Programmas mērķis:

nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas kārtības un tiesisko attiecību noteikšana sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;
  2. regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzība;
  3. kvalitātes kontrole elektronisko sakaru, pasta un enerģētikas nozarēs;
  4. regulējamo nozaru tiesiskās vides attīstīšana;
  5. pārstāvniecība starptautisko organizāciju darbā.

Programmas izpildītājs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināta sabiedrisko pakalpojumu regulēšana visā valsts teritorijā enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus regulējamās nozarēs par ekonomiski pamatotām cenām

Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits)

601

618

627

627

627

Veikta regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apsekošana, lai uzraudzītu sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem un vispārējās atļaujas noteikumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem

Apsekoto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpatsvars regulējamās nozarēs (%)

20,6

21,8

21,1

21,1

21,1

Veikti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju regulējamo pakalpojumu kvalitātes mērījumi, lai aizstāvētu lietotāju intereses, veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību un nodrošinātu pastāvīgu un nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu

Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs, īpatsvars (%)

8,0

7,8

8,6

8,6

8,6

Pārstāvniecība starptautisko organizāciju darbā, lai veicinātu Eiropas regulēšanas ietvara attīstību un īstenošanu regulējamās nozarēs kā Latvijā, tā pārrobežu jautājumos atbilstoši ES direktīvām un jaunajām valstu regulatoru funkcijām, tostarp Eiropas regulatoru asociācijās – Energoregulatoru sadarbības aģentūrā un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādē

Dalība starptautiskajos pasākumos un sanāksmēs (skaits)

178

210

217

217

217

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 284 988

5 627 075

6 495 586

6 816 729

6 796 729

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

 342 087

868 511

321 143

-20 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,5

15,4

4,9

-0,3

Atlīdzība, euro

4 340 341

4 337 356

4 977 543

5 107 356

5 107 356

Vidējais amata vietu skaits gadā

116

122

122

122

122

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 115

2 959

3 393

3 482

3 482

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 800

4 800

9 999

9 999

9 999

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

31 525

900 036

868 511

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

31 525

31 729

204

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

31 525

31 729

204

Enerģētikas regulatoru reģionālā asociācijā (ERRA)

3 500

3 500

-

Eiropas Enerģētikas regulatoru padomē (CEER)

11 311

11 144

-167

Eiropas Savienības Neatkarīgo Regulatoru Grupā (IRG/ERG)

13 000

13 000

-

Eiropas ūdens regulators (WAREG)

3 714

4 085

371

Citas izmaiņas

-

868 307

868 307

Palielināti izdevumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības nodrošināšanai atbilstoši ieņēmumu palielinājumam no regulējamo komersantu iemaksātajām valsts nodevām par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu

-

868 307

 

868 307