Programmas mērķis:

 • No valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri dzīvo un mācās pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, internātskolās, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajos attīstības un rehabilitācijas centros un speciālajās internātskolās, iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un aprūpi atbilstoši viņu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, kā arī atbilstoši individuālām interesēm.

Galvenās aktivitātes:

 1. No valsts budžeta finansēta pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, internātskolās, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajos attīstības un rehabilitācijas centros un speciālajās internātskolās;
 2. No valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pašvaldību speciālo internātskolu un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēto attīstības un rehabilitācijas centru darbība, nodrošinot bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem viņu attīstības līmenim, veselības un sociālajam stāvoklim un viņu spējām atbilstošas izglītības iegūšanu, tai skaitā:
  • mācību līdzekļu un materiālu iegāde;
  • ēdināšana;
  • medicīniskā aprūpe, medikamentu un medicīnas materiālu iegāde;
  • piemērota dzīves kvalitāte, atbilstoši vajadzībām (telpu un apkārtnes uzturēšana un labiekārtošana, apģērba bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem iegāde, grāmatu un žurnālu iegāde, kultūras pasākumu organizēšana);
  • citi ar iestādes darbību saistītie izdevumi.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm aprūpe un izglītības iegūšana

Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs

3 635

3 687

3 177

3 177

3 177

Izglītojamo skaits pašvaldību internātskolās

2 302

1 848

1 310

1 310

1 310

Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās internātskolās

 

6 271

 

6 077

 

6 565

 

6 565

 

6 565

Izglītojamo skaits pašvaldību attīstības un rehabilitācijas centros, kas reģistrēti Izglītības iestāžu reģistrā

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

69 730 007

64 381 612

65  414 371

65 414 371

65 414 371

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 5 348 395

1 032 759

0

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 7,7

1,6

0

0

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

3 184

 3 127

2 830

2 830

2 830

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī) 2euro

1 073,7

1 089,0

1 210,9

1 210,9

1 210,9

Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 523 030

2 555 789

1 032 759

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 523 030

2 555 789

1 032 759

Saskaņā ar 5.12.2017. MK sēdes protokola Nr.60  30.§ 4.punktu palielināts finansējums ārstniecības personu darba samaksas palielinājumam no 01.01.2018.

-

400 234

400 234

Saskaņā ar 11.09.2018. MK sēdes protokola Nr.42 37.§ 7.punktu palielināts finansējums pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 710 EUR ar 01.09.2018.

-

1 781 100

1 781 100

Saskaņā ar 02.10.2018. MK sēdes protokola Nr.45 27.§ 2.punktu budžeta bāzes izdevumu precizēšana, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 710 EUR ar 01.09.2018.

1 523 030

-

-1 523 030