Programmas mērķis:

  • sabiedrisko pakalpojumu regulēšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas kārtības un tiesisko attiecību noteikšana sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;
  2. regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzība;
  3. kvalitātes kontrole elektronisko sakaru, pasta un enerģētikas nozarēs;
  4. regulējamo nozaru tiesiskās vides attīstīšana;
  5. līdzdarbība starptautisko organizāciju darbā.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta sabiedrisko pakalpojumu regulēšana visā valsts teritorijā enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus regulējamās nozarēs par ekonomiski pamatotām cenām

Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits)

917*

902*

900

900

900

Veikta regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apsekošana, lai uzraudzītu sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem un vispārējās atļaujas noteikumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem

Apsekotie regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits)

142

101

×

×

×

Apsekoto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpatsvars regulējamās nozarēs (%)

-

-

16,3

16,3

16,3

Veikti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju regulējamo pakalpojumu kvalitātes mērījumi, lai aizstāvētu lietotāju intereses, veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību un nodrošinātu pastāvīgu un nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu

Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs (skaits)

58

54

×

×

×

Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs, īpatsvars (%)

-

-

7,0

7,0

7,0

Dalība starptautisko organizāciju darbā, lai veicinātu Eiropas regulēšanas ietvara attīstību un īstenošanu regulējamās nozarēs kā Latvijā, tā pārrobežu jautājumos atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām un jaunajām valstu regulatoru funkcijām, tostarp Eiropas regulatoru asociācijās - Energoregulatoru sadarbības aģentūrā un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādē

Starptautiskās organizācijas (skaits)

22

18

×

×

×

Dalība starptautiskajos pasākumos un sanāksmēs (skaits)

-

-

185

185

185

*Tajā skaitā dzelzceļa transporta nozare

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 749 667

4 798 792

4 950 570

4 950 570

4 950 570

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

49 125

151 778

­­­-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,0

3,2

­­­-

-

Atlīdzība, euro

3 408 954

3 521 835

3 693 027

3 693 027

3 693 027

Vidējais amata vietu skaits gadā

132

132

116

116

116

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

2 146

2 214

2 646

2 646

2 646

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 991

15 2021

10 169

10 169

10 169

1Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

­106 465

258 243

151 778

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

75 765

25 765

-50 000

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

75 765

25 765

-50 000

Enerģētikas regulatoru reģionālā asociācijā (ERRA)

3 534

3 534

-

Eiropas Enerģētikas regulatoru padomē (CEER)

9 231

9 231

-

Eiropas Savienības Neatkarīgo Regulatoru Grupā (IRG/ERG)

13 000

13 000

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD)

50 000

-

-50 000

Citas izmaiņas

30 700

232 478

201 778

Palielināti izdevumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības nodrošināšanai

30 700

232 478

201 778