Programmas mērķis:

sniegt savlaicīgu un kvalitatīvu atbalstu Ministru prezidentam un MK locekļiem lēmuma pieņemšanas procesā, kā arī vadīt pārmaiņas valsts pārvaldes politikas īstenošanā, nodrošinot pārvaldes efektivitātes celšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt MK sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju, Ministru prezidenta noteikto un citu tiesību aktos noteikto sanāksmju sagatavošanu un norisi;
 2. nodrošināt izskatīšanai MK iesniegto tiesību aktu juridisko analīzi, kvalitāti, vienveidīgas juridiskās tehnikas lietošanu un redakcionālo noformēšanu, MK tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu publiskošanu, kā arī akceptēto likumprojektu un citu pieņemto dokumentu turpmāko virzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 3. nodrošināt valsts interešu pārstāvību starptautiskajos ieguldījumu strīdos;
 4. saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību koordinēt un kontrolēt likumos un Saeimas lēmumos MK doto uzdevumu izpildi, MK un Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmēs doto uzdevumu izpildi;
 5. organizēt un nodrošināt MK un Ministru prezidenta dokumentu un elektroniskās informācijas pārvaldību;
 6. nodrošināt valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi, koordinēt un pārraudzīt tās ieviešanu, uzlabojot valsts pārvaldes kapacitāti un efektivitāti, īstenojot labāka regulējuma politiku, veicinot funkciju centralizāciju un sabiedrības informētību;
 7. nodrošināt iestāžu vadītāju atlasi, sekmējot šī procesa attīstību, kā arī nodrošināt iestāžu vadītāju kompetenču novērtēšanu pirms termiņa beigām;
 8. turpināt inovācijas kultūras un uz lietotāju vērstas pieejas ieviešanu valsts pārvaldē, izveidojot pastāvīgu inovācijas laboratoriju, stimulējot projektu komandu izveidi pārnozaru problēmu risināšanai;
 9. veicināt valsts pārvaldes konkurētspēju un kapacitāti, īstenojot atlīdzības reformu, veidojot elastīgākus un efektīvākus cilvēkresursu vadības instrumentus un pilnveidojot valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasi, attīstību un novērtēšanu;
 10. labas pārvaldības īstenošanai nodrošināt efektīvu trauksmes celšanas kontaktpunkta darbību;
 11. sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu nodrošināt valsts pārvaldē nodarbināto apmācību attīstības plānošanu;
 12. izvērtēt citu institūciju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus, sniegt konsultācijas un metodisko atbalstu valsts tiešās pārvaldes iestādēm valsts pārvaldes cilvēkresursu un politikas attīstības jomā;
 13. koordinēt sabiedrības līdzdalības politikas izstrādi un ieviešanu, tai skaitā informēt sabiedrību par līdzdalības iespējām lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā un veikt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāta funkcijas;
 14. nodrošināt MK, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas saikni ar sabiedrību, tieši un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniegt sabiedrībai informāciju par MK pieņemtajiem lēmumiem, noteiktajiem pasākumiem un sagatavošanā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;
 15. koordinēt valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas struktūrvienību sadarbību vienotas valdības komunikācijas ar sabiedrību īstenošanai un veidot konceptuālu pieeju valsts pārvaldes reputācijas mērķtiecīgai paaugstināšanai;
 16. plānot, koordinēt un īstenot valsts pārvaldes stratēģiskās komunikācijas politiku, tostarp ieviešot Konceptuālo ziņojumu par valsts stratēģisko komunikāciju un informatīvās telpas drošību 2023. – 2027. gadam;
 17. nodrošināt centralizētu informatīvās telpas monitoringa un analīzes kapacitāti par aktuālajiem rīcībpolitikas jautājumiem, tostarp krīžu gadījumos;
 18. nodrošināt oficiālā kontaktpunkta funkcijas valsts pārvaldes sadarbībai ar sociālo mediju platformām;
 19. nodrošināt valsts attīstības plānošanas koordinēšanu un īstenošanu;
 20. koordinēt deklarācijas par MK iecerēto darbību īstenošanas rīcības plāna izstrādi un izpildes uzraudzību;
 21. nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un uzraudzību.

Programmas izpildītājs: Valsts kanceleja.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

MK un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika

Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits)

3 338

2 500

3 000

3 000

3 000

MK sēdēm izskatīšanai sagatavoto jautājumu (skaits)

3 350

2 450

2 700

2 700

2 700

Integrētas komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm (skaits)

4

3

2

2

2

Rīkoti publiskie/komunikācijas pasākumi (skaits)

1

1

3

3

3

Mācības valsts pārvaldes komunikatoriem ar mērķi pilnveidot digitālās komunikācijas prasmes un zināšanas (skaits)

-

2

3

3

3

Sagatavoti labās prakses materiāli valsts pārvaldes komunikācijas pilnveidei, piemēram, tīmekļvietņu, sociālo tīklu, virtuālā asistenta komunikācijas jomā u.tml. (skaits)

