Programmas mērķis:

 1. nodrošināt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbību;
 2. sagatavot priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam par sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plānu izpildei nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma un tā grozījumu pieņemšanas lemt par piešķirto līdzekļu sadalījumu atbilstoši apstiprinātajiem sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plāniem;
 3. nodrošināt sabiedrības, plašsaziņas līdzekļu profesionālo un izglītības institūciju pārstāvju līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma veidošanā un izpildes uzraudzībā, kā arī Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares nacionālās stratēģijas izstrādē. 

Galvenās aktivitātes:

 1. apstiprināt VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” darbības stratēģiju, uzraudzīt darbību atbilstoši stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanai, kontrolēt saimniecisko darbību;
 2. izstrādāt un apstiprināt VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” sabiedrisko pasūtījumu, tai skaitā pieprasīt sabiedriskā pasūtījuma izpildei nepieciešamo finansējumu, kontrolēt izpildi un finansējuma izlietojumu, nodrošināt sabiedriski konsultatīvās padomes darbību;
 3. nodot sabiedriskā pasūtījuma izpildi komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, tai skaitā izsludināt konkursu, kontrolēt sabiedriskā pasūtījuma saturisko izpildi un piešķirtā finansējuma izlietojumu;
 4. uzraudzīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, tai skaitā radio un televīzijas programmu monitorings – programmu atbilstība normatīvo aktu prasībām, uzraudzīt kabeļopretaru darbību un kontrolēt nereģistrēto televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējus;
 5. veikt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu reģistrāciju, tai skaitā izsniegt apraides atļauju, retranslācijas atļauju, apkopot informāciju par pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzējiem un piešķirt brīvās frekvences programmu apraides zonu paplašināšanai;
 6. izstrādāt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares stratēģiju;
 7. izstrādāt priekšlikumus nozari regulējošo normatīvo aktu aktualizācijai;
 8. sadarboties ar citu valstu regulatoriem un informēt sabiedrību par nozares aktualitātēm.

Programmas izpildītājs: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Apraides atļauju, retranslācijas atļauju, atļauju sniegt elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma izsniegšana, anulēšana, atjaunošana

Apraides atļauju izsniegšana (skaits)

15

16

10

10

10

Retranslācijas atļauju izsniegšana (skaits)

5

4

4

4

4

Izsludināto konkursu skaits (uz brīvajām frekvencēm un par novadu ziņu sagatavošanu)

Izsludinātie konkursi uz brīvajām frekvencēm (skaits)

4

4

4

4

4

Izsludinātie konkursi par novadu ziņu sagatavošanu (skaits)

1

1

1

1

1

 Monitoringa centra analizēto raidstundu skaits un piemēroto administratīvo sodu skaits par konstatētiem pārkāpumiem

Analizētās raidstundas televīzijas programmās (skaits)

6 503

5 671

6 000

6 000

6 000

Analizētās raidstundas radio programmās (skaits)

5 818

5 818

6 000

6 000

6 000

Piemēroti administratīvie sodi par konstatētajiem pārkāpumiem (skaits)

14

14

14

14

14

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

524 997

615 218

601 947

601 947

576 947

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

90 221

-13 271

-

-25 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,2

-2,2

-

-4,2

Atlīdzība, euro

304 565

419 275

429 004

429 004

429 004

Vidējais amata vietu skaits gadā

16

18

18

18

18

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 586

1 941

1 986

1 986

1 986

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

502

-

-

-

-

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

23 000

9 729

-13 271

t. sk.:

Citas izmaiņas

23 000

9 729

-13 271

Samazināti izdevumi raidījumu un sižetu konkursa organizēšanai par diasporas jautājumiem (transferts no Ārlietu ministrijas)

23 000

-

-23 000

Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās un otrās daļas nosacījumus saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 1.marta protokollēmuma Nr.10 51.§ 12.punktu

-

9 729

9 729