Programmas mērķis:

 1. nodrošināt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkciju izpildi;
 2. sagatavot priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam par sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plānu izpildei nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma un tā grozījumu pieņemšanas lemt par piešķirto līdzekļu sadalījumu atbilstoši apstiprinātajiem sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plāniem;
 3. nodrošināt sabiedrības, plašsaziņas līdzekļu, profesionālo un izglītības institūciju pārstāvju līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma veidošanā un izpildes uzraudzībā, kā arī Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares nacionālās stratēģijas īstenošanā. 

Galvenās aktivitātes:

 1. apstiprināt VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” darbības stratēģiju, uzraudzīt darbību atbilstoši stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanai, kontrolēt saimniecisko darbību;
 2. izstrādāt un apstiprināt VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” sabiedrisko pasūtījumu, tai skaitā pieprasīt sabiedriskā pasūtījuma izpildei nepieciešamo finansējumu, kontrolēt izpildi un finansējuma izlietojumu, nodrošināt sabiedriski konsultatīvās padomes darbību;
 3. nodot sabiedriskā pasūtījuma izpildi komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, tai skaitā izsludināt konkursu, kontrolēt sabiedriskā pasūtījuma saturisko izpildi un piešķirtā finansējuma izlietojumu;
 4. uzraudzīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, tai skaitā radio un televīzijas programmu monitorings – programmu atbilstība normatīvo aktu prasībām, uzraudzīt kabeļoperatoru darbību un kontrolēt nereģistrēto televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējus;
 5. veikt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu reģistrāciju, tai skaitā izsniegt apraides atļauju, retranslācijas atļauju, apkopot informāciju par pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzējiem un piešķirt brīvās frekvences programmu apraides zonu paplašināšanai;
 6. īstenot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares stratēģiju;
 7. izstrādāt priekšlikumus nozari regulējošo normatīvo aktu aktualizācijai;
 8. sadarboties ar citu valstu regulatoriem un informēt sabiedrību par nozares aktualitātēm.

Programmas izpildītājs: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Apraides atļauju, retranslācijas atļauju, atļauju sniegt elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma izsniegšana, anulēšana, atjaunošana

Apraides atļauju izsniegšana (skaits)

15

6

5

12

21

Retranslācijas atļauju izsniegšana (skaits)

2

2

2

2

2

Paziņojumi par pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanu (skaits)

-

3

5

4

4

Izsludināto konkursu skaits (uz brīvajām frekvencēm un par novadu ziņu sagatavošanu)

Izsludinātie konkursi uz brīvajām frekvencēm (skaits)

3

2

4

2

2

Izsludinātie konkursi par novadu ziņu sagatavošanu (skaits)

1

1

1

1

1

 Monitoringa centra analizēto raidstundu skaits un piemēroto administratīvo sodu skaits par konstatētiem pārkāpumiem

Analizētās raidstundas televīzijas programmās (skaits)

6 665

4 500

-

-

-

Analizētās raidstundas radio programmās (skaits)

4 858

4 500

-

-

-

Piemēroti administratīvie sodi par konstatētajiem pārkāpumiem (skaits)

15

14

-

-

-

Monitoringa nodaļas analizēto raidstundu skaits un piemēroto administratīvo sodu skaits par konstatētiem pārkāpumiem

Analizētās raidstundas televīzijas programmās (skaits)

-

-

8 000 2

5 000

5 000

Analizētās raidstundas radio programmās (skaits)

-

-

6 000 2

3 000

3 000

Administratīvo pārkāpumu lietas (skaits)

-

-

14

14

14

Reklāmas pārkāpuma lietas

-

-

1

1

1

Piemēroti administratīvie sodi par konstatētajiem pārkāpumiem (skaits)

-

-

10

10

10

Monitoringa nodaļas veiktās audio un audiovizuālā satura pārbaudes

Veiktās audio un audiovizuālās satura pārbaudes (skaits)

-

150

100

100

100

Monitoringa nodaļas veiktās kabeļoperatoru pārbaudes

Veiktās kabeļoperatoru pārbaudes (skaits)

-

20

10

10

10

2  Ņemot vērā papildu monitoringu priekšvēlēšanu aģitācijas periodā

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

601 864

689 666

721 490

696 490

696 490

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

87 802

31 824

-25 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,6

4,6

-3,5

-

Atlīdzība, euro

429 004

438 138

493 462

493 462

493 462

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

18

18

18

18

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) 3euro

1 986

2 028

2 285

2 285

2 285

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

223

-

-

-

-

3 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

25 000

56 824

31 824

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

25 000

25 000

Finansējums informatīvajā ziņojumā "Aktuālie informatīvās telpas drošības pasākumi" iekļauto pasākumu īstenošanai (t.sk. Mākoņtehnoloģiju pakalpojums)

-

 25 000

 25 000

Citas izmaiņas

25 000

31 824

6 824

 Izdevumi atlīdzībai, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās un otrās daļas nosacījumus saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa protokola Nr.19 36.§ 27.punktu.

-

12 324

12 324

Izdevumi pētījumiem, ekspertu/speciālistu un juridisko pakalpojumu sniedzēju piesaistei elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares uzraudzības funkciju veikšanai.

-

19 500

19 500

Izdevumi uzraudzības tehniskajam risinājumam uz mākoņtehnoloģiju bāzes nodrošināšanai

25 000

-

-25 000