Programmas mērķis:

sniegt savlaicīgu un kvalitatīvu atbalstu Ministru prezidentam un MK locekļiem lēmuma pieņemšanas procesā, kā arī vadīt pārmaiņas valsts pārvaldes politikas īstenošanā, nodrošinot pārvaldes efektivitātes celšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt MK sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju, Ministru prezidenta noteikto un citu tiesību aktos noteikto sanāksmju sagatavošanu un norisi;
 2. nodrošināt izskatīšanai MK iesniegto tiesību aktu juridisko analīzi, kvalitāti, vienveidīgas juridiskās tehnikas lietošanu un redakcionālo noformēšanu, MK tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu publiskošanu, kā arī akceptēto likumprojektu un citu pieņemto dokumentu turpmāko virzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 3. nodrošināt valsts interešu pārstāvību starptautiskajos ieguldījumu strīdos;
 4. saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību koordinēt un kontrolēt likumos un Saeimas lēmumos MK doto uzdevumu izpildi, MK un Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmēs doto uzdevumu izpildi;
 5. organizēt un nodrošināt MK un Ministru prezidenta dokumentu un elektroniskās informācijas pārvaldību;
 6. nodrošināt valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi, koordinēt un pārraudzīt tās ieviešanu, uzlabojot valsts pārvaldes kapacitāti un efektivitāti, īstenojot labāka regulējuma politiku, veicinot funkciju centralizāciju un sabiedrības informētību;
 7. nodrošināt un pilnveidot iestāžu vadītāju atlasi, sekmējot šī procesa attīstību un novērtēšanu;
 8. turpināt inovācijas kultūras un uz lietotāju vērstas pieejas ieviešanu valsts pārvaldē, izveidojot pastāvīgu inovācijas laboratoriju, stimulējot projektu komandu izveidi pārnozaru problēmu risināšanai;
 9. veicināt valsts pārvaldes konkurētspēju un kapacitāti, izstrādājot atlīdzības reformu, veidojot elastīgākus un efektīvākus cilvēkresursu vadības instrumentus un pilnveidojot valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasi, attīstību un novērtēšanu;
 10. labas pārvaldības īstenošanai nodrošināt efektīvu trauksmes celšanas kontaktpunkta darbību;
 11. sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu nodrošināt valsts pārvaldē nodarbināto apmācību attīstības plānošanu;
 12. izvērtēt citu institūciju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus, sniegt konsultācijas un metodisko atbalstu valsts tiešās pārvaldes iestādēm valsts pārvaldes cilvēkresursu un politikas attīstības jomā;
 13. koordinēt sabiedrības līdzdalības politikas izstrādi un ieviešanu, tai skaitā informēt sabiedrību par līdzdalības iespējām lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā un veikt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes un NVO un MK sadarbības memoranda sekretariāta funkcijas;
 14. nodrošināt MK, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas saikni ar sabiedrību, tieši un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniegt sabiedrībai informāciju par MK pieņemtajiem lēmumiem, noteiktajiem pasākumiem un sagatavošanā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;
 15. koordinēt valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas struktūrvienību sadarbību vienotas valdības komunikācijas ar sabiedrību īstenošanai un veidot konceptuālu pieeju valsts pārvaldes reputācijas mērķtiecīgai paaugstināšanai.

Programmas izpildītājs: Valsts kanceleja.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika

Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits)

2 589

2 500

2 500

2 500

2 500

Ministru kabineta sēdēm izskatīšanai sagatavoto jautājumu (skaits)

2 289

2 450

2 450

2 450

2 450

Integrēto komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm (skaits)

5

4

4

4

4

Rīkotie publiskie pasākumi (skaits)

3

3

3

3

3

Sagatavoti informatīvie materiāli (veidi)

5

3

3

3

3

Īstenoti projekti labāka regulējuma, administratīvā sloga samazināšanas un efektīvāka darba snieguma jomās, izmantojot inovatīvas metodes (skaits)

4

3

2

2

2

Sagatavots analītisks pārskats, kas satur rekomendācijas par nepieciešamajām komunikācijas stratēģijas izmaiņām (skaits)

-

40

50

50

50

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 011 579

6 691 173

6 540 248

6 305 511

6 305 511

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

679 594

-150 925

-234 737

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,3

-2,3

-3,6

-

Atlīdzība, euro

4 373 271

4 659 575

4 808 446

4 808 446

4 808 446

Vidējais amata vietu skaits gadā

115

130

1261

126

126

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 131

2 955

3 157

3 157

3 157

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

52 072

49 636

35 000

35 000

35 000

Piezīmes.
1 Tika samazinātas četras Ministru prezidenta sekretāra amata vietas, ieviešot automātisko atbildētāju darba dienās ārpus darba laika un  brīvdienās.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

470 985

320 060

-150 925

t. sk.:

 

 

 

Vienreizēji pasākumi

44 168

-

-44 168

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

44 168

-

-44 168

Citas izmaiņas

426 817

320 060

-106 757

Palielināti izdevumi Ministru kabineta locekļu, parlamentārā sekretāra atlīdzībai un Ministru kabineta locekļu reprezentācijas izdevumiem atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.pantā noteiktajam

-

68 871

68 871

Palielināti izdevumi resora “Ministru kabinets” informatīvi tehnoloģiskās vides renovācijai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)

-

247 905

247 905

Samazināts transferts no VARAM Valsts kancelejas dokumentu pārvaldības sistēmas saskarnes programmatūras uzturēšanai

13 017

-

-13 017

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Resora “Ministru kabinets” drošas darba vides pilnveidošana” paredzēto finansējuma apmēru 2021.gadam

362 200

-

-362 200

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes reformas un inovācijas kultūras ieviešana” paredzēto finansējuma apmēru 2021.gadam

18 000

-

-18 000

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Vienotas valsts pārvaldes stratēģiskās komunikācijas kapacitātes izveide” paredzēto finansējuma apmēru 2021.gadam

14 225

-

-14 225

Palielināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājumam saistībā ar Valsts kancelejas reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā

-

3 284

3 284

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

19 375

-

-19 375