Programmas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas Republikas likumdošanas procesu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt likumu un grozījumu izstrādi;
  2. nodrošināt likumdošanas procesu.

Programmas izpildītājs: Latvijas Republikas Saeima, Latvijas Republikas Saeimas autobāze.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

18 502 122

21 958 625

23 010 134

24 680 825

23 094 319

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 456 503

1 051 509

1 670 691

-1 586 506

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,7

4,8

7,3

-6,4

Atlīdzība, euro

15 038 343

17 205 859

17 866 320

18 270 648

18 699 610

Vidējais amata vietu skaits gadā3

662

662

662

662

662

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)4euro5

1 888

2 147

2 237

2 288

2 341

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

42 775

149 737

99 090

98 340

99 090

 

3 Tajā skaitā 100 deputāti

4 Tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5 Tajā skaitā deputātu atlīdzība

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1

1 051 510

1 051 509

t.sk.:

Citas izmaiņas

1

1 051 510

1 051 509

Palielināti izdevumi atlīdzībai (deputātiem, pamatojoties uz vidējās darba samaksas tautsaimniecībā pieaugumu, jaunas amata vietas izveidei Juridiskajā birojā, atalgojuma palielinājumam Saeimas darbiniekiem)

-

660 461

660 461

Palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem (Saeimas Sēžu zāles renovācijai - informācijas sistēmu tehniskās specifikācijas izstrādei, auditam, apgaismojuma, logu un žalūziju, darba galdu virsmu atjaunošanai, drošības sistēmu programmatūru projektēšanai)

-

285 282

285 282

Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai (Serveru un drošības uzraudzības iekārtu programmatūru iegādei, ēkas kapitālajam remontam, Saeimas Sēžu zāles aparatūras un iekārtu nomaiņai un informācijas sistēmu pielāgošanai, automatizētās transkribēšanas sistēmas ieviešanai Saeimas sēžu stenogrammu sagatavošanai)

-

105 767

105 767

Samazināti izdevumi valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem uz valsts speciālo budžetu

1

-

-1