Programmas mērķis:

nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda darbību, finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība” īstenošana;
  2. programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” īstenošana;
  3. programmas “Ģimenei draudzība darba vieta” īstenošana;
  4. programmas “Mazākumtautību un sabiedrības saliedētības programma” īstenošana;
  5. programmas “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” īstenošana;
  6. jauno programmu dokumentācijas sagatavošana, tai skaitā ES politiku instrumentu, pārējās ĀFP, valsts budžeta finansēto programmu un projektu īstenošanai;
  7. projektu konkursu organizēšana, projektu izvērtēšana un lēmumu sagatavošana projektu īstenošanai;
  8. informācijas, konsultāciju un publicitātes pasākumu nodrošināšana;
  9. Sabiedrības integrācijas fonda padomes darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Granta shēmas “Mazākumtautību NVO projektu spējas celšana” administrēšana

Projekti uzraudzībā (skaits)

6

-

-

-

-

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

15

-

-

-

-

Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma

Projekti uzraudzībā (skaits)

-

6

3

3

3

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

-

10

10

10

10

Latvijas Goda ģimenes apliecība

Izskatīti personu iesniegumi (skaits)

31 354

20 000

20 000

20 000

20 000

Izsniegtas “Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”’ (skaits)

52 433

-

-

-

-

Izsniegtas Goda ģimenes apliecības (skaits)

-

40 000

30 000

30 000

30 000

Organizācijas (publiskās un privātās), kas iesaistījušās programmā “Goda ģimenes apliecība” (skaits)

451

550

590

610

610

Komersantu īpatsvars, kas piešķir atlaidi lielāku par 15% (%)

-

40

50

60

70

Citas ES valstis, kurās starptautiski izmantota Latvijas Goda ģimenes apliecība (skaits)

-

3

-

-

-

Ģimenei draudzīga pašvaldība

Projekti uzraudzībā (skaits)

58

60

34

34

34

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” (skaits)

1

1

1

1

1

Ģimenei draudzīga darbavieta

Programmā iesaistīti jaunie darba devēji (skaits)

75

50

70

50

50

Organizāciju kas piedalījušās mācībās (skaits)

-

50

-

-

-

Interneta platformas izveidošana programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta” (skaits)

-

1

-

-

-

Mācības par sabiedrības saliedētības tēmām

Mācību dalībnieki (skaits)

-

20

26

30

20

                                                                     Stipendijas “Studētgods” pretendenti                   

Pārbaudīti pieteikumi (skaits)

-

2 000

100

-

-

Brīvprātīgā darba veicināšana

Metodiskie materiāli (skaits)

-

1

-

-

-

Atbalstītas NVO (skaits)

-

5

-

-

-

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

Latviešu valodas apmācāmie (skaits)

 

 

1 000

 

 

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 807 480

2 718 735

3 482 077

2 075 430

2 075 430

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

911 255

 

763 342

-1 406 647

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

50,4

 

28,1

-40,4

-

Atlīdzība, euro

637 531

762 371

800 800

770 126

770 126

Vidējais amata vietu skaits gadā

16,1

21,4

22,0

22,0

22,0

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 955

2 059

2 769

2 704

2 704

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

66 578

233 620

69 706

56 329

56 329

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu 

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

715 815

1 479 157

763 342

t.sk.:

Prioritāri pasākumi

-

605 255

605 255

Finansējums prioritārajam pasākumam “Demogrāfijas programma (Ģimeņu atbalsta NVO projektu īstenošana pašvaldībās, atbilstoši normatīvajam regulējumam)” (MK 13.01.2023. ārkārtas sēdes Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

600 000

600 000

Finansējums prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. ārkārtas sēdes Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

5 255

5 255

 

Vienreizēji pasākumi

715 815

809 898

94 083

Finansējums sociālo stipendiju nodrošināšanai studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm (MK 24.09.2021.  ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts)

24 315

-

-24 315

Finansējums prioritārajam pasākumam “Programmas “Ģimenei draudzīga darba vieta”” realizācijas nodrošināšana” (MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts)

180 000

-

-180 000

Finansējums prioritārajam pasākumam “Latvijas Goda ģimenes programmas paplašināšana, starptautiskā dimensija, modernas digitālas platformas izveide un nodrošināšana” (MK 24.09.2021.  ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts)

80 000

-

-80 000

Finansējums prioritārajam pasākumam “Ģimeņu atbalsta NVO projektu īstenošana pašvaldībās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ietvaros” (MK 24.09.2021.  ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punkts)

350 000

-

-350 000

Finansējums metodisko materiālu izstrādei, brīvprātīgā darba apmācībām un brīvprātīgā darba veicināšanas aktivitātēm

80 000

-

-80 000

Finansējums, lai nodrošinātu jaunu stipendiātu kategoriju kritēriju pārbaudi un datu apmaiņu attiecībā uz jauno stipendiātu kategoriju - bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni un studējošie ar invaliditāti (MK 06.09.2022. prot. Nr.44 38.§ 3.punkts)

-

15 356

15 356

Finansējums, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar bezmaksas informatīvā diennakts tālruņa darbības nodrošināšanu laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. jūnijam (MK 10.01.2023. rīk. Nr.7)

-

16 698

16 698

Izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. ārkārtas sēdes Nr.2 1.§ 6.punkts)

-

11 919

11 919

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 500

765 925

764 425

Finansējuma pārdale uz budžeta apakšprogrammu 73.06.00 “Ziemeļvalstu Ministru padomes līdzfinansētie projekti”, projekta “Bēgļu un imigrantu integrācijas veicināšana vietējā līmenī, veidojot pārresoru sadarbības modeļus un reģionālos sadarbības tīklus” īstenošanai (MK 11.01.2022. prot. Nr.2 53.§ 3.punkts)

1 500

-

-1 500

Finansējuma pārdale no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai”, lai nodrošinātu valsts budžeta finansētās programmas "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" projektu īstenošanu līdz 2023.gada 30.jūnijam (atbilstoši Saeimas 2.lasījuma priekšlikumam Nr.24)

-

765 925

765 925

Citas izmaiņas

-

64 004

64 004

Izdevumi pasākuma “Sabiedrības integrācijas e-pakalpojumu un e-pārvaldības attīstība” īstenošanai (MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 25.2.1. apakšpunkts)

-

10 000

10 000

Finansējums Sabiedrības integrācijas fonda divu amata vietu izveidei, atbildīgās iestādes patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskās iekļaušanas koordinācijas jomā funkciju nodrošināšanai (MK 07.12.2021. prot. Nr.79 37.§ 7.punkts)

-

54 004

54 004