Programmas mērķis:

 • savlaicīga un kvalitatīva atbalsta sniegšana Ministru prezidentam un Ministru kabineta locekļiem lēmuma pieņemšanas procesā, kā arī pārmaiņu vadība valsts pārvaldes politikas īstenošanā, nodrošinot pārvaldes efektivitātes celšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Ministru kabineta sēžu, Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju, ministriju parlamentāro sekretāru sanāksmju, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra noteikto un citu tiesību aktos noteikto sanāksmju sagatavošanu un norisi;
 2. nodrošināt izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegto tiesību aktu juridisko analīzi, kvalitāti, vienveidīgas juridiskās tehnikas lietošanu un redakcionālo noformēšanu, Ministru kabineta tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu publiskošanu, kā arī akceptēto likumprojektu turpmāko virzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 3. nodrošināt valsts interešu pārstāvību starptautiskajos ieguldījumu strīdos;
 4. saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību koordinēt un kontrolēt likumos un Saeimas lēmumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Ministru prezidenta biedra doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmēs doto uzdevumu izpildi;
 5. organizēt un nodrošināt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Ministru prezidenta biedra dokumentu un elektroniskās informācijas pārvaldību;
 6. nodrošināt valsts pārvaldes politikas attīstības un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi, koordinēt un pārraudzīt tās ieviešanu, kā arī īstenot labāka regulējuma politiku un veicināt labās prakses nodošanu;
 7. nodrošināt iestāžu vadītāju atlasi, izņemot Valsts civildienesta likuma 37. pantā minēto gadījumu, un sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu nodrošināt valsts pārvaldē nodarbināto apmācību un attīstības plānošanu;
 8. izvērtēt citu institūciju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus, sniegt konsultācijas un metodisko atbalstu valsts tiešās pārvaldes iestādēm valsts pārvaldes cilvēkresursu un politikas attīstības jomā;
 9. koordinēt sabiedrības līdzdalības politikas izstrādi un ieviešanu, t.sk. informēt sabiedrību par līdzdalības iespējām lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā un veikt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda sekretariāta funkcijas;
 10. nodrošināt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas saikni ar sabiedrību, tieši un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniegt sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem, noteiktajiem pasākumiem un sagatavošanā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;
 11. koordinēt valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas struktūrvienību sadarbību vienotas valdības komunikācijas ar sabiedrību īstenošanai un veidot konceptuālu pieeju valsts pārvaldes reputācijas mērķtiecīgai paaugstināšanai.

Programmas izpildītājs – Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika

Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits)

2 922

2 922

2 872

2 822

2 822

Ministru kabineta komitejas sēdēm izskatīšanai noformēto jautājumu (skaits)

125

110

110

110

110

Ministru kabineta sēdēm izskatīšanai noformēto jautājumu (skaits)

2 764

2 780

2 780

2 780

2 780

Integrēto komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm (skaits)

5

5

5

5

5

Rīkotie publiskie pasākumi (skaits)

3

3

3

3

3

Sagatavoti informatīvie materiāli (veidi)

3

3

3

3

3

Izstrādāts vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (TAP), Cilvēkresursu vadības informācijas sistēma (CIVIS) un izveidota vienota valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu platforma (skaits)

-

-

 -

 -

3

Īstenoti projekti labāka regulējuma, administratīvā sloga samazināšanas un efektīvāka darba snieguma jomās, izmantojot inovatīvas metodes1 (skaits)

-

2

4

4

4

1Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Īstenoti izmēģinājumprojekti, izmantojot inovatīvas metodes”

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 258 238

5 236 819

5 955 824

5 831 883

 5 601 883

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21 419

719 005

-123 941

- 230 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,4

13,7

-2,1

-3,9

Atlīdzība, euro

3 740 980

4  018 771

4 331 235

4 260 172

4 260 172

Vidējais amata vietu skaits gadā

130

133

133

133

133

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

2 356

2 469

2 619

2 619

2 619

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

65 656

78 334

150 659

79 595

 79 595

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 147

720 152

719 005

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

508 944

508 944

Ministru kabineta un Ministru prezidenta darba tehniskais nodrošinājums

-

237 500

237 500

Ministru kabineta ēkas ( Brīvības bulvāris 36) lietošanas drošība un vides aizsardzība

-

46 000

46 000

Ekspertu piesaiste reformu novērtēšanai un kapacitātes stiprināšanai

-

225 444

225 444

Citas izmaiņas

1 147

211 208

210 061

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

16 356

16 356

Palielināti izdevumi Ministru kabineta locekļu un parlamentārā sekretāra atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktajam (MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10 51.§ 12.punkts)

-

70 664

70 664

Palielināti izdevumi Ministru kabineta ēkas apsaimniekošanai

-

111 171

111 171

Palielināti izdevumi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemtā transferta Valsts kancelejas dokumentu pārvaldības sistēmas saskarnes programmatūras uzturēšanai

-

13 017

13 017

Samazināti izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai, atbilstoši 2018.gadam paredzētā finansējuma apmēram

1 147

-

-1 147