Programmas mērķis:

nodrošināt koordinētu attīstības plānošanu un uzraudzību un attīstības plānošanas sistēmas darbību, tostarp nodrošinot plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību, atbilstību hierarhiski augstāko plānošanas dokumentu nospraustajiem mērķiem, sasaisti ar valsts un ES finansējumu un valsts ilgtermiņa mērķu un attīstības prioritāšu ievērošanu visā lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu efektīvas pārvaldības koordināciju un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt valsts attīstības plānošanas koordinēšanu un īstenošanu:
 • uzraudzīt un koordinēt hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (Latvija 2030) un Nacionālā attīstības plāna – īstenošanu;
 • sadarbībā ar nozaru ministrijām nodrošināt NAP2027 prioritāšu iestrādi ES fondu Darbības programmā un plānošanas dokumentos, kā arī nacionālajos nozaru attīstības plānošanas dokumentos;
 • izvērtēt valsts ilgtermiņa attīstības modeļus;
 • izstrādāt priekšlikumus valsts reformu īstenošanai un resursu pārdalei atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām;
 • izstrādāt priekšlikumus valsts attīstības plānošanai un īstenošanai;
 • uzturēt NAP2027 novērtējuma un tā uzraudzības (monitoringa) sistēmu, nodrošinot pētnieciski analītisko atbalstu nepieciešamajiem izvērtējumiem un investīciju atbalsta instrumentiem valsts attīstības jomā;
 • plānot un organizēt Nacionālās attīstības padomes un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes darbu un uzraudzīt tās doto uzdevumu izpildi;
 • nodrošināt ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” koordinētu darbību, sniegt priekšlikumus tautas ataudzes atbalsta pasākumiem un demogrāfijas politikas efektivitātes paaugstināšanai;
 • nodrošināt “Demogrāfisko lietu centra” publicitātes pasākumus, organizēt sabiedrības informēšanu par sadarbības platformas darbību, sagatavotajiem priekšlikumiem un pieņemtajiem lēmumiem, veicināt sabiedrības izglītošanu un saziņu par aktualitātēm demogrāfijas jomā;
 • sadarbībā ar IeM, IZM, LM, TM, VM, VARAM īstenot konceptuālajā ziņojumā “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai” minēto risinājumu, turpinot darbu vienota pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidei   visā valsts teritorijā;
 1. nodrošināt nozaru politiku savstarpējo koordināciju:
 • sadarbībā ar FM nodrošināt attīstības plānošanas un budžeta plānošanas procesu saskaņotību, sniedzot priekšlikumus par prioritāro pasākumu izstrādes un vērtēšanas procesu un tā sasaisti ar vidēja termiņa mērķu sasniegšanu;
 • sniegt Ministru prezidentam atzinumus, lai horizontāla rakstura jautājumus saskaņotu ar hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, identificētu to ietekmi uz valsts konkurētspēju, vietu un lomu strukturālo reformu īstenošanā, kā arī novirzītu resursus (finansiālos instrumentus) atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām (deklarācija par MK iecerēto darbību);
 • veikt nozaru ministriju sagatavoto attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu kvalitātes kontroli, kā arī nodrošināt to sasaisti ar hierarhiski augstākajiem valsts attīstības plānošanas dokumentiem;
 • sniegt Ministru prezidentam informāciju par identificētajām problēmām valsts attīstības plānošanā un nozaru/starpnozaru politikās, kā arī priekšlikumus par to risinājumu variantiem.
 1. uzraudzīt deklarācijas par MK iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi;
 2. nodrošināt valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un uzraudzību:
 • nodrošināt aktuālas informācijas publiskošanu par valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošajā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām;
 • nodrošināt kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju, tai skaitā valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju un darbības rezultātu vērtēšanu, atzinumu sniegšanu, publiskā pārskata par valsts kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla daļām par 2021.gadu sagatavošanu;
 • nodrošināt pārraudzības veikšanu par informācijas publiskošanas prasību ievērošanu valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību un kapitāla daļu turētāju mājas lapās;
 • nodrošināt dalību valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas komisijās, atbilstoši kapitāla daļu turētāju pieprasījumam nodrošināt vienotu centralizētu valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlasi;
 • veikt padomes locekļu nominācijas procesa un valsts kapitālsabiedrību padomju darbības izvērtējumu;
 • izstrādāt jaunas iniciatīvas publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldības politikā;
 • veikt salīdzinošu pētījumu par atlīdzību publisko personu kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļiem;
 • konsultēt MK, publiskas personas kapitāla daļu turētājus un kapitālsabiedrības par publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem;
 • organizēt publiskas personas kapitālsabiedrību un publiskas personas kontrolēto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu, amatpersonu un darbinieku, kā arī publiskas personas kapitāla daļu turētāju amatpersonu un darbinieku apmācību korporatīvās pārvaldības jautājumos.

