Programmas mērķis:

 • nodrošināt koordinētu attīstības plānošanu un uzraudzību un attīstības plānošanas sistēmas darbību, tostarp nodrošinot plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību, atbilstību hierarhiski augstāko plānošanas dokumentu nospraustajiem mērķiem, sasaisti ar valsts un Eiropas Savienības finansējumu un valsts ilgtermiņa mērķu un attīstības prioritāšu ievērošanu visā lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu efektīvas pārvaldības koordināciju un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt valsts attīstības plānošanas koordinēšanu un īstenošanu:
  • uzraudzīt un koordinēt hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (Latvija 2030) un Nacionālā attīstības plāna (NAP2020) – īstenošanu;
  • sadarbībā ar nozaru ministrijām nodrošināt Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam (NAP2027) izstrādi, nosakot valsts attīstības mērķus un prioritātes nākamajam plānošanas periodam, tai skaitā iekļaujot NAP2027 pasākumu kopumu gan valsts budžeta attīstības daļas virzībai, gan ES daudzgadu budžeta kontekstā, apzinot ES fondu indikatīvo investīciju sadalījumu;
  • izvērtēt valsts ilgtermiņa attīstības modeļus;
  • izstrādāt priekšlikumus valsts reformu īstenošanai un resursu pārdalei atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām;
  • izstrādāt priekšlikumus valsts attīstības plānošanai un īstenošanai;
  • uzturēt konkurētspējas novērtējuma un tā uzraudzības (monitoringa) sistēmu, nodrošinot pētnieciski analītisko atbalstu nepieciešamajiem izvērtējumiem un investīciju atbalsta instrumentiem konkurētspējas jomā;
  • plānot un organizēt Nacionālās attīstības padomes un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes darbu un uzraudzīt tās doto uzdevumu izpildi;
  • nodrošināt ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” koordinētu darbību, un sniegt priekšlikumus tautas ataudzes atbalsta pasākumiem un demogrāfijas politikas efektivitātes paaugstināšanai, nodrošināt interesentu iepazīstināšanu ar starptautiskā longitudinālā pētījuma “Latvijas ģimenes paaudzēs” (“Generations and Gender Programme”) rezultātiem un iegūto secinājumu izmantošanu politikas iniciatīvu izstrādei;
 2. nodrošināt nozaru politiku savstarpējo koordināciju un pārresorisko uzraudzību:
  • sadarbībā ar Finanšu ministriju nodrošināt attīstības plānošanas un budžeta plānošanas procesu saskaņotību, sniedzot priekšlikumus par prioritāro pasākumu izstrādes un vērtēšanas procesu un tā sasaisti ar vidēja termiņa mērķu sasniegšanu;
  • sniegt Ministru prezidentam atzinumus, lai horizontāla rakstura jautājumus saskaņotu ar hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, identificētu to ietekmi uz valsts konkurētspēju, vietu un lomu strukturālo reformu īstenošanā, kā arī novirzītu resursus (finansiālos instrumentus) atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām (deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību);
  • veikt nozaru ministriju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu kvalitātes kontroli, kā arī nodrošināt to sasaisti ar hierarhiski augstākajiem valsts attīstības plānošanas dokumentiem;
  • īstenot valsts attīstības plānošanas procesa un nozaru politiku savstarpējo koordināciju, nodrošinot nozaru pamatnostādņu saskaņošanu nākamajam plānošanas periodam no 2021.gada;
  • sniegt Ministru prezidentam informāciju par identificētajām problēmām valsts attīstības plānošanā un nozaru/starpnozaru politikās, kā arī priekšlikumus par to risinājumu variantiem.
 3. uzraudzīt deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi;
 4. nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un uzraudzību:
  • nodrošināt aktuālas informācijas publiskošanu par valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošajā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām;
  • nodrošināt kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju, tai skaitā valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju un darbības rezultātu vērtēšanu, atzinumu sniegšanu, publiskā pārskata par valsts kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla daļām par 2018.gadu sagatavošanu;
  • nodrošināt dalību valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas komisijās, veikt padomes locekļu nominācijas procesa un valsts kapitālsabiedrību padomju darbības izvērtējumu;
  • konsultēt Ministru kabinetu, publiskas personas kapitāla daļu turētājus un kapitālsabiedrības par publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem;
  • organizēt publiskas personas kapitālsabiedrību un publiskas personas kontrolēto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu, amatpersonu un darbinieku, kā arī publiskas personas kapitāla daļu turētāju amatpersonu un darbinieku apmācību korporatīvās pārvaldības jautājumos.

Programmas izpildītājs: Pārresoru koordinācijas centrs

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzība

Nodrošinātas Nacionālās attīstības padomes un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdes, plānojot tajās izskatāmos jautājumus atbilstoši valsts ilgtermiņa attīstības vajadzībām (skaits)

3

6

6

6

6

Sagatavots ziņojums par Nacionālā attīstības plāna izpildi vienotā procesā un dokumentā ar ziņojumu par stratēģijas “Latvija 2030” izpildi (skaits)

1

-

1

-

-

Nodrošināta nozaru politiku savstarpējā koordinācija un pārresoriska uzraudzība

Organizētas koordinētas politikas plānotāju pieredzes apmaiņas un apmācības (skaits)

2

2

2

2

2

Izmantojot Foresight pieeju, veikta analīze un izstrādātas attīstības prognozes noteiktās politikas jomās (skaits)

3

2

2

2

2

Nodrošināta deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildes koordinēšana

Veikts VRP izpildes monitorings sasaistē ar NAP2020 sasniedzamajiem rādītājiem, sagatavots pārskats par VRP iekļauto pasākumu izpildi (skaits)

2

2

2

2

2

Nodrošināta valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācija un uzraudzība

Sagatavots publiskais pārskats par valstij piederošajām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām (skaits)

1

1

1

1

1

Sniegti skaidrojumi publiskām personām un privātpersonām par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma piemērošanu (skaits)

29

30

30

30

30

Organizēti valsts kapitālsabiedrību vadības un publisku personu apmācību semināri (skaits)

4

4

4

4

4

Veikti valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi (skaits)

66

72

72

72

72

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

962 623

1 325 704

1 275 489

1 325 704

1 325 704

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

363 081

-50 215

50 215

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

37,7

-3,8

3,9

-

Atlīdzība, euro

795 836

832 324

832 324

832 324

832 324

Vidējais amata vietu skaits gadā

23

26

24

24

24

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

2 881

2 668

2 881

2 881

2 881

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

692

-

2 482

2 482

2 482

1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

50 215

-

-50 215

t. sk.:

Citas izmaiņas

50 215

-

-50 215

Finansējuma pārdale uz Ekonomikas ministriju konkurētspējas monitoringa un investīciju plānošanas atbalsta rīka (arī teritoriālo vienību līmenī) izveides pabeigšanai (saskaņā ar MK 23.10.2018 rīk. Nr.548)

50 215

-

-50 215