Programmas mērķis:

 1. nodrošināt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkciju izpildi;
 2. sagatavot priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam par sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plānu izpildei nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma un tā grozījumu pieņemšanas lemt par piešķirto līdzekļu sadalījumu atbilstoši apstiprinātajiem sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plāniem;
 3. nodrošināt sabiedrības, plašsaziņas līdzekļu, profesionālo un izglītības institūciju pārstāvju līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma veidošanā un izpildes uzraudzībā, kā arī Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares nacionālās stratēģijas īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. apstiprināt VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” darbības stratēģiju, uzraudzīt darbību atbilstoši stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanai, kontrolēt saimniecisko darbību;
 2. izstrādāt un apstiprināt VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” sabiedrisko pasūtījumu, tai skaitā pieprasīt sabiedriskā pasūtījuma izpildei nepieciešamo finansējumu, kontrolēt izpildi un finansējuma izlietojumu, nodrošināt sabiedriski konsultatīvās padomes darbību;
 3. nodot sabiedriskā pasūtījuma izpildi komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, tai skaitā izsludināt konkursus, kontrolēt sabiedriskā pasūtījuma saturisko izpildi un piešķirtā finansējuma izlietojumu;
 4. uzraudzīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, tai skaitā radio un televīzijas programmu monitorings – programmu atbilstība normatīvo aktu prasībām, uzraudzīt kabeļoperatoru darbību un kontrolēt nereģistrēto televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējus;
 5. veikt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu reģistrāciju, tai skaitā izsniegt apraides atļauju, retranslācijas atļauju, apkopot informāciju par pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzējiem un piešķirt brīvās frekvences programmu apraides zonu paplašināšanai;
 6. īstenot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju;
 7. izstrādāt priekšlikumus nozari regulējošo normatīvo aktu aktualizācijai;
 8. sadarboties ar citu valstu regulatoriem un informēt sabiedrību par nozares aktualitātēm.

Programmas izpildītājs: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Apraides atļauju, retranslācijas atļauju, atļauju sniegt elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma izsniegšana, anulēšana, atjaunošana

Apraides atļauju izsniegšana (skaits)

7

5

5

5

5

Retranslācijas atļauju izsniegšana (skaits)

1

2

2

2

2

Paziņojumi par pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanu (skaits)

6

5

2

2

2

Izsludināto konkursu skaits (uz brīvajām frekvencēm un par novadu ziņu sagatavošanu)

Izsludinātie konkursi uz brīvajām frekvencēm (skaits)

1

4

4

4

4

Izsludinātie konkursi par novadu ziņu sagatavošanu (skaits)

1

1

1

1

1

Monitoringa nodaļas analizēto raidstundu skaits un piemēroto administratīvo sodu skaits par konstatētiem pārkāpumiem

Analizētās raidstundas televīzijas programmās (skaits)

8000

8000

4 000

5 000

5 000

Analizētās raidstundas radio programmās (skaits)

6483

6000

2 500

3 000

3 000

Administratīvo pārkāpumu lietas (skaits)

-

14

27

27

27

Reklāmas pārkāpuma lietas

-

1

1

1

1

Piemēroti administratīvie sodi par konstatētajiem pārkāpumiem (skaits)

8

10

10

10

10

Monitoringa nodaļas veiktās audio un audiovizuālā satura pārbaudes

Veiktās audio un audiovizuālā satura pārbaudes (skaits)

50931

100

100

100

100

Monitoringa nodaļas veiktās kabeļoperatoru pārbaudes

Veiktās kabeļoperatoru pārbaudes (skaits)

9

10

10

10

10

Veikto pārbaužu skaits interneta un sociālo mediju vidē

-

-

15

30

45

Piezīmes.

12018.gadā norādīts nevis pārbaužu, bet analizēto sižetu skaits

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

691 730

721 490

847 778

847 778

847 778

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29 760

126288

-

 

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,3

17,5

-

-

Atlīdzība, euro

473 138

493 462

574 060

574 060

574 060

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

18

21

21

21

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

2 144

2 285

2 278

2 278

2 278

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 938

-

-

-

-

Piezīmes.

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

25 000

151 288

126 288

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

142 000

142 000

Aktuālie informatīvās telpas drošības pasākumi - mākoņtehnoloģiju pakalpojuma nodrošināšana un monitoringa centra kapacitātes stiprināšana.

-

142 000

142 000

Citas izmaiņas

25 000

9 288

-15 712

Izdevumi atlīdzībai, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās un otrās daļas nosacījumus.

-

9 288

9 288

Izdevumi informatīvajā ziņojumā “Aktuālie informatīvās telpas drošības pasākumi” iekļauto pasākumu īstenošanai (t.sk. Mākoņtehnoloģiju pakalpojums).

25 000

-

-25 000