Programmas mērķis:

nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas kārtības un tiesisko attiecību noteikšana sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;
  2. regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzība;
  3. kvalitātes kontrole elektronisko sakaru, pasta un enerģētikas nozarēs;
  4. regulējamo nozaru tiesiskās vides attīstīšana;
  5. pārstāvniecība starptautisko organizāciju darbā.

Programmas izpildītājs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta sabiedrisko pakalpojumu regulēšana visā valsts teritorijā enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus regulējamās nozarēs par ekonomiski pamatotām cenām

Regulējamie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji regulējamās nozarēs (skaits)

658

604

618

618

618

Veikta regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju apsekošana, lai uzraudzītu sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem un vispārējās atļaujas noteikumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem

Apsekoto regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju īpatsvars regulējamās nozarēs (%)

18,5

26,2

21,8

21,8

21,8

Veikti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju regulējamo pakalpojumu kvalitātes mērījumi, lai aizstāvētu lietotāju intereses, veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību un nodrošinātu pastāvīgu un nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu

Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuriem veikti kvalitātes mērījumi elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs, īpatsvars (%)

5,0

8,3

7,8

7,8

7,8

Pārstāvniecība starptautisko organizāciju darbā, lai veicinātu Eiropas regulēšanas ietvara attīstību un īstenošanu regulējamās nozarēs kā Latvijā, tā pārrobežu jautājumos atbilstoši ES direktīvām un jaunajām valstu regulatoru funkcijām, tostarp Eiropas regulatoru asociācijās - Energoregulatoru sadarbības aģentūrā un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādē

Dalība starptautiskajos pasākumos un sanāksmēs (skaits)

105

180

210

210

210

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 226 388

5 599 814

5 627 075

5 627 075

5 673 155

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

 373 426

27 261

-

46 080

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,1

0,5

-

0,8

Atlīdzība, euro

4 235 673

4 264 015

4 337 356

4 337 356

4 337 356

Vidējais amata vietu skaits gadā

118

122

122

122

122

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 988

2 909

2 959

2 959

2 959

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

31 080

58 341

27 261

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

31 080

31 525

445

Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās, t.sk.:

31 080

31 525

445

Enerģētikas regulatoru reģionālā asociācijā (ERRA)

3 500

3 500

-

Eiropas Enerģētikas regulatoru padomē (CEER)

10 980

11 311

331

Eiropas Savienības Neatkarīgo Regulatoru Grupā (IRG/ERG)

13 000

13 000

-

Eiropas ūdens regulators (WAREG)

3 600

3 714

114

Citas izmaiņas

-

26 816

26 816

Palielināti izdevumi no atlikumiem uz 2022. gada 1. janvāri Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības nodrošināšanai

-

26 816

26 816