Programmas mērķis:

nodrošināt Sabiedrības integrācijas fonda darbību, finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas, publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība” īstenošana;
  2. programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” īstenošana;
  3. programmas “Ģimenei draudzība darba vieta” īstenošana;
  4. programmas “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” īstenošana;
  5. brīvprātīgā darba veicināšana;
  6. jauno programmu dokumentācijas sagatavošana, tai skaitā ES politiku instrumentu, pārējās ĀFP, valsts budžeta finansēto programmu un projektu īstenošanai;
  7. projektu konkursu organizēšana, projektu izvērtēšana un lēmumu sagatavošana projektu īstenošanai;
  8. informācijas, konsultāciju un publicitātes pasākumu nodrošināšana;
  9. Sabiedrības integrācijas fonda padomes darbības nodrošināšana.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Granta shēmas “Mazākumtautību NVO projektu spējas celšana” administrēšana

Projekti uzraudzībā (skaits)

6

6

-

-

-

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

6

10

-

-

-

Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma

Projekti uzraudzībā (skaits)

-

-

6

6

6

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

-

-

10

10

10

Latvijas Goda ģimenes apliecība

Izskatītie personu iesniegumi (skaits)

29 022

18 000

20 000

15 000

15 000

Izsniegtas “Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”’ (skaits)

-

34 000

-

-

-

Izsniegtas Goda ģimenes apliecības (skaits)

-

-

40 000

30 000

30 000

Organizācijas (publiskās un privātās), kas iesaistījušās programmā “Goda ģimenes apliecība” (skaits)

438

510

550

590

610

Komersantu īpatsvars, kas piešķir atlaidi lielāku par 15% (%)

-

-

40

-

-

Citas ES valstis, kurās starptautiski izmantota Latvijas Goda ģimenes apliecība (skaits)

-

-

3

-

-

Ģimenei draudzīga pašvaldība

Projekti uzraudzībā (skaits)

41

20

60

30

30

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” (skaits)

1

1

1

1

1

Ģimenei draudzīga darbavieta

Programmā iesaistīti jaunie darba devēji (skaits)

50

50

50

50

50

Organizāciju kas piedalījušās mācībās (skaits)

-

-

50

-

-

Interneta platformas izveidošana programmā “Ģimenei draudzīga darbavieta” (skaits)

-

-

1

-

-

Mācības par sabiedrības saliedētības tēmām

Mācību dalībnieki (skaits)

-

-

20

70

70

                                                              Stipendijas “Studētgods” pretendenti                

Pārbaudīti pieteikumi (skaits)

-

-

2 000

-

-

Brīvprātīgā darba veicināšana

Metodiskie materiāli (skaits)

-

-

1

-

-

Atbalstītas NVO (skaits)

-

-

5

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 342 696

1 517 992

2 718 735

2 014 420

2 014 420

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

175 296

1 200 743

-704 315

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,1

79,1

-25,9

-

Atlīdzība, euro

547 986

629 932

762 371

715 516

715 516

Vidējais amata vietu skaits gadā

17,0

21,4

21,4

21,4

21,4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 373

2 059

2 059

2 059

2 059

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

63 793

101 115

233 620

186 765

186 765

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi - kopā - 1 200 743 1 200 743
t.sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 164 315

1 164 315

Finansējums sociālo stipendiju nodrošināšanai studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm saskaņā ar MK 24.09.2021.  ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

24 315

24 315

Finansējums prioritārajam pasākumam “Nacionāli saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība” saskaņā ar MK 24.09.2021.  ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

450 000

450 000

Finansējums prioritārajam pasākumam “Programmas “Ģimenei draudzīga darba vieta”” realizācijas nodrošināšana” saskaņā ar MK 24.09.2021. ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

180 000

180 000

Finansējums prioritārajam pasākumam “Latvijas Goda ģimenes programmas paplašināšana, starptautiskā dimensija, modernas digitālas platformas izveide un nodrošināšana” saskaņā ar MK 24.09.2021.  ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

80 000

80 000

Finansējums prioritārajam pasākumam “Ģimeņu atbalsta NVO projektu īstenošana pašvaldībās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ietvaros” saskaņā ar MK 24.09.2021.  ārkārtas sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

350 000

350 000

Finansējums metodisko materiālu izstrādei, brīvprātīgā darba apmācībām un brīvprātīgā darba veicināšanas aktivitātēm

-

80 000

80 000

Vienreizēji pasākumi

-

6 428

6 428

Izdevumu atjaunošana komandējumiem, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

6 428

6 428

Citas izmaiņas

-

30 000

30 000

Izdevumi pasākuma “Sabiedrības integrācijas e-pakalpojumu un e-pārvaldības attīstība” īstenošanai saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 25.2.1. apakšpunktu

-

30 000

30 000