Programmas mērķis:

no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, kuri dzīvo un mācās pašvaldību speciālajās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus, iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un aprūpi atbilstoši viņu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, kā arī atbilstoši individuālām interesēm.

Galvenās aktivitātes:

  1. no valsts budžeta finansēta pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldību speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus un speciālajām pirmsskolas grupām;
  2. no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pašvaldību speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus darbība, nodrošinot bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem viņu attīstības līmenim, veselības un sociālajam stāvoklim un viņu spējām atbilstošas izglītības iegūšanu, tai skaitā:
  • mācību līdzekļu un materiālu iegāde;
  • ēdināšana;
  • medicīniskā aprūpe, medikamentu un medicīnas materiālu iegāde;
  • piemērota dzīves kvalitāte, atbilstoši vajadzībām (telpu un apkārtnes uzturēšana un labiekārtošana, apģērba bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem iegāde, grāmatu un žurnālu iegāde, kultūras pasākumu organizēšana);
  • citi ar iestādes darbību saistītie izdevumi.

Programmas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī  bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm aprūpe un izglītības iegūšana

Izglītojamie pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs (skaits)

3 177

2 573

-

-

-

Izglītojamie pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības grupās (skaits)

-

-

903

903

903

Izglītojamie pašvaldību internātskolās (skaits)

1 310

-

-

-

-

Izglītojamie pašvaldību speciālajās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus (skaits)

6 565

6 604

5 889

5 889

5 889

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

64 439 498

63 986 395

54 904 339

56 306 337

56 306 337

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 453 103

- 9 082 056

1 404 998

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 0,7

- 14,2

2,6

-

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

2 830

2 521

1 994

1 994

1 994

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)1, euro

1 189,2

1 305,0

1 419,2

1 477,8

1 477,8

Piezīmes.
1Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam”).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

12 666 715

3 584 659

-9 082 056

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3 584 659

3 584 659

Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 790 EUR ar 2020. gada 1. septembri un līdz 830 EUR ar 2021. gada 1. septembri (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

2 803 996

2 803 996

Lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu ārstniecības personām (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr. 55 38.§ 3.punkts)

-

780 663

780 663

Citas izmaiņas

12 666 715

-

-12 666 715

Lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu ārstniecības personām 2020.gadā (MK 06.11.2019. ārkārtas sēdes prot. Nr.52 23.§)

214 732

-

-214 732

Samazināti izdevumi (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punkts)

159 075

-

-159 075

Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2021. gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 EUR ar 2020. gada 1.septembri un izglītojamo skaita uz 2020. gada 1.septembri izmaiņu ietekmi, veikta līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 05.00.00. “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (MK 29.09.2020. sēdes prot. Nr.56 46.§)

6 872 110

-

-6 872 110

Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2021.gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 EUR ar 2020.gada 1.septembri un izglītojamo skaita uz 2020.gada 1.septembri izmaiņu ietekmi, veikta līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 10.00.00. “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (MK 29.09.2020. sēdes prot. Nr. 56 46.§)

4 223 042

-

-4 223 042

Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2021.gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 EUR ar 2020.gada 1.septembri un izglītojamo skaita uz 2020.gada 1.septembri izmaiņu ietekmi, veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 01.05.00. “Dotācija privātajām mācību iestādēm” (MK 29.09.2020. sēdes prot. Nr. 56 46.§)

1 197 756

-

-1 197 756