Programmas mērķis:

  • nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas kārtību un noteikt tiesiskās attiecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;
  2. uzraudzīt regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību;
  3. nodrošināt kvalitātes kontroli elektronisko sakaru, pasta un enerģētikas nozarēs;
  4. attīstīt regulējamo nozaru tiesisko vidi;
  5. līdzdarboties starptautisko organizāciju darbā.

Programmas izpildītājs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta sabiedrisko pakalpojumu regulēšana visā valsts teritorijā enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus regulējamās nozarēs par ekonomiski pamatotām cenām

Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits)

772

793

6791

679

679

Veikta regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apsekošana, lai uzraudzītu sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem un vispārējās atļaujas noteikumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem

Apsekoto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpatsvars regulējamās nozarēs (%)

18,3

19,0

21,1

21,1

21,1

Veikti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju regulējamo pakalpojumu kvalitātes mērījumi, lai aizstāvētu lietotāju intereses, veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību un nodrošinātu pastāvīgu un nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu

Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs, īpatsvars (%)

8,8

7,1

8,0

8,0

8,0

Dalība starptautisko organizāciju darbā, lai veicinātu Eiropas regulēšanas ietvara attīstību un īstenošanu regulējamās nozarēs kā Latvijā, tā pārrobežu jautājumos atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām un jaunajām valstu regulatoru funkcijām, tostarp Eiropas regulatoru asociācijās - Energoregulatoru sadarbības aģentūrā un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādē

Dalība starptautiskajos pasākumos un sanāksmēs (skaits)

196

190

195

195

195

 

1samazinājums ir saistīts ar likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto minimālo valsts nodevas maksājumu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, kas stājās spēkā ar 2018.gada 1.janvāri

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

4 796 786

5 402 910

5 522 165

5 460 630

5 460 630

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

606 124

119 255

­­­61 535

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,6

2,2

­­­ -1,1

-

Atlīdzība, euro

3 647 488

4 001 183

4 189 523

4 153 488

4 153 488

Vidējais amata vietu skaits gadā

122

123

123

123

123

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

2 478

2 701

2 811

2 804

2 804

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

20 346

15 266

40 835

15 266

15 266

 

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

27 480

146 735

119 255

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

27 480

89 345

61 865

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

27 480

27 810

330

Enerģētikas regulatoru reģionālā asociācijā (ERRA)

3 500

3 500

-

Eiropas Enerģētikas regulatoru padomē (CEER)

10 980

11 310

330

Eiropas Savienības Neatkarīgo Regulatoru Grupā (IRG/ERG)

13 000

13 000

-

Twinning projekts “Izraēlas regulēšanas kapacitātes stiprināšana telekomunikāciju nozarē, ar uzsvaru uz pakalpojumu nodrošināšanu izmantojot citu operatoru tīklus”

0

61 535

     61 535

Citas izmaiņas

-

57 390

57 390

Palielināti izdevumi Regulatora darbības nodrošināšanai atbilstoši ieņēmumu palielinājumam no regulējamo komersantu iemaksātajām valsts nodevām par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu

 

-

 

57 390

57 390