Programmas mērķis:

  1. nodrošināt Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkciju izpildi;
  2. sagatavot priekšlikumus gadskārtējā valsts budžeta likuma projektam par sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plānu izpildei nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma un tā grozījumu pieņemšanas lemt par piešķirto līdzekļu sadalījumu atbilstoši apstiprinātajiem sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programmu gada plāniem;
  3. nodrošināt sabiedrības, plašsaziņas līdzekļu, profesionālo un izglītības institūciju pārstāvju līdzdalību sabiedriskā pasūtījuma veidošanā, kā arī sabiedriskā pasūtījuma izpildes uzraudzību, ievērojot Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā noteikto. 

Galvenās aktivitātes:

  1. apstiprināt VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” darbības stratēģiju, uzraudzīt darbību atbilstoši stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanai, kontrolēt saimniecisko darbību;
  2. izstrādāt un apstiprināt VSIA “Latvijas Televīzija” un VSIA “Latvijas Radio” sabiedriskā pasūtījuma gada plānu un sabiedrisko pasūtījumu, tai skaitā pieprasīt sabiedriskā pasūtījuma izpildei nepieciešamo finansējumu, kontrolēt izpildi un finansējuma izlietojumu;
  3. informēt sabiedrību par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbu, kā arī iesaistīt sabiedrību sabiedriskā pasūtījuma izstrādē un izvērtēšanā;
  4. uzraudzīt Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību, kontrolējot tās atbilstību Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā noteiktajiem sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības pamatprincipiem, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un pakalpojumu atbilstību sabiedriskajam pasūtījumam un finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību apstiprinātajam budžetam;
  5. izvērtēt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības rezultātus, izskatīt un apstiprināt gada pārskatu;
  6. izstrādāt priekšlikumus nozari regulējošo normatīvo aktu aktualizācijai.

Programmas izpildītājs: Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Sabiedriski nozīmīga satura veidošanas nodrošināšana sabiedriskajos medijos

Sabiedriskā pasūtījuma gada plānu apstiprināšana (skaits)

-

-

1

1

1

Kapitāldaļu pārvaldības nodrošināšana sabiedriskajos medijos

Gada pārskatu apstiprināšana (skaits)

-

-

2

2

1

Vienota, spēcīga un neatkarīga sabiedriskā medija izveides nodrošināšana

Izstrādāta koncepcija par apvienota sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa izveidošanu un darbību (skaits)

-

-

1

-

-

Koncepcijas par apvienota sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa izveidošanu un darbību ieviešana (skaits)

-

-

1

1

1

Vienota, spēcīga un neatkarīga sabiedriskā medija izveides nodrošināšana

Izstrādāta koncepcija par apvienota sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa finansēšanas modeli (skaits)

-

-

1

-

-

Koncepcijas par apvienota sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa finansēšanas modeli ieviešana (skaits)

-

-

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

 

-

603 959

603 959

603 959

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

603 959

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100

-

-

Atlīdzība, euro

-

-

436 537

436 537

436 537

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

11

11

11

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

3 307

3 307

3 307

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

603 959

603 959

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

603 959

603 959

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un Ombuda darbības nodrošināšana

-

603 959

603 959