Programmas mērķis:

nodrošināt koordinētu attīstības plānošanu un uzraudzību un attīstības plānošanas sistēmas darbību, tostarp nodrošinot plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību, atbilstību hierarhiski augstāko plānošanas dokumentu nospraustajiem mērķiem, sasaisti ar valsts un ES finansējumu un valsts ilgtermiņa mērķu un attīstības prioritāšu ievērošanu visā lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu efektīvas pārvaldības koordināciju un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt valsts attīstības plānošanas koordinēšanu un īstenošanu:
 • uzraudzīt un koordinēt hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (Latvija 2030) un Nacionālā attīstības plāna – īstenošanu;
 • sadarbībā ar nozaru ministrijām nodrošināt Nacionālā attīstības plāna 2021.‑2027.gadam prioritāšu iestrādi ES fondu Darbības programmā un plānošanas dokumentos, kā arī nacionālajos nozaru attīstības plānošanas dokumentos;
 • izvērtēt valsts ilgtermiņa attīstības modeļus;
 • izstrādāt priekšlikumus valsts reformu īstenošanai un resursu pārdalei atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām;
 • izstrādāt priekšlikumus valsts attīstības plānošanai un īstenošanai;
 • uzturēt konkurētspējas novērtējuma un tā uzraudzības (monitoringa) sistēmu, nodrošinot pētnieciski analītisko atbalstu nepieciešamajiem izvērtējumiem un investīciju atbalsta instrumentiem konkurētspējas jomā;
 • plānot un organizēt Nacionālās attīstības padomes un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes darbu un uzraudzīt tās doto uzdevumu izpildi;
 • nodrošināt ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” koordinētu darbību, sniegt priekšlikumus tautas ataudzes atbalsta pasākumiem un demogrāfijas politikas efektivitātes paaugstināšanai;
 • nodrošināt “Demogrāfisko lietu centra” publicitātes pasākumus, organizēt sabiedrības informēšanu par sadarbības platformas darbību, sagatavotajiem priekšlikumiem un pieņemtajiem lēmumiem, veicināt sabiedrības izglītošanu un saziņu par aktualitātēm demogrāfijas jomā;
 • nodrošināt interesentu iepazīstināšanu ar starptautiskā longitudinālā pētījuma “Latvijas ģimenes paaudzēs” (“Generations and Gender Programme”) rezultātiem un iegūto secinājumu izmantošanu politikas iniciatīvu izstrādei;
 • sadarbībā ar IeM, IZM, LM, TM, VM, VARAM īstenot konceptuālajā ziņojumā “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai” minēto risinājumu, turpinot darbu vienota pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidei   visā valsts teritorijā;
 1. nodrošināt nozaru politiku savstarpējo koordināciju:
 • sadarbībā ar FM nodrošināt attīstības plānošanas un budžeta plānošanas procesu saskaņotību, sniedzot priekšlikumus par prioritāro pasākumu izstrādes un vērtēšanas procesu un tā sasaisti ar vidēja termiņa mērķu sasniegšanu;
 • sniegt Ministru prezidentam atzinumus, lai horizontāla rakstura jautājumus saskaņotu ar hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, identificētu to ietekmi uz valsts konkurētspēju, vietu un lomu strukturālo reformu īstenošanā, kā arī novirzītu resursus (finansiālos instrumentus) atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām (deklarācija par MK iecerēto darbību);
 • veikt nozaru ministriju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu kvalitātes kontroli, kā arī nodrošināt to sasaisti ar hierarhiski augstākajiem valsts attīstības plānošanas dokumentiem;
 • sniegt Ministru prezidentam informāciju par identificētajām problēmām valsts attīstības plānošanā un nozaru/starpnozaru politikās, kā arī priekšlikumus par to risinājumu variantiem.
 1. uzraudzīt deklarācijas par MK iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi;
 2. nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un uzraudzību:
 • nodrošināt aktuālas informācijas publiskošanu par valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošajā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām;
 • nodrošināt kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju, tai skaitā valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju un darbības rezultātu vērtēšanu, atzinumu sniegšanu, publiskā pārskata par valsts kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla daļām par 2020.gadu sagatavošanu;
 • nodrošināt pārraudzības veikšanu par informācijas publiskošanas prasību ievērošanu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību un kapitāla daļu turētāju mājas lapās;
 • nodrošināt dalību valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas komisijās, atbilstoši kapitāla daļu turētāju pieprasījumam nodrošināt vienotu centralizētu valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlasi;
 • veikt padomes locekļu nominācijas procesa un valsts kapitālsabiedrību padomju darbības izvērtējumu;
 • izstrādāt jaunas iniciatīvas publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldības politikā;
 • veikt salīdzinošu pētījumu par atlīdzību publisko personu kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļiem;
 • konsultēt MK, publiskas personas kapitāla daļu turētājus un kapitālsabiedrības par publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem;
 • organizēt publiskas personas kapitālsabiedrību un publiskas personas kontrolēto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu, amatpersonu un darbinieku, kā arī publiskas personas kapitāla daļu turētāju amatpersonu un darbinieku apmācību korporatīvās pārvaldības jautājumos.

