Programmas mērķis:

 • savlaicīga un kvalitatīva atbalsta sniegšana Ministru prezidentam un Ministru kabineta locekļiem lēmuma pieņemšanas procesā, kā arī pārmaiņu vadība valsts pārvaldes politikas īstenošanā, nodrošinot pārvaldes efektivitātes celšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Ministru kabineta sēžu, Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju, ministriju parlamentāro sekretāru sanāksmju, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra noteikto un citu tiesību aktos noteikto sanāksmju sagatavošanu un norisi;
 2. nodrošināt izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegto tiesību aktu juridisko analīzi, kvalitāti, vienveidīgas juridiskās tehnikas lietošanu un redakcionālo noformēšanu, Ministru kabineta tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu publiskošanu, kā arī akceptēto likumprojektu turpmāko virzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 3. nodrošināt valsts interešu pārstāvību starptautiskajos ieguldījumu strīdos;
 4. saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību koordinēt un kontrolēt likumos un Saeimas lēmumos Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Ministru prezidenta biedra doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmēs doto uzdevumu izpildi;
 5. organizēt un nodrošināt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Ministru prezidenta biedra dokumentu un elektroniskās informācijas pārvaldību;
 6. nodrošināt valsts pārvaldes politikas attīstības un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi, koordinēt un pārraudzīt tās ieviešanu, kā arī īstenot labāka regulējuma politiku un veicināt labās prakses nodošanu;
 7. nodrošināt iestāžu vadītāju atlasi, izņemot Valsts civildienesta likuma 37. pantā minēto gadījumu, un sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu nodrošināt valsts pārvaldē nodarbināto apmācību un attīstības plānošanu;
 8. izvērtēt citu institūciju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus, sniegt konsultācijas un metodisko atbalstu valsts tiešās pārvaldes iestādēm valsts pārvaldes cilvēkresursu un politikas attīstības jomā;
 9. koordinēt sabiedrības līdzdalības politikas izstrādi un ieviešanu, t.sk. informēt sabiedrību par līdzdalības iespējām lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā un veikt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda sekretariāta funkcijas;
 10. nodrošināt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas saikni ar sabiedrību, tieši un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniegt sabiedrībai informāciju par Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem, noteiktajiem pasākumiem un sagatavošanā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;
 11. koordinēt valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas struktūrvienību sadarbību vienotas valdības komunikācijas ar sabiedrību īstenošanai un veidot konceptuālu pieeju valsts pārvaldes reputācijas mērķtiecīgai paaugstināšanai.

Programmas izpildītājs – Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika

Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits)

3 022

3 000

2 922

2 872

2 822

 Ministru kabineta komitejas sēdēm izskatīšanai  noformēti jautājumi (skaits)

106

110

110

110

110

 Ministru kabineta sēdēm izskatīšanai noformēti jautājumi (skaits)

2 777

2 780

2 780

2 780

2 780

Integrētas komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm (skaits)                                                                   

-

5

5

5

5

 Rīkoti publiskie pasākumi (skaits)

-

-

3

3

3

 Sagatavoti informatīvie materiāli (veidi)

-

-

3

3

3

Izstrādāts vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls, Cilvēkresursu vadības informācijas sistēma un izveidota vienota valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu platforma (skaits)

-

-

-

1

2

 Īstenoti izmēģinājumprojekti, izmantojot inovatīvas metodes (skaits)

-

-

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 613 112

5 347 155

5 236 819

5 235 672

5 155 094

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

734 043

-110 336

-1 147

-80 578

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,9

-2,1

0,0

-1,5

Atlīdzība, euro

3 125 683

3 766 782

4  018 771

4 018 771

3 990 291

Vidējais amata vietu skaits gadā

137

137

133

133

133

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 836

2 236

2 469

2 469

2 469

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

107 373

91 290

78 334

78 334

 49 854

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

 681 160

 570 824

-110 336

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

 

268 641

268 641

 Valsts pārvaldes komunikācijas koordinācijas pilnveidošana pilsoniskās apziņas stiprināšanas un sabiedrības līdzdalības veicināšanas jautājumos                                   

-

261 353

261 353

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

-

4 440

 4 440

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri                                                                         

-

2 848

2 848

Citas izmaiņas

681 160

302 183

-378 977

Samazināti izdevumi JPI “Reemigrācijas pasākumu īstenošana attiecībā uz Latvijas valstspiederīgo absolventu piesaisti darbam valsts tiešās pārvaldes iestādēs, komunikācija ar ārvalstīs dzīvojošiem cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties Latvijā”

130 904

-

-130 904

Samazināti izdevumi vienota tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla izveidei

288 903

-

-288 903

Samazināti izdevumi JPI “Mūsdienīga un plānota līdzdalības un komunikācijas nodrošināšana par iedzīvotājiem aktuāliem valdības lēmumiem”

261 353

-

-261 353

Palielināti izdevumi Ministru kabineta locekļu un parlamentārā sekretāra atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktajam  (MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10  51.§  12.punkts)

-

54 548

54 548

Palielināti izdevumi Ministru kabineta darbības nodrošināšanai (MK 01.03.2016. sēdes prot. Nr.10  41.§ 2.punkts)

-

199 009

199 009

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

48 626

48 626