Programmas mērķis:

 • nodrošināt koordinētu attīstības plānošanu un uzraudzību un attīstības plānošanas sistēmas darbību, tostarp nodrošinot plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību, atbilstību hierarhiski augstāko plānošanas dokumentu nospraustajiem mērķiem, sasaisti ar valsts un Eiropas Savienības finansējumu un valsts ilgtermiņa mērķu un attīstības prioritāšu ievērošanu visā lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu efektīvas pārvaldības koordināciju un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt valsts attīstības plānošanas koordinēšanu un īstenošanu:
  • uzraudzīt un koordinēt hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (Latvija 2030) un Nacionālā attīstības plāna (NAP2020) – īstenošanu;
  • izvērtēt valsts ilgtermiņa attīstības modeļus;
  • izstrādāt priekšlikumus valsts reformu īstenošanai un resursu pārdalei atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām;
  • izstrādāt priekšlikumus valsts attīstības plānošanai un īstenošanai;
  • izstrādāt konkurētspējas novērtējuma un tā uzraudzības (monitoringa) sistēmu;
  • plānot un organizēt Nacionālās attīstības padomes un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes darbu un uzraudzīt tās doto uzdevumu izpildi.
 2. nodrošināt nozaru politiku savstarpējo koordināciju un pārresorisko uzraudzību:
  • sadarbībā ar Finanšu ministriju nodrošināt attīstības plānošanas un budžeta plānošanas procesu saskaņotību, sniedzot priekšlikumus par jauno politikas iniciatīvu izstrādes un vērtēšanas procesu un tā sasaisti ar vidēja termiņa mērķu sasniegšanu;
  • sniegt Ministru prezidentam atzinumus, lai horizontāla rakstura jautājumus saskaņotu ar hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, identificētu to ietekmi uz valsts konkurētspēju, vietu un lomu strukturālo reformu īstenošanā, kā arī novirzītu resursus (finansiālos instrumentus) atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām (deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību );
  • veikt nozaru ministriju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu kvalitātes kontroli, kā arī nodrošināt to sasaisti ar hierarhiski augstākajiem valsts attīstības plānošanas dokumentiem;
  • sniegt Ministru prezidentam informāciju par identificētajām problēmām valsts attīstības plānošanā un nozaru/starpnozaru politikās, kā arī priekšlikumus par to risinājumu variantiem.
 3. koordinēt deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi;
 4. nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un uzraudzību:
  • nodrošināt aktuālas informācijas publiskošanu par valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošajā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām;
  • sagatavot ikgadējo publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla daļām;
  • sniegt valsts kapitāla daļu turētājiem atzinumus par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem finanšu mērķiem un darbības finanšu rādītājiem (dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, peļņas rādītājiem, kapitāla atdevi u.c.), kā arī to saskaņotību ar kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem nefinanšu mērķiem, sniegt rezultātu novērtējumus par finanšu mērķu sasniegšanu;
  • konsultēt Ministru kabinetu, publiskas personas kapitāla daļu turētājus un kapitālsabiedrības par publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem;
  • organizēt publiskas personas kapitālsabiedrību un publiskas personas kontrolēto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu, amatpersonu un darbinieku, kā arī publiskas personas kapitāla daļu turētāju amatpersonu un darbinieku apmācību korporatīvās pārvaldības jautājumos.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzība

Nodrošinātas Nacionālās attīstības padomes  un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdes, plānojot tajās izskatāmos jautājumus atbilstoši valsts ilgtermiņa attīstības vajadzībām  (skaits)

-

-

6

6

6

Sagatavots ziņojums par Nacionālā attīstības plāna izpildi vienotā procesā un dokumentā ar ziņojumu par stratēģijas “Latvija 2030” izpildi (skaits)

-

-

1

-

1

Izstrādāta konkurētspējas novērtējuma un tā uzraudzības (monitoringa) sistēma (skaits)

-

-

1

-

-

Nodrošināta nozaru politiku savstarpējā koordinācija un pārresoriska uzraudzība

Organizētas koordinētas politikas plānotāju pieredzes apmaiņas un apmācības (skaits)

-

-

2

2

2

Izmantojot Foresight pieeju, veikta analīze un izstrādātas attīstības prognozes noteiktās politikas jomās (skaits)

-

-

2

2

2

Nodrošināta deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildes koordinēšana

Veikts VRP izpildes monitorings sasaistē ar NAP2020 sasniedzamajiem rādītājiem, sagatavots pārskats par VRP iekļauto pasākumu izpildi (skaits)

-

-

2

2

2

Nodrošināta valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācija un uzraudzība*

Sagatavots publiskais pārskats par valstij piederošajām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām (skaits)

1

1

1

1

1

Sniegti skaidrojumi publiskām personām un privātpersonām par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma piemērošanu (skaits)

-

50

30

30

30

Organizēti valsts kapitālsabiedrību  vadības un publisku personu apmācību semināri (skaits)

-

4

4

4

4

Veikti valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi (skaits)

-

-

72

72

72

*2016.gadā “Uzlabota valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācija un uzraudzība”

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

640 675

888 629

1 471 367

1 372 667

1 372 667

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

247 954

582 738

-98 700

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

38,7

65,6

-6,7

-

Atlīdzība, euro

543 240

759 784

828 987

828 987

828 987

Vidējais amata vietu skaits gadā

21

26

26

26

26

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

2 152

2 435

2 657

2 657

2 657

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

927

-

-

-

-

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

58 695

641 433

582 738

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

98 878

98 878

 Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri                                                                         

-

178

178

Pētījums par ģimeņu, kur bērnus audzina viens pieaugušais, un daudzbērnu ģimeņu situācijas problemātiku un efektīvākiem atbalsta  risinājumiem, t.sk. augsta nabadzības riska mazināšanai

-

98 700

98 700

Ilgtermiņa saistības

50 300

50 300

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) darba grupa par valsts kapitāla pārvaldīšanas un privatizācijas praksi

50 300

50 300

-

Citas izmaiņas

8 395

492 255

483 860

Samazināti izdevumi pētījumu un publikāciju datu bāzes funkcionalitātes uzlabošanai       

8 395

-

-8 395

Palielināti izdevumi iepriekšējo gadu JPI “Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā uzraudzības (monitoringa) sistēma” īstenošanai saskaņā ar MK 12.05.2015. sēdes prot. Nr.24 28.§ 5.punktu

-

489 826

489 826

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

2 429

2 429