Programmas mērķis:

  • nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas kārtību un noteikt tiesiskās attiecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;
  2. uzraudzīt regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību;
  3. nodrošināt kvalitātes kontroli elektronisko sakaru, pasta un enerģētikas nozarēs;
  4. attīstīt regulējamo nozaru tiesisko vidi;
  5. līdzdarboties starptautisko organizāciju darbā.

Programmas izpildītājs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta sabiedrisko pakalpojumu regulēšana visā valsts teritorijā enerģētikas, elektronisko sakaru,pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus regulējamās nozarēs par ekonomiski pamatotām cenām

Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits)

668

679

646

646

646

Veikta regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apsekošana, lai uzraudzītu sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem un vispārējās atļaujas noteikumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem

Apsekoto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpatsvars regulējamās nozarēs (%)

22,5

21,1

24,5

24,5

24,5

Veikti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju regulējamo pakalpojumu kvalitātes mērījumi, lai aizstāvētu lietotāju intereses, veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību un nodrošinātu pastāvīgu un nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu

Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs, īpatsvars (%)

7,6

8,0

7,7

7,7

7,7

Pārstāvniecība starptautisko organizāciju darbā, lai veicinātu Eiropas regulēšanas ietvara attīstību un īstenošanu regulējamās nozarēs kā Latvijā, tā pārrobežu jautājumos atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām un jaunajām valstu regulatoru funkcijām, tostarp Eiropas regulatoru asociācijās - Energoregulatoru sadarbības aģentūrā un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādē

Dalība starptautiskajos pasākumos un sanāksmēs (skaits)

198

195

205

205

205

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

5275 949

5522 165

5548 155

5548 155

5548 155

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

246 216

25 990

­­­-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,5

 

0,5

 

­­-

-

Atlīdzība, euro

3978443

4189 523

4212 356

4212 356

4212 356

Vidējais amata vietu skaits gadā

121

123

123

123

123

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

2727

2811

2 851

2 851

2 851

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

18 145

40835

4 800

4 800

4 800

 

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

89 345

115 335

25 990

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

89 345

31 080

-58 265

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

27 810

31 080

3 270

Enerģētikas regulatoru reģionālā asociācija (ERRA)

3 500

3 500

-

Eiropas Enerģētikas regulatoru padome (CEER)

11 310

10 980

-330

Eiropas Savienības Neatkarīgo Regulatoru Grupa (IRG/ERG)

13 000

13 000

-

Eiropas ūdens regulators (WAREG)

0

3 600

3 600

Twinning projekts “Izraēlas regulēšanas kapacitātes stiprināšana telekomunikāciju nozarē, ar uzsvaru uz pakalpojumu nodrošināšanu izmantojot citu operatoru tīklus”

61 535

0

-61 535

Citas izmaiņas

-

84 255

84 255

Palielināti izdevumi Regulatora darbības nodrošināšanai atbilstoši ieņēmumu palielinājumam no regulējamo komersantu iemaksātajām valsts nodevām par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu

-

 

19 255

 

19 255

Palielināti izdevumi, lai veiktu maksājumu par salīdzinošo vērtējumu Eiropas sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

-

65 000

65 000