Programmas izpildītājs: Pārresoru koordinācijas centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzība

Nodrošinātas Nacionālās attīstības padomes un Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdes, plānojot tajās izskatāmos jautājumus atbilstoši valsts ilgtermiņa attīstības vajadzībām (skaits)

1

4

4

4

4

Sagatavots ziņojums par Nacionālā attīstības plāna izpildi vienotā procesā un dokumentā ar ziņojumu par stratēģijas “Latvija 2030” izpildi (skaits)

-

1

1

 

1

Nodrošināta nozaru politiku savstarpējā koordinācija un pārresoriska uzraudzība

Organizētas koordinētas politikas plānotāju pieredzes apmaiņas un apmācības (skaits)

2

2

2

2

2

Izmantojot Foresight pieeju, veikta analīze un izstrādātas attīstības prognozes noteiktās politikas jomās (skaits)

2

2

2

2

2

Nodrošinātas ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” darbības sēdes (skaits)

6

12

12

12

12

Nodrošināta deklarācijas par MK iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildes koordinēšana

Veikts VRP izpildes monitorings sasaistē ar Nacionālā attīstības plāna sasniedzamajiem rādītājiem, sagatavots pārskats par VRP iekļauto pasākumu izpildi (skaits)

2

2

2

2

2

Nodrošināta valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācija un uzraudzība

Sagatavots publiskais pārskats par valstij piederošajām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām (skaits)

1

1

1

1

1

Sniegti skaidrojumi publiskām personām un privātpersonām par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma piemērošanu (skaits)

42

30

30

30

30

Organizēti valsts kapitālsabiedrību vadības un publisku personu apmācību semināri (skaits)

4

4

4

4

4

Veikti valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi (skaits)

62

69

69

69

69

Sagatavots pārskats par kapitāla daļu turētāju un kapitālsabiedrību likumā noteiktās informācijas publiskošanu (skaits)

1

1

1

1

 

Atbilstoši kapitāla daļu turētāju pieprasījumam nodrošināta vienota valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlase  no iesūtītajiem pieprasījumiem (%)

100

100

100

100

100

Nodrošināta pirmsskolas vecuma bērnu ar attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu riskiem dalība multimodālā agrīnās intervences programmā

Bērni, kuriem identificē un sniedz efektīvu agrīnu atbalstu (agrīnā intervence) kopā ar vecākiem un pirmsskolas izglītības pedagogu (“STOP 4-7” programmas īstenošana) (skaits)

51

400

400

400

400

Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta darbības nodrošināšana

Agrīnās prevencijas sistēmas ieviešanai atlasītie jaunie pakalpojumi (skaits)

-

4

6

5

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 141 731

2 045 539

1 835 321

1 850 674

1 850 674

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

903 808

-210 218

15 353

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

79,2

-10,3

0,8

-

Atlīdzība, euro

861 231

1 228 010

1 049 487

1 064 840

1 064 840

Vidējais amata vietu skaits gadā

22

35

35

35

35

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 208

2 917

2 463

2 500

2 500

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 413

3 000

15 000

15 000

15 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-217 818

7 600

-210 218

Citas izmaiņas

-217 818

7 600

-210 218

 Atjaunoti izdevumi, ievērojot  vienreizēju  izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021.gadā

-

7 600

7 600

Pārdale uz IZM budžetu no prioritārajam pasākumam “Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests” piešķirtā finansējuma (MK 31.08.2021. prot. Nr.58 22§ 2.punkts)

-217 818

-

-217 818