Programmas mērķis:

nodrošināt uzraudzību pār likumības ievērošanu un reaģēt uz likuma pārkāpumu, nodrošinot ar to saistītas lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Galvenās aktivitātes :

Ģenerālprokuratūras un  prokuratūras struktūrvienību darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Ģenerālprokuratūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Prokuratūras darbs pirmstiesas kriminālprocesā

Prokuroru uzraudzībā uzsākti kriminālprocesi (skaits)

36 756

38 000

36 550

36 000

35 500

Doti norādījumi par izmeklēšanas virzienu, izmeklēšanas darbību veikšanu (skaits)

21 085

22 000

21 964

21 865

21 832

Pabeigts pirmstiesas kriminālprocess (skaits)

11 013

11 000

10 987

10 974

10 961

Pavisam uz tiesu nodotas lietas (skaits)

8 088

8 200

8 180

8 160

8 100

Prokuratūras darbs, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzību

Izskatītas krimināllietas pirmās instances tiesā (skaits)

6 775

6 500

6 625

6 483

6 342

Izskatītas krimināllietas apelācijas instances tiesā (skaits)

1 037

980

960

952

936

Izskatītas krimināllietas kasācijas instances tiesā (skaits)

54

35

43

46

45

Izskatītas civillietas ar prokurora piedalīšanos (skaits)

692

600

655

660

665

Pārbaudīta informācija, izlemtas sūdzības (skaits)

11 401

10 300

10 200

10 150

10 100

Izpildīti ārvalstu iestāžu tiesiskās palīdzības lūgumi (skaits)

866

80

855

846

848

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

34 357 697

38 465 679

40 325 638

41 007 210

41 237 470

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 107 982

1 859 959

681 572

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,0

4,8

1,7

-

Atlīdzība, euro

29 097 572

32 299 132

33 887 087

33 887 087

33 887 087

Vidējais amata vietu skaits gadā

864

903

9081

908

908

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 778

2 967

3 096

3 096

3 096

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

295 183

150 444

150 444

150 444

150 444

Piezīmes.

1 Saskaņā ar MK 10.04.2018. sēdes protokola Nr.19 36.§ 21.punktu par 5 amatu vietu pārdali no budžeta programmas 01.00.00 “Prokuratūras iestāžu uzturēšana” uz budžeta programmu 02.00.00 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”2020. un 2021. gadam.

 

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 990 278

3 850 237

1 859 959

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 373 403

1 373 403

Prokuratūras informācijas sistēmas ProIS uzturēšana,  tehniskais nodrošinājums un tehnoloģisko risinājumu attīstība

-

234 587

234 587

Prokuroru un prokuratūras darbinieku kvalifikācijas celšana

-

33 500

33 500

Prokuroru atalgojuma palielināšana (piemaksu par dežūras dienām un atvaļinājuma pabalsta 50% apmērā no mēnešalgas nodrošināšanai)

-

1 084 711

1 084 711

Ēku Kalpaka bulvārī 6, Rīgā un Cēsu ielā 28, Limbažos pārbūves, telpu pielāgošanas un citu saistīto izdevumu segšanai Prokuratūras un Tieslietu ministrijas (Valsts probācijas dienesta) vajadzībām (t.sk. ilgtermiņa saistības ēkas Cēsu ielā 28, Limbažos telpu nomas maksas starpības izdevumu segšanai 19 475 euro)

-

20 605

20 605

Vienreizēji pasākumi

35 938

-

-35 938

Samazināti vienreizēji pārcelšanās izdevumi uz nekustamo īpašumu Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, (MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45 61.§ 4.punkts)

35 938

-

-35 938

Ilgtermiņa saistības

1  558 401

1 888 062

329 661

Ēkas Rīgā, Kalnciema ielā 14, telpu nomas maksa

192 458

192 458

-

Nekustamā īpašuma Rīgā, Aspazijas bulvārī 7, telpu nomas maksa (t.sk. telpu nomas maksas pieauguma segšanai, izdevumu pārdale no FM resora (MK 24.08.2021 sēdes prot. Nr.57 52§ 18.7.5.punkts)

1 299 468

1 629 129

329 661

Telpu Rīgā, Talejas ielā 1 nomas maksas izdevumu segšana

66 475

66 475

-

Citas izmaiņas

395 939

588 772

192 833

Palielināti izdevumi saskaņā ar likuma “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 6.2 pantu un pamatojoties uz Valsts kancelejas publiskoto informāciju par vēlēto amatpersonu un Saeimas iecelto amatpersonu mēnešalgas apmēru 2022. gadā, lai nodrošinātu prokuroru atalgojuma palielināšanu.

-

503 242

503 242

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu nomas maksu pieauguma segšanu (MK 24.08.2021 prot. Nr.57 52§ 18.7.5.punkts (izdevumu pārdale no FM resora))

-

83 830

83 830

Izdevumu izmaiņas pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai (MK 29.09.2020 sēdes prot. Nr.56 51.§ 6.punkts)

53 816

-

-53 816

Izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārajam pasākumam

“Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)

-

1 700

1 700

Izdevumu izmaiņas 2021. gada prioritārajam pasākumam “Eiropas deleģēto prokuroru biroja izveide un darbība” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

229 649

-

-229 649

Izdevumu izmaiņas 2021. gada prioritārajam pasākumam “Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

59 384

-

-59 384

Izdevumu izmaiņas 2021. gada prioritārajam pasākumam “Iestāžu izvietošana jaunuzceltajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

53 090

-

-53 090