Programmas mērķis:

  • nodrošināt uzraudzību pār likumības ievērošanu un reaģēt uz likuma pārkāpumu, nodrošinot ar to saistītas lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Galvenās aktivitātes :

  • Ģenerālprokuratūras un 43 prokuratūras struktūrvienību darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Ģenerālprokuratūra

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Prokuratūras darbs pirmstiesas kriminālprocesā

Prokuroru uzraudzībā uzsākti kriminālprocesi (skaits)

43 490

49 000

45 000

45 000

45 000

Doti norādījumi par izmeklēšanas virzienu, izmeklēšanas darbību veikšanu (skaits)

13 536

15 000

15 000

15 000

15 000

Pabeigts pirmstiesas kriminālprocess (skaits)

11 767

12 000

12 000

12 000

12 000

Pavisam uz tiesu nodotas lietas (skaits)

9 004

9 500

9 500

9 500

9 500

Prokuratūras darbs, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību

Izskatītas krimināllietas pirmās instances tiesā (skaits)

8 577

9 000

9 000

9 000

9 000

Izskatītas krimināllietas apelācijas instances tiesā (skaits)

1 339

1 500

1 400

1 400

1 400

Izskatītas krimināllietas kasācijas instances tiesā (skaits)

24

40

25

25

25

Izskatītas civillietas ar prokurora piedalīšanos (skaits)

1 236

1 000

1 000

1 000

1 000

Pārbaudīta informācija, izlemtas sūdzības (skaits)

10 279

14 000

12 000

12 000

12 000

Izpildīti ārvalstu iestāžu tiesiskās palīdzības lūgumi (skaits)

812

650

750

750

750

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

24 053 680

26 921 451

32 076 166

35 063 309

34 488 101

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 867 771

5 154 715

2 987 143

-575 208

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,9

19,1

9,3

-1,6

Atlīdzība, euro

19 507 193

22 981 745

27 611 922

28 701 319

29 685 176

Vidējais amata vietu skaits gadā

871

890

890

890

890

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 838

2 138

2 571

2 676

2 768

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

293 423

150 444

150 444

122 804

122 804

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

341 981

5 496 696

5 154 715

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

285 534

285 534

Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana

-

202 399

202 399

 Materiāltehniskais nodrošinājums Prokuratūrai noteikto funkciju izpildei

-

32 026

32 026

Prokuratūras drošības sistēmu un to tehnisko risinājumu atjaunošana Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai un normatīvo aktu prasību drošības jautājumos ievērošanai

-

51 109

51 109

Vienreizēji pasākumi

153 963

 33 091

-120 872

Samazināti izdevumi civilā eksperta nosūtīšanai dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 14.jūnija rīkojuma Nr.311 6.2.punktu

29 238

-

-29 238

Palielināti izdevumi civilā eksperta nosūtīšanai dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā, saskaņā ar MK 29.05.2018. rīkojuma Nr.236. 6.2.punktu

-

29 497

29 497

Samazināti izdevumi aprīkojuma iegādei un pārcelšanās izdevumiem uz ēku Kalnciema ielā 14, Rīgā, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra protokola Nr.45 60.§ 4.punktu

124 725

-

-124 725

Palielināti izdevumi pārcelšanās izdevumu segšanai uz ēkas Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpām saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra protokola Nr.45 60.§, 4.punktu

-

3 594

3 594

Ilgtermiņa saistības

-

192 458

192 458

Palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumā “Ēkas Rīgā, Kalnciema ielā 14, telpu nomas maksa” saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra protokola Nr.45 60.§, 4.punktu

-

192 458

192 458

Citas izmaiņas

188 018

4 985 613

4 797 595

Palielināti izdevumi prokuroru atalgojumam saskaņā ar likumu “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (pieņemts Saeimā 06.12.2018.) un atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra prot.Nr.5 30.§ 17.3.punktam

-

4 629 918

4 629 918

Izdevumu izmaiņas 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības pilnveidošana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana  Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai” saskaņā ar MK 16.08.2016 protokolu Nr.40

63 695

-

-63 695

Izdevumu izmaiņas 2017.gada jaunajai  politikas iniciatīvai “Prokuratūras drošības sistēmu un to tehnisko risinājumu atjaunošana Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai un normatīvo aktu prasību drošības jautājumos ievērošanai” saskaņā ar MK 16.08.2016 protokolu Nr.40

29 516

-

-29 516

Izdevumu izmaiņas  2018.gada prioritārajam pasākumam “Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 08.09.2017. protokola Nr.44 1.§ 15.punktu

-

17 545

17 545

Izdevumu izmaiņas 2018.gada prioritārajam pasākumam “Prokuratūras struktūrvienību ēkas Kalpaka bulvārī 6, Rīgā remontdarbi” saskaņā ar Ministru kabineta 08.09.2017. protokola Nr.44 1.§ 15.punktu

-

333 960

333 960

Izdevumu izmaiņas  2018.gada prioritārajam  pasākumam

“Materiāltehniskais nodrošinājums Prokuratūrai noteikto funkciju izpildei” saskaņā ar Ministru kabineta 08.09.2017. protokola Nr.44 1.§ 15.punktu

50 034

-

-50 034

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārajam pasākumam “Prokuratūras tehnisko risinājumu nodrošinājums normatīvo aktu prasību izpildei” saskaņā ar Ministru kabineta 08.09.2017. protokola Nr.44 1.§ 15.punktu

34 318

-

-34 318

Izdevumu izmaiņas, ņemot vērā ilgtermiņa saistību pasākuma “Ēkas Rīgā, Kalnciema ielā 14, telpu nomas maksa” īstenošanai plānoto finansējumu bāzes izdevumos, tai skaitā samazināti izdevumi nomas maksas izdevumu segšanai Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā un E.Smiļģu ielā 44, Rīgā, saskaņā ar Ministru kabineta  2017.gada 12.septembra protokola Nr.45. 60§  4.punktu

10 455

-

-10 455

Palielināti izdevumi komunālo pakalpojumu apmaksai ēkai Kalnciema ielā 14, Rīgā, saskaņā ar Ministru kabineta  2017.gada 12.septembra protokola Nr.45. 60§ 

-

4 190

4 190