Programmas mērķa formulējums:

 • No valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, kuri dzīvo un mācās pašvaldību speciālajās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus, un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajos attīstības un rehabilitācijas centros, iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un aprūpi atbilstoši viņu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, kā arī atbilstoši individuālām interesēm.

Galvenās aktivitātes:

 1. No valsts budžeta finansēta pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldību speciālajām izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus, un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem;
 2. No valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pašvaldību speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus, un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēto attīstības un rehabilitācijas centru darbība, nodrošinot bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem viņu attīstības līmenim, veselības un sociālajam stāvoklim un viņu spējām atbilstošas izglītības iegūšanu, tai skaitā:
  • mācību līdzekļu un materiālu iegāde;
  • ēdināšana;
  • medicīniskā aprūpe, medikamentu un medicīnas materiālu iegāde;
  • piemērota dzīves kvalitāte, atbilstoši vajadzībām (telpu un apkārtnes uzturēšana un labiekārtošana, apģērba bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem iegāde, grāmatu un žurnālu iegāde, kultūras pasākumu organizēšana);
  • citi ar iestādes darbību saistītie izdevumi.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm aprūpe un izglītības iegūšana

Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs

3687

3 177

2 573

2573

2 573

Izglītojamo skaits pašvaldību internātskolās

1 848

1 310

0

0

0

Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus

6 077

6 565

6604

6604

6 604

Izglītojamo skaits pašvaldību attīstības un rehabilitācijas centros, kas reģistrēti Izglītības iestāžu reģistrā

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

64 437 113

65414 371

63986 395

63771 663

63771 663

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

977 258

-1427 976

-214 732

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,5

-2,2

-0,3

0

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

3 127

2 830

2 521

2 521

2 521

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)1euro

1085,8

1210,9

1305,0

1305,0

1305,0

Piezīmes.

1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3226 246

1798270

-1427 976

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

 

1798 270

1798 270

Finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 euro nodrošināšanai pilnam gadam, saskaņā ar MK 17.09.2019. sēdes protokola Nr.42 34.§ 2.punktu

-

1583 538

1583 538

Finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu ārstniecības personām 2020.gadā 10% apmērā, atbilstoši MK 06.11.2019. ārkārtas sēdes protokola Nr.52 23.§ 7.punktam

-

214732

214732

Citas izmaiņas

3226246

-

-3226246

Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2020.gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 750 EUR ar 2019.gada 1.septembri un izglītojamo skaita uz 2019.gada 1.septembri izmaiņu ietekmi, veikta līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 05.00.00. “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, atbilstoši MK 24.09.2019. sēdes protokola Nr.43, 27.§

721228

-

-721228

Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2020.gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 750 EUR ar 2019.gada 1.septembri un izglītojamo skaita uz 2019.gada 1.septembri izmaiņu ietekmi, veikta līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 10.00.00. “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, atbilstoši MK 24.09.2019. sēdes protokola Nr.43, 27.§

1455141

-

-1455141

Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2020.gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 750 EUR ar 2019.gada 1.septembri un izglītojamo skaita uz 2019.gada 1.septembri izmaiņu ietekmi, veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 01.05.00. “Dotācija privātajām mācību iestādēm”, atbilstoši MK 24.09.2019. sēdes protokola Nr.43, 27.§

1049877

-

-1049877