Programmas mērķis:

 • nodrošināt koordinētu attīstības plānošanu un uzraudzību un attīstības plānošanas sistēmas darbību, tostarp nodrošinot plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību, atbilstību hierarhiski augstāko plānošanas dokumentu nospraustajiem mērķiem, sasaisti ar valsts un Eiropas Savienības finansējumu un valsts ilgtermiņa mērķu un attīstības prioritāšu ievērošanu visā lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu efektīvas pārvaldības koordināciju un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt valsts attīstības plānošanas koordinēšanu un īstenošanu:
  • uzraudzīt un koordinēt hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (Latvija 2030) un Nacionālā attīstības plāna (NAP2020) – īstenošanu;
  • izvērtēt valsts ilgtermiņa attīstības modeļus;
  • izstrādāt priekšlikumus valsts reformu īstenošanai un resursu pārdalei atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām;
  • izstrādāt priekšlikumus valsts attīstības plānošanai un īstenošanai;
  • uzturēt konkurētspējas novērtējuma un tā uzraudzības (monitoringa) sistēmu, nodrošinot pētnieciski analītisko atbalstu nepieciešamajiem izvērtējumiem un investīciju atbalsta instrumentiem konkurētspējas jomā;
  • plānot un organizēt Nacionālās attīstības padomes un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes darbu un uzraudzīt tās doto uzdevumu izpildi;
  • izstrādāt rekomendācijas par Latvijai aktuālajiem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem līdz 2030.gadam un sagatavot apstiprināšanai Ministri kabinetā un iesniegšanai ANO (līdz 2018.gada jūlijam) Latvijas ziņojumu par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu;
  • nodrošināt ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” koordinētu darbību, un sniegt priekšlikumus tautas ataudzes atbalsta pasākumiem un demogrāfijas politikas efektivitātes paaugstināšanai.
 2. nodrošināt nozaru politiku savstarpējo koordināciju un pārresorisko uzraudzību:
  • sadarbībā ar Finanšu ministriju nodrošināt attīstības plānošanas un budžeta plānošanas procesu saskaņotību, sniedzot priekšlikumus par prioritāro pasākumu izstrādes un vērtēšanas procesu un tā sasaisti ar vidēja termiņa mērķu sasniegšanu;
  • sniegt Ministru prezidentam atzinumus, lai horizontāla rakstura jautājumus saskaņotu ar hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, identificētu to ietekmi uz valsts konkurētspēju, vietu un lomu strukturālo reformu īstenošanā, kā arī novirzītu resursus (finansiālos instrumentus) atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām (deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību);
  • veikt nozaru ministriju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu kvalitātes kontroli, kā arī nodrošināt to sasaisti ar hierarhiski augstākajiem valsts attīstības plānošanas dokumentiem;
  • sniegt Ministru prezidentam informāciju par identificētajām problēmām valsts attīstības plānošanā un nozaru/starpnozaru politikās, kā arī priekšlikumus par to risinājumu variantiem.
 3. koordinēt deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi;
 4. nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un uzraudzību:
  • nodrošināt aktuālas informācijas publiskošanu par valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošajā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām;
  • sagatavot ikgadējo publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla daļām;
  • sniegt valsts kapitāla daļu turētājiem atzinumus par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem finanšu mērķiem un darbības finanšu rādītājiem (dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, peļņas rādītājiem, kapitāla atdevi u.c.), kā arī to saskaņotību ar kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem nefinanšu mērķiem, sniegt rezultātu novērtējumus par finanšu mērķu sasniegšanu;
  • konsultēt Ministru kabinetu, publiskas personas kapitāla daļu turētājus un kapitālsabiedrības par publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem;
  • organizēt publiskas personas kapitālsabiedrību un publiskas personas kontrolēto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu, amatpersonu un darbinieku, kā arī publiskas personas kapitāla daļu turētāju amatpersonu un darbinieku apmācību korporatīvās pārvaldības jautājumos.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzība

Nodrošinātas Nacionālās attīstības padomes un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdes, plānojot tajās izskatāmos jautājumus atbilstoši valsts ilgtermiņa attīstības vajadzībām (skaits)

5

6

6

6

6

Sagatavots ziņojums par Nacionālā attīstības plāna izpildi vienotā procesā un dokumentā ar ziņojumu par stratēģijas “Latvija 2030” izpildi (skaits)

-

1

-

1

-

Nodrošināta nozaru politiku savstarpējā koordinācija un pārresoriska uzraudzība

Organizētas koordinētas politikas plānotāju pieredzes apmaiņas un apmācības (skaits)

4

2

2

2

2

Izmantojot Foresight pieeju, veikta analīze un izstrādātas attīstības prognozes noteiktās politikas jomās (skaits)

3

2

2

2

2

Nodrošināta deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildes koordinēšana

Veikts VRP izpildes monitorings sasaistē ar NAP2020 sasniedzamajiem rādītājiem, sagatavots pārskats par VRP iekļauto pasākumu izpildi (skaits)

1

2

2

2

2

Nodrošināta valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācija un uzraudzība

Sagatavots publiskais pārskats par valstij piederošajām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām (skaits)

1

1

1

1

1

Sniegti skaidrojumi publiskām personām un privātpersonām par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma piemērošanu (skaits)

62

30

30

30

30

Organizēti valsts kapitālsabiedrību vadības un publisku personu apmācību semināri (skaits)

2

4

4

4

4

Veikti valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi (skaits)

63

72

72

72

72

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

774 972

1 471 367

1 325 704

1 325 704

1 325 704

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

696 395

-145 663

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

89,9

-9,9

-

-

Atlīdzība, euro

678 150

828 987

832 324

832 324

832 324

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

22

26

26

26

26

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) 1, neskaitot pedagogu amata vietas, euro

2 569

2 657

2 668

2 668

2 668

1 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

149 000

3 337

-145 663

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

50 300

-

-50 300

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) darba grupa par valsts kapitāla pārvaldīšanas un privatizācijas praksi

50 300

-

-50 300

Citas izmaiņas

98 700

3 337

-95 363

Pētījums par ģimeņu, kur bērnus audzina viens pieaugušais, un daudzbērnu ģimeņu situācijas problemātiku un efektīvākiem atbalsta risinājumiem, t.sk. augsta nabadzības riska mazināšanai

98 700

-

-98 700

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

3 337

3 337