Programmas mērķis:

 • sniegt savlaicīgu un kvalitatīvu atbalstu Ministru prezidentam un Ministru kabineta locekļiem lēmuma pieņemšanas procesā, kā arī vadīt pārmaiņas valsts pārvaldes politikas īstenošanā, nodrošinot pārvaldes efektivitātes celšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Ministru kabineta sēžu, Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju, Ministru prezidenta noteikto un citu tiesību aktos noteikto sanāksmju sagatavošanu un norisi;
 2. nodrošināt izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegto tiesību aktu juridisko analīzi, kvalitāti, vienveidīgas juridiskās tehnikas lietošanu un redakcionālo noformēšanu, Ministru kabineta tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu publiskošanu, kā arī akceptēto likumprojektu un citu pieņemto dokumentu turpmāko virzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 3. nodrošināt valsts interešu pārstāvību starptautiskajos ieguldījumu strīdos;
 4. saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību koordinēt un kontrolēt likumos un Saeimas lēmumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru kabineta un Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmēs doto uzdevumu izpildi;
 5. organizēt un nodrošināt Ministru kabineta un Ministru prezidenta dokumentu un elektroniskās informācijas pārvaldību;
 6. nodrošināt valsts pārvaldes politikas attīstības un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi, koordinēt un pārraudzīt tās ieviešanu, kā arī īstenot labāka regulējuma politiku un veicināt labās prakses nodošanu;
 7. nodrošināt iestāžu vadītāju atlasi, izņemot Valsts civildienesta likuma 37. pantā minēto gadījumu, un sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu nodrošināt valsts pārvaldē nodarbināto apmācību un attīstības plānošanu;
 8. izvērtēt citu institūciju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus, sniegt konsultācijas un metodisko atbalstu valsts tiešās pārvaldes iestādēm valsts pārvaldes cilvēkresursu un politikas attīstības jomā;
 9. koordinēt sabiedrības līdzdalības politikas izstrādi un ieviešanu, t.sk. informēt sabiedrību par līdzdalības iespējām lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā un veikt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda sekretariāta funkcijas;
 10. nodrošināt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas saikni ar sabiedrību, tieši un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniegt sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem, noteiktajiem pasākumiem un sagatavošanā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;
 11. koordinēt valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas struktūrvienību sadarbību vienotas valdības komunikācijas ar sabiedrību īstenošanai un veidot konceptuālu pieeju valsts pārvaldes reputācijas mērķtiecīgai paaugstināšanai.

Programmas izpildītājs: Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika

Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits)

2 911

2 872

2 700

2 700

2 700

Ministru kabineta komitejas sēdēm izskatīšanai noformēto jautājumu (skaits)

142

110

140

140

140

Ministru kabineta sēdēm izskatīšanai sagatavoto jautājumu (skaits)

2643

2 780

2 450

2 450

2 450

Integrēto komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm (skaits)

5

5

4

4

4

Rīkotie publiskie pasākumi (skaits)

3

3

3

3

3

Sagatavoti informatīvie materiāli (veidi)

3

3

3

3

3

Izstrādāts vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (TAP), Cilvēkresursu vadības informācijas sistēma (CIVIS) un izveidota vienota valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu platforma (skaits)

-

 -

 -

3

-

Īstenoti projekti labāka regulējuma, administratīvā sloga samazināšanas un efektīvāka darba snieguma jomās, izmantojot inovatīvas metodes (skaits)

5

4

4

4

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 509 436

5 955 824

6 024 610

5 794 525

5 781 508

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

446 388

68 786

-230 085

-13 017

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,1

1,2

-3,8

-0,2

Atlīdzība, euro

4  016 381

4 331 235

4 373 272

4 453 272

4 453 272

Vidējais amata vietu skaits gadā

126

133

127

127

127

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)7euro

2 611

2 619

2 837

2 890

2 890

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

69 212

150 659

49 636

49 636

49 636

 

7Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

124 936

193 722

68 786

t. sk.:

Citas izmaiņas

124 936

193 722

68 786

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Ministru kabineta un Ministru prezidenta darba tehniskais nodrošinājums” paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam

7 500

-

-7 500

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Ministru kabineta ēkas ( Brīvības bulvāris 36) lietošanas drošība un vides aizsardzība” paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam

46 000

-

-46 000

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Ekspertu piesaiste reformu novērtēšanai un kapacitātes stiprināšanai” paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam

70 000

-

-70 000

Samazināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

1 063

-

-1 063

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)

373

-

-373

Palielināti izdevumi Ministru kabineta locekļu un parlamentārā sekretāra atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajam (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot. Nr.19 36.§ 27.punkts)

-

76 210

76 210

Finansējuma pārdale no Finanšu ministrijas, lai Valsts kanceleja nodrošinātu sabiedriskajā sektorā nodarbināto atlīdzības politikas veidošanu (Ministru kabineta 2018.gada 15.maija sēdes protokola Nr.24 21.§ 2.punkts)

-

116 890

116 890

Palielināti izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai

-

622

622