Programmas mērķis:

nodrošināt uzraudzību pār likumības ievērošanu un reaģēt uz likuma pārkāpumu, nodrošinot ar to saistītas lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Galvenās aktivitātes :

Ģenerālprokuratūras un  prokuratūras struktūrvienību darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Ģenerālprokuratūra

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Prokuratūras darbs pirmstiesas kriminālprocesā

Prokuroru uzraudzībā uzsākti kriminālprocesi (skaits)

38 944

45 000

38 000

38 000

38 000

Doti norādījumi par izmeklēšanas virzienu, izmeklēšanas darbību veikšanu (skaits)

21 688

15 000

22 000

22 000

22 000

Pabeigts pirmstiesas kriminālprocess (skaits)

11 134

12 000

11 000

11 000

11 000

Pavisam uz tiesu nodotas lietas (skaits)

8 592

9 500

8 200

8 200

8 200

Prokuratūras darbs, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību

Izskatītas krimināllietas pirmās instances tiesā (skaits)

7 761

9 000

6 500

6 500

6 500

Izskatītas krimināllietas apelācijas instances tiesā (skaits)

1 114

1 400

980

980

980

Izskatītas krimināllietas kasācijas instances tiesā (skaits)

5

25

35

35

35

Izskatītas civillietas ar prokurora piedalīšanos (skaits)

601

1 000

600

600

600

Pārbaudīta informācija, izlemtas sūdzības (skaits)

10 088

12 000

10 300

10 300

10 300

Izpildīti ārvalstu iestāžu tiesiskās palīdzības lūgumi (skaits)

103

750

80

80

80

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

31 714 248

35 688 752

38 465 679

38 035 502

38 035 502

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 974 504

2 776 927

-430 177

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,5

7,8

-1,1

0,0

Atlīdzība, euro

27 577 666

29 097 572

32 299 132

32 299 132

32 299 132

Vidējais amata vietu skaits gadā

871

890

903

9081

908

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 609

2 710

2 967

2 951

2 951

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

306 931

150 444

150 444

150 444

150 444

Piezīmes.
1 Saskaņā ar MK 2018.gada 10.aprīļa sēdes protokola Nr.19 36.§ 21.punktu par 5 amatu vietu pārdali no budžeta programmas 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” uz budžeta programmu 02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”2020. un 2021.gadam.

 Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada projektu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 265 109

6 042 036

2 776 927

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 924 860

2 924 860

Prokuratūras darbinieku atalgojuma palielināšana

-

1 635 887

1 635 887

Eiropas deleģēto prokuroru biroja izveide un darbība (tai skaitā papildus 9 amata vietu izveide)

-

1 115 939

1 115 939

Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana

-

70 540

70 540

Iestāžu izvietošana jaunuzceltajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī

-

102 494

102 494

Vienreizēji pasākumi

1 343 732

35 938

-1 307 794

Samazināti izdevumi aprīkojuma iegādei 2020.gadā sakarā ar pārcelšanos uz nekustamo īpašumu Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, saskaņā ar MK 2017.gada 21.septembra rīkojumu Nr.525

 

1 343 732

 

-

 

- 1 343 732

Palielināti vienreizēji pārcelšanās izdevumi uz nekustamo īpašumu Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, saskaņā ar  MK 2017.gada 12.septembra  protokola Nr.45 61.§ 4.punktu

-

35 938

35 938

Ilgtermiņa saistības

192 458

1 558 401

1 365 943

Ēkas Rīgā, Kalnciema ielā 14, telpu nomas maksa

192 458

192 458

-

Nekustamā īpašuma Rīgā, Aspazijas bulvārī 7, telpu nomas maksa

-

1 299 468

1 299 468

Telpu Rīgā, Talejas ielā 1 nomas maksas izdevumu segšana, izdevumu pārdale no FM budžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”, saskaņā ar 2020.gada 2.decembrī Saeimā otrajā lasījumā atbalstīto priekšlikumu, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2021.gadam"

-

66 475

66 475

Citas izmaiņas

1 728 919

1  522 837

-206 082

Palielināti izdevumi saskaņā ar likuma “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 6.2 pantu un pamatojoties uz Valsts kancelejas publiskoto informāciju par vēlēto amatpersonu un Saeimas iecelto amatpersonu mēnešalgas apmēru 2021.gadā, lai nodrošinātu prokuroru atalgojuma palielināšanu.

