Programmas mērķis:

 1. nodrošināt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbību;
 2. sagatavot priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam par sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plānu izpildei nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma un tā grozījumu pieņemšanas lemt par piešķirto līdzekļu sadalījumu atbilstoši apstiprinātajiem sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plāniem;
 3. nodrošināt sabiedrības, plašsaziņas līdzekļu profesionālo un izglītības institūciju pārstāvju līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma veidošanā un izpildes uzraudzībā, kā arī Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares nacionālās stratēģijas izstrādē. 

Galvenās aktivitātes:

 1. apstiprināt VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” darbības stratēģiju, uzraudzīt darbību atbilstoši stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanai, kontrolēt saimniecisko darbību;
 2. izstrādāt un apstiprināt VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” sabiedrisko pasūtījumu, tai skaitā pieprasīt sabiedriskā pasūtījuma izpildei nepieciešamo finansējumu, kontrolēt izpildi un finansējuma izlietojumu, nodrošināt sabiedriski konsultatīvās padomes darbību;
 3. nodot sabiedriskā pasūtījuma izpildi komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, tai skaitā izsludināt konkursu, kontrolēt sabiedriskā pasūtījuma saturisko izpildi un piešķirtā finansējuma izlietojumu;
 4. uzraudzīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, tai skaitā radio un televīzijas programmu monitorings – programmu atbilstība normatīvo aktu prasībām, uzraudzīt kabeļoperatoru darbību un kontrolēt nereģistrēto televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējus;
 5. veikt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu reģistrāciju, tai skaitā izsniegt apraides atļauju, retranslācijas atļauju, apkopot informāciju par pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzējiem un piešķirt brīvās frekvences programmu apraides zonu paplašināšanai;
 6. izstrādāt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares stratēģiju;
 7. izstrādāt priekšlikumus nozari regulējošo normatīvo aktu aktualizācijai;
 8. sadarboties ar citu valstu regulatoriem un informēt sabiedrību par nozares aktualitātēm.

Programmas izpildītājs: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Apraides atļauju, retranslācijas atļauju, atļauju sniegt elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma izsniegšana, anulēšana, atjaunošana

Apraides atļauju izsniegšana (skaits)

9

10

6

6

19

Retranslācijas atļauju izsniegšana (skaits)

1

4

2

2

2

Paziņojumi par pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanu (skaits)

6

4

3

4

5

Izsludināto konkursu skaits (uz brīvajām frekvencēm un par novadu ziņu sagatavošanu)

Izsludinātie konkursi uz brīvajām frekvencēm (skaits)

7

4

2

2

2

Izsludinātie konkursi par novadu ziņu sagatavošanu (skaits)

1

1

1

1

1

 Monitoringa centra analizēto raidstundu skaits un piemēroto administratīvo sodu skaits par konstatētiem pārkāpumiem

Analizētās raidstundas televīzijas programmās (skaits)

2 755

6 000

4 500

3 000

3 000

Analizētās raidstundas radio programmās (skaits)

4 561

6 000

4 500

4 500

4 500

Piemēroti administratīvie sodi par konstatētajiem pārkāpumiem (skaits)

14

14

14

14

14

Monitoringa nodaļas veiktās audio un audiovizuālā satura pārbaudes

Veiktās audio un audiovizuālās satura pārbaudes (skaits)

-

-

150

150

150

Monitoringa nodaļas veiktās kabeļoperatoru pārbaudes

Veiktās kabeļoperatoru pārbaudes (skaits)

-

-

20

20

20

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

611 401

601 947

689 666

684 166

684 166

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9 454

87 719

-5 500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,5

14,6

-0,8

-

Atlīdzība, euro

417 105

429 004

438 138

438 138

438 138

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

18

18

18

18

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 931

1 986

2 028

2 028

2 028

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

502

-

-

-

-

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

87 719

87 719

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

87 719

87 719

1. Izdevumi atlīdzībai, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās un otrās daļas nosacījumus saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta protokollēmuma Nr.15 2.§ 30.punktu.

-

7 484

7 484

2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

1 650

1 650

3. Pētījumiem, ekspertu/speciālistu un juridisko pakalpojumu sniedzēju piesaistei elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares uzraudzības funkciju veikšanai.

-

78 585

78 585