Programmas mērķis:

  • nodrošināt uzraudzību pār likumības ievērošanu un reaģēt uz likuma pārkāpumu, nodrošinot ar to saistītas lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Galvenās aktivitātes:

  • Ģenerālprokuratūras un 43 prokuratūras struktūrvienību darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Ģenerālprokuratūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads
(izpilde)

2017. gada
plāns

2018. gada
plāns

2019. gada
prognoze

2020. gada
prognoze

Prokuratūras darbs pirmstiesas kriminālprocesā

Prokuroru uzraudzībā uzsākti kriminālprocesi (skaits)

46 552

49 000

49 000

49 000

49 000

Doti norādījumi par izmeklēšanas virzienu, izmeklēšanas darbību veikšanu (skaits)

13 468

15 000

15 000

15 000

15 000

Pabeigts pirmstiesas kriminālprocess (skaits)

12 693

12 000

12 000

12 000

12 000

Pavisam uz tiesu nodotas lietas (skaits)

10 022

9 500

9 500

9 500

9 500

Prokuratūras darbs, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību

Izskatītas krimināllietas pirmās instances tiesā (skaits)

8 677

9 000

9 000

9 000

9 000

Izskatītas krimināllietas apelācijas instances tiesā (skaits)

1 378

1 500

1 500

1 500

1 500

Izskatītas krimināllietas kasācijas instances tiesā (skaits)

22

40

40

40

40

Izskatītas civillietas ar prokurora piedalīšanos (skaits)

1 571

1 000

1 000

1 000

1 000

Pārbaudīta informācija, izlemtas sūdzības (skaits)

13 388

14 000

14 000

14 000

14 000

Izpildīti ārvalstu iestāžu tiesiskās palīdzības lūgumi (skaits)

755

650

650

650

650

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads
(izpilde)

2017. gada
plāns

2018. gada
plāns

2019. gada
plāns

2020. gada
plāns

Kopējie izdevumi, euro

22 533 409

23 939 787

26 921 451

27 131 217

31 622 343

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 406 378

2 981 664

209 766

4 491 126

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,2

12,5

0,8

16,6

Atlīdzība, euro

19 060 737

19 577 398

22 981 745

22 952 507

25 260 353

Vidējais amata vietu skaits gadā

859

890

890

890

895

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 817

1 822

2 138

2 135

2 341

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

330 739

113 589

150 444

150 444

122 804

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 009 929

3 991 593

2 981 664

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

510 626

510 626

Prokuratūras struktūrvienības izvietošana pagaidu telpās Elizabetes ielā 2, Rīgā

-

63 210

63 210

Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošibas līmeņa nodrošināšana

-

72 600

72 600

Prokuratūras Administratīvā direktora dienesta darbinieku atalgojuma palielināšana saistībā ar Kontroles dienesta kapacitātes stiprināšanu

-

39 204

39 204

Prokuratūras tehnisko risinājumu nodrošinājums normatīvo aktu prasību izpildei

-

34 318

34 318

Prokuratūras struktūrvienību ēkas Kalpaka bulvārī 6, Rīgā remontdarbi

-

96 800

96 800

Materiāltehniskais nodrošinājums Prokuratūrai noteikto funkciju izpildei

-

204 494

204 494

Vienreizēji pasākumi

24 469

29 238

4 769

Samazināti izdevumi civilā eksperta nosūtīšanai dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā sektora reformām Ukrainā 2017.gadā, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.augusta sēdes protokolu Nr.43. 20.§

24 469

-

-24 469

Palielināti izdevumi civilā eksperta nosūtīšanai dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā 2018 gadā, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 14.jūnija rīkojuma Nr.311 6.2.punktu

-

29 238

29 238

Ilgtermiņa saistības

59 244

-

-59 244

Izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumā “Ēkas Rīgā, Kalnciema ielā 14, telpu nomas maksa” saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra protokola Nr.45 60.§, 4.punktu

59 244

-

-59 244

Citas izmaiņas

926 216

3 451 729

2 525 513

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

90 914

90 914

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta prot. Nr.40 43.§ 9.punktā noteiktajam

-

28 173

28 173

Izdevumu izmaiņas, ņemot vērā ilgtermiņa saistību pasākuma “Ēkas Rīgā, Kalnciema ielā 14, telpu nomas maksa” īstenošanai plānoto finansējumu bāzes izdevumos, tai skaitā palielināti izdevumi 10 455 euro  apmērā nomas maksas izdevumu segšanai Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā un E.Smiļģu ielā 44, Rīgā, saskaņā ar Ministru kabineta  2017.gada 12.septembra protokola Nr.45. 60§  4.punktu

-

3 485

3 485

Izmaiņas izdevumos aprīkojuma iegādei un pārcelšanās izdevumiem uz ēku Kalnciema ielā 14, Rīgā, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra protokola Nr.45 60.§ 4.punktu

-

124 725

124 725

Izmaiņas izdevumos komunālo pakalpojumu apmaksai ēkai Kalnciema ielā 14, Rīgā, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra protokola Nr.45 60.§  4.punktu 

4 190

-

-4 190

Palielināti izdevumi 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Prokuroru atalgojuma palielināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta protokola Nr.40 59§

-

3 204 432

3 204 432

Izdevumu izmaiņas 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības pilnveidošana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana  Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai”, kuras  ietvaros Prokuratūrai tika piešķirts papildu finansējums informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokola Nr.40 59§

544 391

-

-544 391

Izdevumu izmaiņas 2017.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Prokuratūras drošības sistēmu un to tehnisko risinājumu atjaunošana Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai un normatīvo aktu prasību drošības jautājumos ievērošanai”, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokolu Nr.40 59§

187 752

-

-187 752

Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamajam pasākumam “Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības pilnveidošana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana”, saskaņā ar Ministru kabineta 27.08.2015.gada 27.augusta  protokola Nr.42 3.§, 6.5.punktu

61 558

-

-61 558

Izdevumu samazinājums saistībā ar ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 061 0182 001) Kalnciema ielā 14, Rīgā, vienreizējiem izdevumiem 2017.gadam -  plānotajiem aprīkojuma iegādes izdevumiem par 124 725 euro un pārcelšanās izdevumiem 3594 euro, saskaņā ar Ministru kabineta 29.06.2015. rīkojumu Nr.338

128 319

-

-128 319

Izdevumu samazinājums saistībā ar plānotajiem ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 061 0182 001) Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpu uzturēšanas (komunālo pakalpojumu) izdevumiem 2017.gadam 4196 euro apmērā, 2018.gadam par 4190 euro apmērā, saskaņā ar Ministru kabineta 29.06.2015. rīkojumu Nr.338

6

-

-6