-

-

25

20

15

Sagatavoti informatīvie materiāli (veidi)

5

3

3

3

3

Ar vieglās valodas tulkojumu sagatavoti teksti par iedzīvotājiem būtiskām tēmām (skaits)

-

-

8

10

12

Ar zīmju valodas jeb surdotulkojumu sagatavotie video par MK darba aktualitātēm, piemēram, preses konferenču video u.tml. (skaits)

-

-

25

25

25

Īstenotas iniciatīvas valsts pārvaldes modernizācijas virzienos  (skaits)

-

2

2

2

2

Sagatavots analītisks pārskats, kas satur rekomendācijas par nepieciešamajām komunikācijas stratēģijas izmaiņām (skaits)

234

200

50

50

50

Īstenota stratēģiskās komunikācijas kampaņa (skaits)

-

1

1

1

1

Veikti socioloģiski pētījumi par valdībai aktuālajiem rīcībpolitikas jautājumiem (skaits)

-

-

2

2

2

Nodrošināta hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzība

Sagatavots ziņojums par Nacionālā attīstības plāna izpildi vienotā procesā un dokumentā ar ziņojumu par stratēģijas “Latvija 2030” izpildi (skaits) 1

1

1

-

1

-

Nodrošināta deklarācijas par MK iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildes koordinēšana

Veikts VRP izpildes monitorings sasaistē ar Nacionālā attīstības plāna sasniedzamajiem rādītājiem, sagatavots pārskats par VRP iekļauto pasākumu izpildi (skaits) 1

2

2

2

2

2

Nodrošināta valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācija un uzraudzība

Sniegti skaidrojumi publiskām personām un privātpersonām par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma piemērošanu (skaits) 1

46

30

30

30

30

Organizēti valsts kapitālsabiedrību vadības un publisku personu apmācību semināri (skaits) 1

4

4

4

4

4

Veikti valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi (skaits) 1

61

69

69

69

69

Nodrošināta pirmsskolas vecuma bērnu ar attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu riskiem dalība multimodālā agrīnās intervences programmā

Bērni, kuriem identificē un sniedz efektīvu agrīnu atbalstu (agrīnā intervence) kopā ar vecākiem un pirmsskolas izglītības pedagogu (“STOP 4-7”programmas īstenošana) (skaits)1

326

400

2002

200

200

Piezīmes.
1 Darbības rezultāts un tā rezultatīvie rādītāji pārcelti no Pārresoru koordinācijas centra
2 Atbilstoši noslēgtajam līgumam ar biedrību “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija” par multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 īstenošanu Latvijā 2023. gadā

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 598 151

7 636 818

11 662 940

11 669 081

11 669 081

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 038 667

4 026 122

6 141

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,7

52,7

0,1

-

Atlīdzība, euro

4 861 294

5 271 753

7 429 671

7 786 690

7 786 690

Vidējais amata vietu skaits gadā

120

126

162

162

162

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 326

3 454

3 788

3 972

3 972

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

71 282

50 000

65 000

65 000

65 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

868 000

4 894 122

4 026 122

t. sk.:

 

 

 

Prioritāri pasākumi

-

2 158 298

2 158 298

Valdības centra stiprināšana

-

1 875 000

1 875 000

Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē 2023. gadā

-

20 000

20 000

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

263 298

263 298

Vienreizēji pasākumi

 

237 174

237 174

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 6. punkts)

-

237 174

237 174

Citas izmaiņas

868 000

929 632

61 632

Palielināti izdevumi MK locekļu, parlamentārā sekretāra atlīdzībai un MK locekļu reprezentācijas izdevumiem atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.pantā noteiktajam

-

539 609

539 609

Palielināti izdevumi Klimata un enerģētikas ministra atlīdzības nodrošināšanai (jauna amata vieta) atbilstoši MK iekārtas likuma pārejas noteikumu 17.punktā noteiktajam

-

128 812

128 812

Palielināti izdevumi projekta “Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls” rezultātu uzturēšanas izmaksu nodrošināšanai (MK 08.06.2022. rīkojums Nr.415)

-

229 248

229 248

Finansējuma pārdale no Pārresoru koordinācijas centra budžeta TAP tehnisko risinājumu nodrošināšanai (MK 13.09.2022 sēdes prot. Nr.46 38.§ 2. punkts)

-

31 963

31 963

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējā gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Resora “Ministru kabinets” valsts pārvaldes efektivitātes un kapacitātes stiprināšana un IKT, materiāli tehniskās bāzes kapacitātes stiprināšana” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam

868 000

-

-868 000

Strukturālās izmaiņas

-

1 569 018

1 569 018

Finansējuma un 35 amata vietu pārdale no Pārresru koordinācijas centra (MK 15.11.2022. rīkojums Nr.808 “Par Pārresoru koordinācijas centra likvidāciju”)

-

1 569 018

1 569 018