Programmas mērķis:

 1. nodrošināt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkciju izpildi;
 2. sagatavot priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam par sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plānu izpildei nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma un tā grozījumu pieņemšanas lemt par piešķirto līdzekļu sadalījumu atbilstoši apstiprinātajiem sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plāniem;
 3. nodrošināt sabiedrības, plašsaziņas līdzekļu, profesionālo un izglītības institūciju pārstāvju līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma veidošanā un izpildes uzraudzībā, kā arī Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares nacionālās stratēģijas īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. apstiprināt VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” darbības stratēģiju, uzraudzīt darbību atbilstoši stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanai, kontrolēt saimniecisko darbību;
 2. izstrādāt un apstiprināt VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” sabiedrisko pasūtījumu, tai skaitā pieprasīt sabiedriskā pasūtījuma izpildei nepieciešamo finansējumu, kontrolēt izpildi un finansējuma izlietojumu, nodrošināt sabiedriski konsultatīvās padomes darbību;
 3. nodot sabiedriskā pasūtījuma izpildi komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, tai skaitā izsludināt konkursu, kontrolēt sabiedriskā pasūtījuma saturisko izpildi un piešķirtā finansējuma izlietojumu;
 4. uzraudzīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, tai skaitā radio un televīzijas programmu monitorings – programmu atbilstība normatīvo aktu prasībām, uzraudzīt kabeļoperatoru darbību un kontrolēt nereģistrēto televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējus;
 5. veikt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu reģistrāciju, tai skaitā izsniegt apraides atļauju, retranslācijas atļauju, apkopot informāciju par pakalpojuma pēc pieprasījuma sniedzējiem un piešķirt brīvās frekvences programmu apraides zonu paplašināšanai;
 6. īstenot Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju;
 7. izstrādāt priekšlikumus nozari regulējošo normatīvo aktu aktualizācijai;
 8. sadarboties ar citu valstu regulatoriem un informēt sabiedrību par nozares aktualitātēm.

Programmas izpildītājs: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Apraides atļauju, retranslācijas atļauju, atļauju sniegt elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma izsniegšana, anulēšana, atjaunošana

Apraides atļauju izsniegšana (skaits)

5

5

5

5

5

Retranslācijas atļauju izsniegšana (skaits)

0

2

2

2

2

Paziņojumi par pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanu (skaits)

3

2

2

2

2

Izsludināto konkursu skaits (uz brīvajām frekvencēm un par novadu ziņu sagatavošanu)

Izsludinātie konkursi uz brīvajām frekvencēm (skaits)

5

4

4

4

4

Izsludinātie konkursi par novadu ziņu sagatavošanu (skaits)

1

1

1

1

1

Monitoringa nodaļas analizēto raidstundu skaits un piemēroto administratīvo sodu skaits par konstatētiem pārkāpumiem

Analizētās raidstundas televīzijas programmās (skaits)

9 960

 

4 000

-

-

-

Analizētās raidstundas radio programmās (skaits)

5 020

2 500

-

-

-

Administratīvo pārkāpumu lietas (skaits)

27

27

-

-

-

Reklāmas pārkāpuma lietas (skaits)

2

1

-

-

-

Piemēroti administratīvie sodi par konstatētajiem pārkāpumiem (skaits)

6

10

-

-

-

Monitoringa departamenta analizēto raidstundu skaits un piemēroto administratīvo sodu skaits par konstatētiem pārkāpumiem

Analizētās raidstundas televīzijas programmās (skaits)

-

-

8 000

8 000

8 000

Analizētās raidstundas radio programmās (skaits)

-

-

6 000

6 000

6 000

NEPLP izveidotās instrukcijas un vadlīnijas par elektronisko plašsaziņas līdzekļu  nozari regulējošo normatīvo aktu piemērošanu (skaits)

-

-

2

2

2

Reklāmas pārkāpuma lietas (skaits)

-

-

1

1

2

Monitoringa nodaļas veiktās audio un audiovizuālā satura pārbaudes

Veiktās audio un audiovizuālās satura pārbaudes (skaits)

70

100

-

-

-

Monitoringa departamenta veiktās audio un audiovizuālā satura pārbaudes

Veiktās audio un audiovizuālās satura pārbaudes (skaits)

-

-

100

100

150

Monitoringa nodaļas veiktās kabeļoperatoru pārbaudes

Veiktās kabeļoperatoru pārbaudes (skaits)

7

10

-

-

-

Veiktās pārbaudes interneta un sociālo mediju vidē (skaits)

2

15

-

-

-

Monitoringa departamenta veiktās kabeļoperatoru pārbaudes

Veiktās kabeļoperatoru pārbaudes (skaits)

-

-

10

10

5

NEPLP ierosinātās administratīvās lietas par pārkāpumiem interneta vidē (skaits)

-

-

60

70

80

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

709 997

847 778

932 498

932 498

932 498

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

137 781

84 720

-

 

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,4

10

-

-

Atlīdzība, euro

493 462

574 060

620 645

620 645

620 645

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

21

21

21

21

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro

2 204

2 278

2 463

2 463

2 463

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

17 523

-

-

-

-

Piezīmes.
1Tajā skaitā darba devēja VSAOI.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 349

87 069

84 720

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

70 000

70 000

Aktuālie informatīvās telpas drošības pasākumi - mākoņtehnoloģiju pakalpojuma nodrošināšana un monitoringa centra kapacitātes stiprināšana

-

30 000

30 000

Padomes monitoringa apjoma palielināšana

-

40 000

40 000

Citas izmaiņas

2 349

17 069

14 720

Izdevumi atlīdzībai, lai izpildītu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. panta pirmās un otrās daļas nosacījumus

-

8 934

8 934

Izdevumi telpu nomas maksas pieauguma segšanai saskaņā ar MK 2020. gada 18. augusta protokola Nr. 49 46.§ 12.6. apakšpunktu

-

8 135

8 135

Samazināti VSAOI izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

2 349

-

-2 349