Programmas mērķis:

  • nodrošināt uzraudzību pār likumības ievērošanu un reaģēt uz likuma pārkāpumu, nodrošinot ar to saistītas lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Galvenās aktivitātes:

  • Ģenerālprokuratūras un 43 prokuratūras struktūrvienību darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Ģenerālprokuratūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Prokuratūras darbs pirmstiesas kriminālprocesā

Prokuroru uzraudzībā uzsākti kriminālprocesi (skaits)

48 962

49 000

49 000

49 000

49 000

Doti norādījumi par izmeklēšanas virzienu, izmeklēšanas darbību veikšanu (skaits)

13 673

16 000

15 000

15 000

15 000

Pabeigts pirmstiesas kriminālprocess (skaits)

12 238

12 000

12 000

12 000

12 000

Pavisam uz tiesu nodotas lietas (skaits)

9 826

9 500

9 500

9 500

9 500

Prokuratūras darbs, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību

Izskatītas krimināllietas pirmās instances tiesā (skaits)

8 930

9 000

9 000

9 000

9 000

Izskatītas krimināllietas apelācijas instances tiesā (skaits)

1 396

1 500

1 500

1 500

1 500

Izskatītas krimināllietas kasācijas instances tiesā (skaits)

30

40

40

40

40

Izskatītas civillietas ar prokurora piedalīšanos (skaits)

1 001

1 000

1 000

1 000

1 000

Pārbaudīta informācija, izlemtas sūdzības (skaits)

13 722

14 000

14 000

14 000

14 000

Izpildīti ārvalstu iestāžu tiesiskās palīdzības lūgumi (skaits)

752

620

650

650

650

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

22 478 776

22 557 706

23 939 787

26 249 997

28 645 643

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

78 930

1 382 081

2 310 210

2 395 646

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,4

6,1

9,7

9,1

Atlīdzība, euro

19 023 948

19 085 026

19 577 398

22 757 361

22 757 361

Vidējais amata vietu skaits gadā

858

895

890

890

890

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 818

1 766

1 822

2 120

2 120

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

309 660

113 589

113 589

113 589

113 589

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada projektu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

319 566

1 701 647

1 382 081

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

1 485 419

1 485 419

Palielināti izdevumi Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības pilnveidošanai un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšanai  Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokolu Nr.40

-

676 814

676 814

  • Palielināti izdevumi Prokuratūras drošības sistēmu un to tehnisko risinājumu atjaunošanai Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai un normatīvo aktu prasību drošības jautājumos ievērošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokolu Nr.40

-

247 632

247 632

  • Palielināti izdevumi Prokuratūras apsaimniekošanā un lietošanā nodotā nekustamā īpašuma Kalpaka bulvārī 6, Rīgā pārejai uz nomas attiecībām saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokolu Nr.40

-

93 070

93 070

  • Palielināti izdevumi Prokuratūras darbinieku mēnešalgu paaugstināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokolu Nr.40

-

401 451

401 451

  • Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41. 5.§ 22.punktu

-

5 932

5 932

  • Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes protokola Nr.41. 5.§ 22.punktu

-

60 520

60 520

Vienreizēji pasākumi

238 244

24 469

-213 775

Palielināti izdevumi civilā eksperta nosūtīšanai dalībai Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā sektora reformām Ukrainā (tai skaitā 19 798 euro atalgojumam) saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 31.augusta sēdes protokolu Nr.43. 20.§

-

24 469

24 469

Samazināti izdevumi, kas bija piešķirti 2016.gadā, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma (kadastra Nr.7401 003 0129) Krasta ielā 11, Ogrē, fasādes un to elementu, un telpu grupas restaurācijas un atjaunošanas darbu, veicot funkcionālus un tehniskus uzlabojumus, izdevumu segšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija sēdes protokola Nr.29.  50.§, 7.punktu

238 244

-

-238 244

Ilgtermiņa saistības

-

59 244

59 244

Palielināti izdevumi ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 061 0182 001) Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpu nomas maksas segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija sēdes protokolu Nr.29, 54.§ un 2015.gada 29.jūnija Ministru kabineta rīkojuma Nr.338 "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas telpu Kalnciema ielā 14, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai” 2.2. punkts

-

59 244

59 244

Citas izmaiņas

81 322

132 515

51 193

Ilgtermiņa saistību pasākuma ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 061 0182 001) Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpu nomas maksas segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" kompensējošie izdevumi, kas bija paredzēti Prokuratūras budžetā esošo telpu nomas maksai. Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojuma Nr.338 "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas telpu Kalnciema ielā 14, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai” 2.2. punktu

3 485

-

-3 485

Samazināti izdevumi 2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai “Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības pilnveidošana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana ilgtermiņā -  Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42. 3.§ 6.5.punktu

76 009

-

-76 009

Samazināti ieņēmumi no Prokuratūras apsaimniekošanā un lietošanā  nodoto nekustamo īpašumu atsevišķu telpu nomas un atbilstoši izdevumi sakarā ar to, ka turpmāk ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī  apsaimniekošanu veiks VAS "Valsts nekustamie īpašumi”

1 828

-

-1 828

Palielināti izdevumi saistībā ar ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 061 0182 001) Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpām - vienreizējiem izdevumiem aprīkojuma iegādes izdevumiem par 124 725 euro, pārcelšanās izdevumiem par 3 594 euro, uzturēšanas (komunālo pakalpojumu) izdevumiem par 4 196 euro saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija sēdes protokolu Nr.29, 54.§) un 2015.gada 29.jūnija Ministru kabineta rīkojuma Nr.338 "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas telpu Kalnciema ielā 14, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai” 3.2. punktu

-

132 515

132 515