Programmas mērķis:

 • no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri dzīvo un mācās pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, internātskolās, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajos attīstības un rehabilitācijas centros un speciālajās internātskolās, iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un aprūpi atbilstoši viņu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, kā arī atbilstoši individuālām interesēm.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

 1. no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, internātskolu, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēto attīstības un rehabilitācijas centru un speciālo internātskolu darbība nodrošinot bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm viņu attīstības līmenim, veselības un sociālajam stāvoklim un viņu spējām:
  • atbilstošas izglītības iegūšana;
  • mācību līdzekļu un materiālu iegāde;
  • ēdināšana;
  • medicīniskā aprūpe, medikamentu un medicīnas materiālu iegāde;
  • piemērota dzīves kvalitāte, atbilstoši vajadzībām (telpu un apkārtnes uzturēšana un labiekārtošana, apģērba bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem iegāde, grāmatu un žurnālu iegāde, kultūras pasākumu organizēšana);
  • citi ar iestādes darbību saistītie izdevumi.
 2. no valsts budžeta finansēta pedagogu un pārējo darbinieku darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Programmas izpildītājs – Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī  bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm aprūpe un izglītības iegūšana

Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs

3357

3357

3635

3635

3635

Izglītojamo skaits pašvaldību internātskolās

2478

2478

2302

2302

2302

Izglītojamo skaits pašvaldību speciālajās internātskolās

5408

5408

6 271

6 271

6 271

Izglītojamo skaits pašvaldību attīstības un rehabilitācijas centros, kas reģistrēti Izglītības iestāžu reģistrā

757

757

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

77 890 031

78 370 675

70 154 009

64 034 584

64 034 584

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

480 644

- 8 216 666

-6 119 425

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,6

-10,5

-8,7

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

5 692

5 706

3 184

3 184 

3 184 

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)1euro

641,0

647,6

1 087,6

1 087,6

1 087,6

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-8 429 561

212 895

- 8 216 666

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

212 895

212 895

Minimālās darba algas palielināšana līdz 380 EUR ar 2017.gada 1.janvāri

-

212 895

212 895

Citas izmaiņas

-8 429 561

-

-8 429 561

Līdzekļu pārdale uz 15.resora “Izglītības un zinātnes ministrija” budžeta apakšprogrammas 02.01.00. “Profesionālās izglītības programmu īstenošana

-349 437

-

-349 437

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-8 080 124

-

-8 080 124

Lai, nodrošinātu 2016.gada 1.septembrī uzsākto pedagogu darba samaksas reformu veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" uz budžeta programmu 05.00.00. "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

-8 080 124

-

-8 080 124