Programmas mērķis:

  • nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda darbību, finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. jauno programmu dokumentācijas sagatavošana, tai skaitā Eiropas Savienības politiku instrumentu, pārējās ārvalstu finanšu palīdzības, valsts budžeta finansēto programmu un projektu īstenošanai;
  2. projektu konkursu organizēšana, projektu izvērtēšana un lēmumu sagatavošana projektu īstenošanai;
  3. programmu, apakšprogrammu un projektu īstenošana, uzraudzība un kontrole;
  4. programmās, apakšprogrammās, kuru īstenošana pabeigta, projektu uzraudzības nodrošināšana pēc to ieviešanas;
  5. valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība” 3+ Ģimenes karte”” īstenošana;
  6. informācijas, konsultāciju un publicitātes pasākumu nodrošināšana;
  7. Sabiedrības integrācijas fonda padomes darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Granta shēmas “Mazākumtautību NVO projektu spējas celšana” administrēšana

Projekti uzraudzībā (skaits)

5

1

10

10

10

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

-

-

20

20

20

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ ģimenes karte”

Izskatītie personu iesniegumi (skaits)

-

-

7 000

7 000

7 000

Pirmreizēji izsniegtās kartes (skaits)

-

5 000

5 000

5 000

5 000

Atkārtoti izsniegtās kartes (skaits)

-

14 326

2 000

2 000

2 000

Noslēgti līgumi ar uzņēmējiem par atlaižu piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm (skaits)

-

-

50

50

50

 Programmās, apakšprogrammās, kuru īstenošana pabeigta, projektu uzraudzība pēc to ieviešanas

Projekti uzraudzībā (skaits)

695

343

508

508

487

Pārbaudes vizītes pēc projektu noslēguma (skaits)

-

-

20

10

10

Projektu, kuru pēcuzraudzība beigusies, lietu iznīcināšana

Projektu lietas (skaits)

-

1 734

2 000

2 000

2 000

Nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēžu norisi

Padomes sēdes (skaits)

2

5

5

5

5

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

666 589

707 763

731 433

731 433

731 433

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

41 174

23 670

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,2

3,3

-

-

Atlīdzība, euro

458 871

496 539

497 251

497 251

497 251

Vidējais amata vietu skaits gadā

20,8

30,5

20,1

20,1

20,1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

1 822

1 357

1 967

1 967

1 967

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 970

-

22 912

22 912

22 912

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam”)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 500

25 170

23 670

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

712

712

Palielināti izdevumi zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai ar 2017.gada 1.janvāri.

-

712

712

Citas izmaiņas

1 500

24 458

23 670

Samazināti kapitālie izdevumi valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība”3+ Ģimenes karte”” īstenošanai.

1 500

-

-1 500

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam.

-

24 458

24 458