Programmas izpildītājs: Pārresoru koordinācijas centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzība

Nodrošinātas Nacionālās attīstības padomes un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdes, plānojot tajās izskatāmos jautājumus atbilstoši valsts ilgtermiņa attīstības vajadzībām (skaits)

2

4

4

4

4

Sagatavots ziņojums par Nacionālā attīstības plāna izpildi vienotā procesā un dokumentā ar ziņojumu par stratēģijas “Latvija 2030” izpildi (skaits)

1

-

1

-

1

Nodrošināta nozaru politiku savstarpējā koordinācija un pārresoriska uzraudzība

Organizētas koordinētas politikas plānotāju pieredzes apmaiņas un apmācības (skaits)

2

2

2

2

1

Izmantojot Foresight pieeju, veikta analīze un izstrādātas attīstības prognozes noteiktās politikas jomās (skaits)

2

2

2

2

1

Nodrošinātas ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” darbības sēdes (skaits)

-

12

12

12

12

Nodrošināta deklarācijas par MK iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildes koordinēšana

Veikts VRP izpildes monitorings sasaistē ar Nacionālā attīstības plāna sasniedzamajiem rādītājiem, sagatavots pārskats par VRP iekļauto pasākumu izpildi (skaits)

1

2

2

2

2

Nodrošināta valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācija un uzraudzība

Sagatavots publiskais pārskats par valstij piederošajām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām (skaits)

1

1

1

1

1

Sniegti skaidrojumi publiskām personām un privātpersonām par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma piemērošanu (skaits)

31

30

30

30

30

Organizēti valsts kapitālsabiedrību vadības un publisku personu apmācību semināri (skaits)

4

4

4

4

4

Veikti valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi (skaits)

64

69

69

69

69

Sagatavots pārskats par kapitāla daļu turētāju un kapitālsabiedrību likumā noteiktās informācijas publiskošanu (skaits)

-

1

1

1

1

Atbilstoši kapitāla daļu turētāju pieprasījumam, nodrošināta vienota valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlase  no iesūtītajiem pieprasījumiem (%)

-

100

100

100

100

Nodrošināta pirmsskolas vecuma bērnu ar attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu riskiem dalība multimodālā agrīnās intervences programmā

Bērni, kuriem identificē un sniedz efektīvu agrīnu atbalstu (agrīnā intervence) kopā ar vecākiem un pirmsskolas izglītības pedagogu (“STOP 4-7” programmas īstenošana) (skaits)

-

400

400

400

400

Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta darbības nodrošināšana

Atzinumi par atbilstošu izglītības programmu un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem (skaits)

-

-

6 000

6 000

6 000

Agrīnās prevencijas sistēmas ieviešanai atlasītie jaunie pakalpojumi (skaits)

-

-

4

6

5

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

928 002

1 625 704

2 045 539

2 053 139

2 053 139

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

697 702

419 835

7 600

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

75,2

25,8

0,4

-

Atlīdzība, euro

832 323

930 827

1 228 0101

1 267 3051

1 267 3051

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

25

35

35

35

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 151

3 094

2 917

3 010

3 010

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

521

2 482

3 000

3 000

3 000

Piezīmes.
1Īstenojot strukturālo reformu un izveidojot Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu (prioritārā pasākuma ietvaros) finansējums un amata vietu skaits dienestam tiks pārdalīts no PKC budžeta un amata vietu skaita, PKC atalgojuma fondam saglabājoties 2020. gada līmenī.  

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 350

431 185

419 835

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

431 185

431 185

Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests (tajā skaitā 10 jaunu amata vietu izveide)

-

431 185

431 185

Vienreizēji pasākumi

7 600

-

-7 600

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

7 600

-

-7 600

Citas izmaiņas

3 750

-

-3 750

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

3 750

-

-3 750