarījumi (skaits)

65

90

90

90

90

Krimināllietas, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (skaits)

23

17

18

18

18

Birojā uzsāktie kriminālprocesi pēc operatīvās darbības laikā iegūtās informācijas (skaits)

10

15

15

15

15

Pārkāpumu atklāšana korupcijas novēršanas, politisko partiju finansēšanas un aģitācijas jomās

Konstatēti pārkāpumi politisko partiju finansēšanā un aģitācijas veikšanā (skaits)

37

25

25

25

25

Konstatēti pārkāpumi interešu konflikta novēršanas jomā (skaits)

295

255

255

255

255

Pretkorupcijas politikas izstrāde un ieviešana, sabiedrības izglītošana un informēšana

Izstrādāti Biroja darbības pārskati un ziņojumi par korupcijas situāciju valstī (skaits)

3

3

3

3

3

Organizēti pasākumi sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā (skaits)

65

95

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada
plāns

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 995 360

12 495 629

13 988 231

14 575 082

14 570 082

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 500 269

1 492 602

586 851

-5 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,6

11,9

4,2

-0,03

Atlīdzība, euro

4 485 955

6 200 187

7 056 218

8 056 418

8 056 418

Vidējais amata vietu skaits gadā

137

161

171

171

171

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 729

3 209

3 439

3 926

3 926

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

466 617

1 959 219

1 492 602

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

 319 000

 319 000

Biroja pirmstiesas izmeklēšanas tehnisko iespēju un kapacitātes celšana

-

239 000

239 000

Pētījums “Interešu konflikta novēršanas tiesiskā regulējuma problēmjautājumi un to modernizācijas nepieciešamība”

-

20 000

20 000

Interaktīvas pretkorupcijas spēles izstrāde un integrēšana 7.-9. klašu mācību saturā

-

60 000

60 000

Ilgtermiņa saistības

431 617

431 617

           -

Iemaksas Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) budžetā

8 964

8 964

-

KNAB ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai

422 653

422 653

-

Citas izmaiņas

35 000

1 208 602

1 173 602

Palielināti izdevumi, ievērojot 2021. gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Biroja amatpersonu (darbinieku) konkurētspējīgs atalgojums” paredzēto finansējuma apmēru 2022. gadam (tajā skaitā 10 jaunām amata vietām)

-

500 000

 500 000

Palielināti izdevumi Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam paredzētā pasākuma īstenošanai

-

341 002

341 002

Palielināti izdevumi iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Jaunais politisko organizāciju (partiju) finansēšanas modelis” atbilstoši paredzētajam finansējuma apmēram 2022. gadam

-

360 000

360 000

Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju  izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā

-

7 600

7 600

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja fiziskās drošības pasākumu ieviešana un uzlabošana” paredzēto finansējuma apmēru 2021. gadam

35 000

-

-35 000