Programmas mērķis:

no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, kuri dzīvo un mācās pašvaldību speciālajās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus, iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un aprūpi atbilstoši viņu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, kā arī atbilstoši individuālām interesēm.

Galvenās aktivitātes:

 1. no valsts budžeta finansēta pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldību speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus un speciālajām pirmsskolas grupām;
 2. no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pašvaldību speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus darbība, nodrošinot bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem viņu attīstības līmenim, veselības un sociālajam stāvoklim un viņu spējām atbilstošas izglītības iegūšanu, tai skaitā:
  • ​​​​​​​mācību līdzekļu un materiālu iegāde;
  • ēdināšana;
  • medicīniskā aprūpe, medikamentu un medicīnas materiālu iegāde;
  • piemērota dzīves kvalitāte, atbilstoši vajadzībām (telpu un apkārtnes uzturēšana un labiekārtošana, apģērba bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem iegāde, grāmatu un žurnālu iegāde, kultūras pasākumu organizēšana);
  • citi ar iestādes darbību saistītie izdevumi.

Programmas izpildītājs: – IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināta bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm aprūpe un izglītības iegūšana

Izglītojamie pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības grupās (skaits)

903

771

667

667

667

Izglītojamie pašvaldību speciālajās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus (skaits)

5 889

5 798

5 754

5 754

5 754

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

54 078 471

55 629 175

61 879 130

61 727 410

61 727 410

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 550 704

6 249 955

-151 720

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,9

11,2

-0,2

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

1 994

1 910

1 837

1 837

1 837

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)1, euro

1 391,2

1 529,1

1 857,2

1 851,3

1 851,3

Piezīmes.
1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

6 249 955

6 249 955

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

184 362

184 362

Finansējums prioritārajam pasākumam “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2, 1.§)

 

184 362

184 362

Citas izmaiņas

-

6 065 593

6 065 593

Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 900 euro un pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 970 euro ar 2022. gada 1. septembri (MK 27.09.2022. sēdes prot. Nr. 49, 36.§ 4. punkts)

-

523 829

523 829

Lai nodrošinātu MK 2022. gada 17. septembra ārkārtas sēdē lemto par pedagogu beztermiņa streika vienošanās izpildi pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai (MK 22.12.2022.ārkārtas sēdes prot. Nr.67 1.§ 10.punkts)

-

3 855 858

3 855 858

Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 900 EUR ar 2022. gada 1. septembri (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63 1.§)

-

1 685 906

1 685 906