-

208 811

208 811

Izdevumu pārdale no FM resora, lai nodrošinātu nomas maksu pieauguma segšanu saskaņā ar MK 2020.gada 18.augusta protokola Nr. 49 46.§ 12.6.1.punktu

-

41 063

41 063

Izdevumu pārdale no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam īstenošanai (tai skaitā 4 amata vietu izveide)  saskaņā ar MK 2020.gada 29.septembra protokola Nr.56 51.§ 6.1.5.punktu

 

166 577

166 577

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam).

122 180

-

-122 180

Samazināti izdevumi sakarā ar nekustamā īpašuma  Aspazijas bulvārī 7, Rīgā  nomas maksas izdevumu segšanu valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” (ilgtermiņa saistības daļēji segtas no bāzes izdevumiem) saskaņā ar MK 2017.gada 21.septembra rīkojumu Nr.525 

128 174

-

-128 174

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārajam pasākumam “Prokuratūras struktūrvienības izvietošana pagaidu telpās Elizabetes ielā 2, Rīgā”, saskaņā ar MK 2017.gada 8.septembra protokola Nr.44 1.§ 15.punktu

 

 

15 805

 

 

-

 

 

-15 805

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārajam pasākumam “Prokuratūras struktūrvienību ēkas Kalpaka bulvārī 6, Rīgā remontdarbi”, saskaņā ar MK 2017.gada 8.septembra protokola Nr.44 1.§ 15.punktu

1 308 300

-

-1 308 300

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārajam pasākumam “Materiāltehniskais nodrošinājums Prokuratūrai noteikto funkciju izpildei”, saskaņā ar MK 2017.gada 8.septembra protokola Nr.44 1.§ 15.punktu

154 460

-

-154 460

Palielināti izdevumi komunālo maksājumu veikšanai  nekustamajam īpašumam Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, saskaņā ar  MK 2017.gada 12.septembra  protokola Nr.45 61.§ 4.punktu

-

46 785

46 785

Izdevumu izmaiņas 2020.gada prioritārajam pasākumam

“Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana”, saskaņā ar MK 2019.gada 17.septembra protokola Nr.42 34.§ 2.punktu

-

2 900

2 900

Izdevumu izmaiņas 2020.gada prioritārajam pasākumam

“Prokuroru atalgojuma fonda precizēšana (atvaļinājuma pabalstam nepieciešamā finansējuma precizēšana)”, saskaņā ar MK 2019.gada 17.septembra protokola Nr.42 34.§ 2.punktu

-

14 634

14 634

Palielināti izdevumi 2020.gada prioritārajam pasākumam “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021.gada 1.janvāri”, saskaņā ar MK 2019.gada 17.septembra protokola Nr.42 34.§ 2.punktu

-

45 521

45 521

Palielināti izdevumi prokuroru atalgojumam saskaņā ar likumu “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (pieņemts Saeimā 06.12.2018.) un atbilstoši MK 2019.gada 5.februāra prot.Nr.5 30.§ 17.3.punktam

-

993 072

993 072

Palielināti izdevumi ar ēkas Rīgā, Talejas ielā 1 uzturēšanu saistītajiem izdevumiem (fiziskā apsardze, ēkas apdrošināšana, NĪN), pārdale no FM budžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” saskaņā ar 2020.gada 2.decembrī Saeimā otrajā lasījumā atbalstīto priekšlikumu, izskatot likumprojektu “Par valsts budžetu 2021.gadam”

-

3 474

3 474