Programmas mērķis:

  • nodrošināt uzraudzību pār likumības ievērošanu un reaģēt uz likuma pārkāpumu, nodrošinot ar to saistītas lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Galvenās aktivitātes :

  • Ģenerālprokuratūras un 43 prokuratūras struktūrvienību darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Ģenerālprokuratūra

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Prokuratūras darbs pirmstiesas kriminālprocesā

Prokuroru uzraudzībā uzsākti kriminālprocesi (skaits)

41 982

45 000

45 000

45 000

45 000

Doti norādījumi par izmeklēšanas virzienu, izmeklēšanas darbību veikšanu (skaits)

18 160

15 000

15 000

15 000

15 000

Pabeigts pirmstiesas kriminālprocess (skaits)

11 419

12 000

12 000

12 000

12 000

Pavisam uz tiesu nodotas lietas (skaits)

8 887

9 500

9 500

9 500

9 500

Prokuratūras darbs, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību

Izskatītas krimināllietas pirmās instances tiesā (skaits)

8 275

9 000

9 000

9 000

9 000

Izskatītas krimināllietas apelācijas instances tiesā (skaits)

1 116

1 400

1 400

1 400

1 400

Izskatītas krimināllietas kasācijas instances tiesā (skaits)

15

25

25

25

25

Izskatītas civillietas ar prokurora piedalīšanos (skaits)

598

1 000

1 000

1 000

1 000

Pārbaudīta informācija, izlemtas sūdzības (skaits)

10 510

12 000

12 000

12 000

12 000

Izpildīti ārvalstu iestāžu tiesiskās palīdzības lūgumi (skaits)

772

750

750

750

750

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

26860 728

32076 166

35688 752

35176 599

35142 361

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5215 438

3612 586

-512 153

-34 238

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,4

11,3

-1,4

-0,1

Atlīdzība, euro

22981 745

27611 922

29097 572

30113 944

30113 944

Vidējais amata vietu skaits gadā

873

890

890

890

8951

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 166

2 571

2 710

2 806

2 790

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

293 423

150 444

150 444

150 444

150 444

Piezīmes.

1Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes protokola Nr.19 36.§ 21.punktu par 5 amatu vietu pārdali no budžeta programmas 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” uz budžeta programmu 02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”2020. un 2021.gadam.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1896 712

5509 298

3612 586

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

625 443

625 443

Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana

-

219 843

219 843

Materiāltehniskais nodrošinājums Prokuratūrai noteikto funkciju izpildei sakarā ar tiesu teritoriālo reformu

-

36 800

36 800

Prokuratūras darbinieku mēnešalgas palielināšana

-

273 039

273 039

Prokuroru atalgojuma fonda precizēšana (atvaļinājuma pabalstam nepieciešamā finansējuma precizēšana)

-

95 761

95 761

Vienreizēji pasākumi

33 091

1343 732

1310 641

Samazināti izdevumi civilā eksperta nosūtīšanai dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā, saskaņā ar Ministru kabineta 29.05.2018.gada 29.maija rīkojuma Nr.236 6.2.punktu

29497

-

-29 497

Samazināti izdevumi pārcelšanās izdevumu segšanai uz ēkas Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpām saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 21.septembra rīkojumu Nr.524

3594

-

-3 594

Palielināti izdevumi aprīkojuma iegādei sakarā ar pārcelšanos uz nekustamo īpašumu Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 21.septembra rīkojumu Nr.525

-

1343732

1343 732

Ilgtermiņa saistības

192 458

192 458

0

Ēkas Rīgā, Kalnciema ielā 14, telpu nomas maksa

192458

192458

0

Citas izmaiņas

1671 163

3347 665

1676 502

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārajam pasākumam "Prokuratūras Administratīvā direktora dienesta darbinieku atalgojuma palielināšana saistībā ar Kontroles dienesta kapacitātes stiprināšanu" saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta protokola Nr.35 26.§, 21.punktu

39204

-

-39204

Palielināti izdevumi Prokuratūras informācijas tehnoloģiju jomas darbinieku kapacitātes stiprināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta protokola Nr.35 26.§, 21.punktu

-

39204

39204

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārajam pasākumam "Prokuratūras struktūrvienību ēkas Kalpaka bulvārī 6, Rīgā remontdarbi", novirzot finansējumu Prokuratūras vienreizējiem pasākumiem 2020.gadā, saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta protokola Nr.35 26.§, 22.punktu

79705

-

-79 705

Palielināti izdevumi Prokuratūras struktūrvienības izvietošanai pagaidu telpās Elizabetes ielā 2, saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta protokola Nr.35 26.§, 22.punktu

-

47405

47 405

Palielināti izdevumi gaisa kondicionieru uzstādīšanai Prokuratūras struktūrvienību telpās piemērotu darba apstākļu nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta protokola Nr.35 26.§, 22.punktu

-

32300

32 300

Izdevumu izmaiņas 2018.gada prioritārajam pasākumam “Prokuratūras struktūrvienības izvietošana pagaidu telpās Elizabetes ielā 2”, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra protokola Nr.44 1.§ 15.punktu

47405

-

-47 405

Izdevumu izmaiņas 2018.gada prioritārajam pasākumam

“Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana”, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra protokola Nr.44 1.§ 15.punktu

-

15730

15 730

Izdevumu izmaiņas 2018.gada prioritārajam pasākumam

“Prokuratūras struktūrvienību ēkas Kalpaka bulvārī 6, Rīgā remontdarbi”, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra protokola Nr.44 1.§ 15.punktu

-

877540

877 540

Palielināti izdevumi prokuroru atalgojumam saskaņā ar likumu “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (pieņemts Saeimā 06.12.2018.) un atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra prot.Nr.5 30.§ 17.3.punktam, ņemot vērā 2018.gada prioritārajam pasākumam “Prokuroru atalgojuma palielinājums” papildu piešķirto finansējumu

1188952

2335486

1146 534

Samazināti izdevumi 2019.gada prioritārajam pasākumam “Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra

sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punktu

202399

-

-202 399

Samazināti izdevumi 2019.gada prioritārajam pasākumam “Materiāltehniskais nodrošinājums Prokuratūrai noteikto funkciju izpildei”, saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punktu

32026

-

-32 026

Samazināti izdevumi 2019.gada prioritārajam pasākumam “Prokuratūras drošības sistēmu un to tehnisko risinājumu atjaunošana Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai un normatīvo aktu prasību drošības jautājumos ievērošanai”, saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 3.punktu

51109

-

-51 109

Samazināti izdevumi 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Prokuratūras drošības sistēmu un to tehnisko risinājumu atjaunošana Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai un normatīvo aktu prasību drošības jautājumos ievērošanai”

30363

-

-30 363