Programmas mērķis:

no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, kuri dzīvo un mācās pašvaldību speciālajās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus, iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un aprūpi atbilstoši viņu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, kā arī atbilstoši individuālām interesēm.

Galvenās aktivitātes:

  1. no valsts budžeta finansēta pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldību speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus un speciālajām pirmsskolas grupām;
  2. no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pašvaldību speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus darbība, nodrošinot bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem viņu attīstības līmenim, veselības un sociālajam stāvoklim un viņu spējām atbilstošas izglītības iegūšanu, tai skaitā:
  • mācību līdzekļu un materiālu iegāde;
  • ēdināšana;
  • medicīniskā aprūpe, medikamentu un medicīnas materiālu iegāde;
  • piemērota dzīves kvalitāte, atbilstoši vajadzībām (telpu un apkārtnes uzturēšana un labiekārtošana, apģērba bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem iegāde, grāmatu un žurnālu iegāde, kultūras pasākumu organizēšana);
  • citi ar iestādes darbību saistītie izdevumi.

Programmas izpildītājs: IZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm aprūpe un izglītības iegūšana

Izglītojamie pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs (skaits)

2 573

-

-

-

-

Izglītojamie pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības grupās (skaits)

-

903

771

771

771

Izglītojamie pašvaldību speciālajās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus (skaits)

6 604

5 889

5 798

5 798

5 798

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

60 339 733

54 904 339

55 629 175

57 315 081

57 315 081

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 435 394

724 836

1 685 906

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9,0

1,3

3,0

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

2 521

1 994

1 910

1 910

1 910

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)1, euro

1 232,1

1 419,2

1 529,1

1 602,7

1 602,7

Piezīmes.

1 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam”).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 825 529

2 550 365

724 836

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 550 365

2 550 365

Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 830 EUR ar 2021. gada 1. septembri (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

1 401 998

1 401 998

Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 900 EUR ar 2022. gada 1. septembri (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63 1.§)

-

842 953

842 953

Pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšana līdz 872 EUR ar 2021. gada 1. septembri (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63 1.§)

-

201 312

201 312

Lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu ārstniecības personām ((MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63 1.§)

-

104 102

104 102

Citas izmaiņas

1 825 529

-

-1 825 529

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 05.00.00. "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 900 euro un pirmskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 872 euro sākot ar 2021. gada 1. septembri un izglītojamo skaita uz 2021. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi, atbilstoši MK 02.11.2021. sēdes protokola Nr.73, 26.§

350 662

-

-350 662

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 10.00.00. “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 900 euro un pirmskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 872 euro, sākot ar 2021. gada 1. septembri, un izglītojamo skaita uz 2021. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi atbilstoši MK 02.11.2021. sēdes protokola Nr.73, 26.§

429 854

-

- 429 854

Iekšējā līdzekļu pārdale uz 15.resora budžeta apakšprogrammu 01.05.00 “Dotācija privātajām mācību iestādēm”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 900 euro un pirmskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 872 euro, sākot ar 2021. gada 1. septembri, un izglītojamo skaita uz 2021. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi atbilstoši MK 02.11.2021. sēdes protokola Nr.73, 26.§

1 011 180

-

- 1 011 180

Iekšējā līdzekļu pārdale uz 15.resora budžeta apakšprogrammu 01.08.00 “Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 900 euro un pirmskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 872 euro, sākot ar 2021. gada 1. septembri, un izglītojamo skaita uz 2021. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi atbilstoši MK 02.11.2021. sēdes protokola Nr.73, 26.§

33 833

-

- 33 833