Programmas mērķis:

  • sabiedrisko pakalpojumu regulēšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas kārtības un tiesisko attiecību noteikšana sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;
  2. regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzība;
  3. kvalitātes kontrole elektronisko sakaru, pasta un enerģētikas nozarēs;
  4. regulējamo nozaru tiesiskās vides attīstīšana;
  5. līdzdarbība starptautisko organizāciju darbā.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta sabiedrisko pakalpojumu regulēšana visā valsts teritorijā enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus regulējamās nozarēs par ekonomiski pamatotām cenām

Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits)

875

900

793*

793

793

Veikta regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apsekošana, lai uzraudzītu sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem un vispārējās atļaujas noteikumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem

Apsekoto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpatsvars regulējamās nozarēs (%)

17,1

16,3

19,0

19,0

19,0

Veikti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju regulējamo pakalpojumu kvalitātes mērījumi, lai aizstāvētu lietotāju intereses, veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību un nodrošinātu pastāvīgu un nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu

Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs, īpatsvars (%)

5,5

6,3

7,1

7,1

7,1

Dalība starptautisko organizāciju darbā, lai veicinātu Eiropas regulēšanas ietvara attīstību un īstenošanu regulējamās nozarēs kā Latvijā, tā pārrobežu jautājumos atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām un jaunajām valstu regulatoru funkcijām, tostarp Eiropas regulatoru asociācijās - Energoregulatoru sadarbības aģentūrā un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādē

Dalība starptautiskajos pasākumos un sanāksmēs (skaits)

178

185

190

190

190

*samazinājums ir saistīts ar neaktīvo komersantu izslēgšanu no Regulatora reģistriem (no Enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistra un no Pasta komersantu saraksta)

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 472 212

4 950 570

5 402 910

5 402 910

5 402 910

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

478 358

452 340

­­­-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,7

9,1

­­­-

-

Atlīdzība, euro

3 383 161

3 693 027

4 001 183

4 001 183

4 001 183

Vidējais amata vietu skaits gadā

115

116

123

123

123

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

2 448

2 646

2 701

2 701

2 701

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 604

10 169

15 266

15 266

15 266

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

25 765

478 105

452 340

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

25 765

27 480

1 715

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

25 765

27 480

1 715

Enerģētikas regulatoru reģionālā asociācijā (ERRA)

3 534

3 500

-34

Eiropas Enerģētikas regulatoru padomē (CEER)

9 231

10 980

1 749

Eiropas Savienības Neatkarīgo Regulatoru Grupā (IRG/ERG)

13 000

13 000

-

Citas izmaiņas

-

450 625

450 625

Palielināti izdevumi no atlikumiem uz 2018.gada 1.janvāri Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības nodrošināšanai, tajā skaitā izveidojot 7 jaunas amata vietas

-

450 625

450 625