Programmas mērķis:

  • nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda darbību, finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. jauno programmu dokumentācijas sagatavošana, tai skaitā Eiropas Savienības politiku instrumentu, pārējās ārvalstu finanšu palīdzības, valsts budžeta finansēto programmu un projektu īstenošanai;
  2. projektu konkursu organizēšana, projektu izvērtēšana un lēmumu sagatavošana projektu īstenošanai;
  3. programmu, apakšprogrammu un projektu īstenošana, uzraudzība un kontrole;
  4. programmās, apakšprogrammās, kuru īstenošana pabeigta, projektu uzraudzības nodrošināšana pēc to ieviešanas;
  5. valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība” 3+ Ģimenes karte”” īstenošana;
  6. informācijas, konsultāciju un publicitātes pasākumu nodrošināšana;
  7. Sabiedrības integrācijas fonda padomes darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Granta shēmas “Mazākumtautību NVO projektu spējas celšana” administrēšana

Projekti uzraudzībā (skaits)

1

10

6

6

6

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

-

20

15

15

15

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ ģimenes karte”

Izskatītie personu iesniegumi (skaits)

-

7 000

35 000

15 960

18 720

Pirmreizēji izsniegtās kartes (skaits)

3 463

5 000

31 000

13 960

2 000

Atkārtoti izsniegtās kartes (skaits)

8 079

2 000

3 000

2 000

16 720

Noslēgti līgumi ar uzņēmējiem par atlaižu piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm (skaits)

-

50

50

40

40

 Programmās, apakšprogrammās, kuru īstenošana pabeigta, projektu uzraudzība pēc to ieviešanas

Projekti uzraudzībā (skaits)

343

508

508

487

487

Pārbaudes vizītes pēc projektu noslēguma (skaits)

-

20

10

10

10

Projektu, kuru pēcuzraudzība beigusies, lietu iznīcināšana

Projektu lietas (skaits)

1 734

2 000

1 500

1 500

1 500

Nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēžu norisi

Padomes sēdes (skaits)

7

5

5

5

5

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

678 905

731 433

734 231

734 228

734 228

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

55 528

2 798

-3

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,7

0,4

-

-

Atlīdzība, euro

496 539

497 251

500 049

500 046

500 046

Vidējais amata vietu skaits gadā

25,1

20,1

20,1

20,1

20,1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 602

1 967

2 003

1 977

1 977

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 888

22 912

16 901

23 130

23 130

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 798

2 798

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

2 798

2 798

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai.

-

2 798

2 798