Programmas mērķis:

sniegt savlaicīgu un kvalitatīvu atbalstu Ministru prezidentam un MK locekļiem lēmuma pieņemšanas procesā, kā arī vadīt pārmaiņas valsts pārvaldes politikas īstenošanā, nodrošinot pārvaldes efektivitātes celšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt MK sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju, Ministru prezidenta noteikto un citu tiesību aktos noteikto sanāksmju sagatavošanu un norisi;
 2. nodrošināt izskatīšanai MK iesniegto tiesību aktu juridisko analīzi, kvalitāti, vienveidīgas juridiskās tehnikas lietošanu un redakcionālo noformēšanu, MK tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu publiskošanu, kā arī akceptēto likumprojektu un citu pieņemto dokumentu turpmāko virzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 3. nodrošināt valsts interešu pārstāvību starptautiskajos ieguldījumu strīdos;
 4. saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību koordinēt un kontrolēt likumos un Saeimas lēmumos MK doto uzdevumu izpildi, MK un Ministru prezidenta doto uzdevumu izpildi, kā arī Valsts sekretāru sanāksmēs doto uzdevumu izpildi;
 5. organizēt un nodrošināt MK un Ministru prezidenta dokumentu un elektroniskās informācijas pārvaldību;
 6. nodrošināt valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības politikas izstrādi, koordinēt un pārraudzīt tās ieviešanu, uzlabojot valsts pārvaldes kapacitāti un efektivitāti, īstenojot labāka regulējuma politiku, veicinot funkciju centralizāciju un sabiedrības informētību;
 7. nodrošināt un pilnveidot iestāžu vadītāju atlasi, sekmējot šī procesa attīstību un novērtēšanu;
 8. turpināt inovācijas kultūras un uz lietotāju vērstas pieejas ieviešanu valsts pārvaldē, izveidojot pastāvīgu inovācijas laboratoriju, stimulējot projektu komandu izveidi pārnozaru problēmu risināšanai;
 9. veicināt valsts pārvaldes konkurētspēju un kapacitāti, izstrādājot un īstenojot atlīdzības reformu, veidojot elastīgākus un efektīvākus cilvēkresursu vadības instrumentus un pilnveidojot valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītāju atlasi, attīstību un novērtēšanu;
 10. labas pārvaldības īstenošanai nodrošināt efektīvu trauksmes celšanas kontaktpunkta darbību;
 11. sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu nodrošināt valsts pārvaldē nodarbināto apmācību attīstības plānošanu;
 12. izvērtēt citu institūciju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu, tiesību aktu un informatīvo ziņojumu projektus, sniegt konsultācijas un metodisko atbalstu valsts tiešās pārvaldes iestādēm valsts pārvaldes cilvēkresursu un politikas attīstības jomā;
 13. koordinēt sabiedrības līdzdalības politikas izstrādi un ieviešanu, tai skaitā informēt sabiedrību par līdzdalības iespējām lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā un veikt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes, un Nevalstisko organizāciju, un Ministru kabineta sadarbības memoranda sekretariāta funkcijas;
 14. nodrošināt MK, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas saikni ar sabiedrību, tieši un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību sniegt sabiedrībai informāciju par MK pieņemtajiem lēmumiem, noteiktajiem pasākumiem un sagatavošanā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem;
 15. koordinēt valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas struktūrvienību sadarbību vienotas valdības komunikācijas ar sabiedrību īstenošanai un veidot konceptuālu pieeju valsts pārvaldes reputācijas mērķtiecīgai paaugstināšanai.

Programmas izpildītājs: Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

MK un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika

Rediģēti, koriģēti, no juridiskā un valodnieciskā viedokļa izskatīti tiesību aktu projekti (skaits)

2 650

2 500

2 500

2 500

2 500

MK sēdēm izskatīšanai sagatavoto jautājumu (skaits)

2 676

2 450

2 450

2 450

2 450

Nodrošināti droši  Ministru prezidenta ārvalstu vizīšu avio pārlidojumi Covid-19 pandēmijas laikā (skaits)

-

-

9

-

-

Integrēto komunikācijas kampaņas, kas tiek īstenotas par valdības deklarācijā noteiktajām prioritātēm (skaits)

4

4

3

3

3

Rīkotie publiskie pasākumi (skaits)

1

3

1

3

3

Mācības valsts pārvaldes komunikatoriem ar mērķi pilnveidot digitālās komunikācijas prasmes un zināšanas (skaits)

-

-

2

2

2

Sagatavoti informatīvie materiāli (veidi)

3

3

3

3

3

Īstenotās iniciatīvas valsts pārvaldes modernizācijas virzienos   (skaits)

-

-

2

2

2

Sagatavots analītisks pārskats, kas satur rekomendācijas par nepieciešamajām komunikācijas stratēģijas izmaiņām (skaits)

222

50

200

160

120

Īstenota stratēģiskās komunikācijas kampaņa (skaits)

-

-

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 455 865

6 540 248

7 636 818

6 768 818

6 768 818

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

84 383

1 096 570

-868 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,3

16,8

-11,4

-

Atlīdzība, euro

4 619 059

4 808 446

5 271 753

5 271 753

5 271 753

Vidējais amata vietu skaits gadā

122

126

126

126

126

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 115

3 157

3 454

3 454

3 454

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

58 645

35 000

50 000

50 000

50 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

278 905

1 375 475

1 096 570

t. sk.:

 

 

 

Prioritāri pasākumi

-

1 270 000

1 270 000

Resora “Ministru kabinets” valsts pārvaldes efektivitātes un kapacitātes stiprināšana un IKT, materiāli tehniskās bāzes kapacitātes stiprināšana

-

1 270 000

1 270 000

Citas izmaiņas

278 905

105 475

1 052 402

Palielināti izdevumi MK locekļu, parlamentārā sekretāra atlīdzībai un Ministru kabineta locekļu reprezentācijas izdevumiem atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.pantā noteiktajam

-

61 307

61 307

Atjaunoti izdevumi, ievērojot vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem  2021. gadā

-

44 168

44 168

Samazināti izdevumi Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumam “Resora “Ministru kabinets” informatīvi tehnoloģiskās vides renovācijai”

247 905

-

-247 905

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes reformas un inovācijas kultūras ieviešana” paredzēto finansējuma apmēru 2022. gadam

31 000

-

-31 000