Programmas mērķis:

  • nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda darbību, finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. jauno programmu dokumentācijas sagatavošana, tai skaitā Eiropas Savienības politiku instrumentu, pārējās ārvalstu finanšu palīdzības, valsts budžeta finansēto programmu un projektu īstenošanai;
  2. projektu konkursu organizēšana, projektu izvērtēšana un lēmumu sagatavošana projektu īstenošanai;
  3. programmu, apakšprogrammu un projektu īstenošana, uzraudzība un kontrole;
  4. programmās, apakšprogrammās, kuru īstenošana pabeigta, projektu uzraudzības nodrošināšana pēc to ieviešanas;
  5. valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība” 3+ Ģimenes karte”” īstenošana;
  6. informācijas, konsultāciju un publicitātes pasākumu nodrošināšana;
  7. Sabiedrības integrācijas fonda padomes darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Granta shēmas “Mazākumtautību NVO projektu spējas celšana” administrēšana

Projekti uzraudzībā (skaits)

6

6

5

5

5

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

6

15

10

10

10

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ ģimenes karte”

Izskatītie personu iesniegumi (skaits)

12 793

35 000

17 357

18 720

13 400

Pirmreizēji izsniegtās kartes (skaits)

10 444

31 000

30 429

7 080

5 750

Atkārtoti izsniegtās kartes (skaits)

3 287

3 000

4 285

28 280

22 940

Noslēgti līgumi ar uzņēmējiem par atlaižu piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm (skaits)

86

50

50

40

40

 Programmās, apakšprogrammās, kuru īstenošana pabeigta, projektu uzraudzība pēc to ieviešanas

Projekti uzraudzībā (skaits)

513

508

488

488

488

Pārbaudes vizītes pēc projektu noslēguma (skaits)

0

10

2

-

-

Projektu, kuru pēcuzraudzība beigusies, lietu iznīcināšana

Projektu lietas (skaits)

1 702

1 500

1 000

1 600

1 600

Nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēžu norisi

Padomes sēdes (skaits)

10

5

5

5

5

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

734 058

734 231

734 228

734 228

734 228

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

173

-3

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0

0

-

-

Atlīdzība, euro

496 782

500 049

500 046

500 046

500 046

Vidējais amata vietu skaits gadā

19,8

20,1

15,4

18,4

18,4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2euro

1977

2 003

2 323

2 092

2 092

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

27 057

16 901

70 696

38 116

38 116

 

2 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam”).

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

3

-

-3

t. sk.:

Citas izmaiņas

3

-

-3

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājuma nodrošināšanai par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai, atbilstoši MK 22.08.2017. prot. Nr.40 43.§ 8.punktam.

3

-

-3