Programmas mērķa formulējums:

 • No valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem, kuri mācās internātskolās kvalitatīvu izglītību, kā arī bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, kuri dzīvo un mācās pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajos attīstības un rehabilitācijas centros un speciālajās internātskolās, iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un aprūpi atbilstoši viņu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, kā arī atbilstoši individuālām interesēm.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

 1. No valsts budžeta finansēta pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, internātskolās, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajos attīstības un rehabilitācijas centros un speciālajās internātskolās;
 2.  No valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pašvaldību speciālo internātskolu un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēto attīstības un rehabilitācijas centru darbība, nodrošinot bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem viņu attīstības līmenim, veselības un sociālajam stāvoklim un viņu spējām atbilstošas izglītības iegūšanu, tai skaitā:
  • mācību līdzekļu un materiālu iegāde;
  • ēdināšana;
  • medicīniskā aprūpe, medikamentu un medicīnas materiālu iegāde;
  • piemērota dzīves kvalitāte, atbilstoši vajadzībām (telpu un apkārtnes uzturēšana un labiekārtošana, apģērba bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem iegāde, grāmatu un žurnālu iegāde, kultūras pasākumu organizēšana);
  • citi ar iestādes darbību saistītie izdevumi.

Programmas izpildītājs – Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta bērniem internātskolās izglītības iegūšana, kā arī bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izglītības iegūšana un aprūpe

Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs

3 635

3 635

3 687

3 687

3 687

Izglītojamo skaits pašvaldību internātskolās

2 302

2 302

1 848

1 848

1 848

Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās internātskolās

 

 

6 271

 

 

6 271

 

 

6 077

 

 

6 077

 

 

6 077

Izglītojamo skaits pašvaldību attīstības un rehabilitācijas centros, kas reģistrēti Izglītības iestāžu reģistrā

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

77 398 407

70 154 009

64 381 612

64 381 612

64 381 612

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 7 244 398

- 5 772 397

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 9,4

- 8,2

-

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

5 706

3 184

3 127

3 127

3 127

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)1euro

633,4

1 087,6

1 089,0

1 089,0

1 089,0

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7 375 265

1 602 868

-5 772 397

t. sk.:

Citas izmaiņas

7 375 265

1 602 868

-5 772 397

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri.

-

1 433 031

1 433 031

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

169 837

169 837

Lai, nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" uz budžeta programmu 05.00.00. "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

01.11.2016. MK prot. Nr.58, 42.§

6 119 425

-

- 6 119 425

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

6 119 425

-

-6 119 425

Finansējuma pārdale no budžeta programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" uz budžeta programmu 05.00.00. "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2018.gadā atbilstoši aktuālajam izglītojamo skaitam 2017.gada 1.septembrī

531 974

-

-531 974

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

531 974

-

-531 974

Finansējuma pārdale no budžeta programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" uz budžeta programmu 10.00.00. "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2018.gadā atbilstoši aktuālajam izglītojamo skaitam 2017.gada 1.septembrī

723 866

-

-723 866

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

723 866

-

-723 866